Skip to content

Kolik vlastně bylo holokaustů?

27/01/2010

Pro někoho zřejmě otázka, při které si bude klepat na čelo, ale věřte nebo ne, holokaust nebyl pouze ten z let 1941-1945, ale bylo jich víc! Bylo jich hned 6, včetně onoho pro nás dobře známého, o kterém slyšíme neustále a pořád dokola.

Holokaust první

Rok: přibližně 135

Místo: Bejtar, Provincie Judea (dnešní Palestina)

Oběti: Židé

Počet obětí: 64 milionů

Ve starověku žili Židé po nějakou dobu pod římskou nadvládou, proti níž se často bouřili. Jedno z nejznámějších povstání je Povstání Bar Kochby, nebo-li druhá židovská válka. Římané postupně celé povstání potlačili až zůstalo poslední město Bejtar.

O městě Bejtar a jeho osudu se zmiňuje i Babylonský talmud traktátem Gitin 57a, ve kterém stojí toto:

Ve městě Bejtar bylo čtyři sta synagog, a v každé z nich bylo čtyři sta učitelů, a na každého z nich bylo čtyři sta žáků, a když nepřátelé vstoupili, bojovali s nimi svými holemi, a když nepřátelé zvítězili a zajali je, spolu s jejich svitky je spálili v ohni.“

Pokud si jednoduchým výpočtem 400 synagog × 400 učitelů na synagogu × 400 žáků na učitele spočteme co nám říká Talmud, dojdeme k poměrně zarážejícímu číslu 64 milionů. Což je samozřejmě nesmysl, protože tolik Židů, natož dětí, nikde nikdy nežilo.

Holokaust druhý

Rok: zřejmě před rokem 1899

Místo: Španělsko

Oběti: Židé

Počet obětí: neznámý, ale zřejmě velký počet

Noviny New York Times publikovaly 7. května 1899 cestopis ze Španělska. První odstavec (stejně jako zbyte celého článku) nepřináší nijak podstatné informace, zato druhý odstavec je celkem zajímavý:

Kamkoliv se člověk ve Španělsku pohne, je co si odporného cítit ve vzduchu. Na jednom náměstí čteme, že se zde udál kdysi velký holokaust Židů: pod našima nohama, jak nám bylo řečeno, je velké množství lidských kostí a popela.

Zdroj: NY Times

Holokaust třetí

Rok: 1906

Místo: Rusko

Oběti: Židé

Počet obětí: 6 milionů

25. března 1906 zveřejnily noviny New York Times článek „Pohled Dr. Paula Nathana na ruské masakr“:

Překvapivé zprávy o stavu a budoucnosti 6 milionu ruských Židů byly projednávány 12. března v Berlíně na každoročním setkání Židovské pomocné ligy Německa, jak informuje Dr. Paul Nathan, dobře známý berlínský publicista, který se vrátil z rozshálé cesty po Rusku, co by zvláštní vyslanec židovských filantropů Anglie, Ameriky a Německa. Měl zajistit distribuci nadačního fondu ve výši 1 500 000 dolarů obětem masakrů, které se udály minulý rok na podzim.

Dr. Nathan vylíčil strašlivý obraz o situaci a perspektivě svých souvěrenců a stupňujících se terorech, hodinu co hodinu, dokud všichni nezmizí. Opustil Petrohrad s přesvědčením, že ruská vláda se snaží o „řešení“ židovské otázky systematickým vyhlazováním.

Dr. Nathan přečetl shromáždění oběžník, určený posádce v Oděse, kde jsou vojáci vyzívání k „povstání a rozdrcení zrádců, kteří chtějí svrhnout svatou carskou vládu a nahradit ji židovskou říší“ (což se mimochodem také v roce 1917 stalo, pozn. Midilird).

S odvoláním se na finanční moc Židů nad světem, došel k závěru, že by měli být rušští důstojníci zatčeni jako dlužníci. Finanční svět by měl Rusko zastavit, nejen pouze z humanitárních důvodů, ale také z praktických. Ruský úpadek je prokázaný,“ dodal.

Zdroj: NY Times

Holokaust čtvrtý

Rok: 1919

Místo: Východní Evropa (Polsko/Ukrajina/Rumunsko)

Oběti: Židé

Počet obětí: 6 milionů

31. října 1919 uveřejnil na svých stránkách deník The American Hebrew článek s následujícím titulem: „Lynčování Židů musí skončit!“ od Martina H. Glynna (bývalý guvernér státu New York).

Za oceánem nás volá šest milionů mužů a žen o pomoc a osm set tisíc malých dětí pláče pro chléb.

Tyto děti, tito muži a ženy jsou členy lidské rodiny se stejným právem na život jako my, stejně jako my cítí zimní chlad, stejný sklon k smrti pod tesáky hladu. Mojou v nich být možnosti pro rozvoj lidstva, které by přirozeně měli být v šesti milionech lidských bytostí. Nemusíme být jejich vězniteli, ale spíše pomocníky.

Tváří v tvář smrti, v mukách hladem, není místo pro duševní odlišnosti ani pro fyzické odlišnosti rasy. V této katastrofě, kdy se krutý a neúprosný osud šesti milionů lidských bytostí přiblížil hrobu, pouze nejidealističtější vnuknutí lidské přirozenosti a nabídnutí pomocné ruky a otevřené srdce je možností.

Šest milionů mužů a žen umírá z nezbytnosti života; osm set tisíc dětí pláče pro chléb. A tento osud je nepostihl kvůli jejich jednání, nebo kvůli porušení zákonů božských nebo světských; ale kvůli strašné tyranii války a fanatické touze po židovské krvi.

V tváří tvář hrozbě holokaustu lidských životů, zapomění je delikátností filozofických rozdílů, zapomění je rozdílem historické interpretace; a odhodlání pomoci bezmocným, poskytnout přístřešek bezdomovcům, obléknout nahé a krmit hladovějící, to je oltář víry společný všem rasám, ženám všech vyznání, které před tímto oltářem mohou pokleknout. V tomto neštěstí, kdy lidé odejdou bez víry ve věčný život, a my jsme se probudili se skutečností, že jsme všichni z rukou jednoho Boha a před soudem jednoho Boha také všichni budeme na konci stát až přijde zúčtování. A až přijde zúčtování, pouhá slova stačit nebudou, budou se soudit skutky, nedotknutelné skutky, skutky, které vysuší slzy smutku a utiší bolest, skutky, které s duchem Samaritána nalijí olej a víno do rány a nalezení přístřešku pro trpící, tyto skutky budou větší než všechny hvězdy na nebi, než všechny vody oceánů, než kameny a kovy všech celestiánských glóbů, které se otáčejí na obloze kolem nás.

[…]

A tak v duchu obrácení chudé vdovy k daru stříbra a ze stříbra v zlato na oltář Boha, lid této země vyzval posvětit své peníze tím, že 35 000 000 dolarů ve jménu lidství Mojžíše dá šesti milionům vyhladovělých mužů a žen.

Šest milionů mužů a žen umírá — osm set tisíc malých dětí pláče pro chléb.

[…]

Od soumraku této války na každou rasu, s výjimkou jedné či dvou, dopadly sluneční paprsky. Ale ve středu obepnutého šerem není světla pro Žida, „jež by mě vedl.“ Válka skončila pro všechny, krom Židů. Stále máme nůž na krku kvůli nesmyslné a hloupé, staletí staré touze po židovské krvi. Židé z Rumunska, Polska a Ukrajiny jsou obětními beránky války. Od doby podepsání příměří, bylo tisíce Židů na Ukrajině nabídnuto jako živá oběť ďábelské chamtivosti a fanatické vášni – podřízli jim hrdla, jejich těla byla roztrhána na kusy zabijáckými bandami a vzteklými vojáky.Ve městě Proskunoff jeden den před pár týdny úsvit viděl dveře všech domů, kde žili Židé, označené jako dobytek na porážku. Na čtyři dny, od východu slunce po jeho západ, se fanatici oháněli dýkami jako démoni z pekla, zastavili se pouze kvůli omytí krve svých židovských obětí  na svých rukách. Zabíjeli muže; méně milosrdní byli k ženám. Ty zneuctili a pak zavraždili. Za účelem vzteku, a ze vzteku k zvyku, bylo poháněno vraždění Židů po celé čtyři dny na ulicích Proskunoffu, který byl rudý od krve jako jatka, aby se stal márnicí tisíce usmrcených lidských bytostí, jejichž rány křičely po pomstě a jejich oči se proměnily v kámen hrůz, které viděly.

Holokaust pátý

Rok: 1921

Místo: Rusko

Oběti: Židé

Počet obětí: 6 milionů

20. července informovaly noviny New York Times jak 6 milionů ruských Židů bylo vyhlazeno, ve svém článku „Prosí Ameriku za záchranu 6 milionů v Rusku“.

Šet milionů ruských Židů čelí vyhlazení formou masakrů. Jako ospravedlnění je použita šířící se kontra-revoluce a úpadek sovětské moci. Toto prohlášení se objevilo v oficiálním dokumentu berlínské vlády, který dokazuje početné pogromy ve všech částech Ruska a Ukrajiny.

Dr. Joseph Kreinin, sociální židovský pracovník a prezident ruské Židovské společnosti, tuto informaci potvrdil. Řekl, že mnoho vesnic už bylo spáleno a jejich obyvatelé zabiti. Chystá cestu po Americe, kde plánuje uspořádat setkání v New Yorku, Chicagu a v dalších městech na záchranu svých lidí.

Podle Dr. Kreinina už započal masový útěk Židů z Ruska, kteří utíkají všemi směry, převážně do Rumunska, kde už 40 000 rodin čeká na pomoc. Dále řekl, že přibližně 100 lidí zemře každý den hladem.

Dr. Keinina, který musel utéct přímo z Moskvy, dále řekl, že pogromy se dějí převážně v několika provinciích, jako Homel, Minsk a Volhynia. Tyto pogromy nepocházejí z Ruska, ale zvenčí – z Ukrajiny a Běloruska.

V regionu Volhy, podle Keininovi zprávy, vzrůstá počet pogromů, ruští nevolníci útočí na německé osadníky, protože jsou to cizinci. Kvůli pacifikaci regionu se budou některé skupiny obyvatel přesouvat do Běloruska.

Mým cílem je navštívit Německo a Spojené státy a organizovat všechny židovské i jiné organizace, „jediná naděje pro miliony Židů je americká pomoc, jak materiální, tak politická. Nemůžu očekávat moc politických kroků, dokud Sověti ztrácejí kontrolu všude krom měst. Masakry se dějí právě na malých městech. Každopádně doufám, že americká vláda vyhodnotí tyto masakry jako největší zločin historie a doufám, že pomůže otevřením hranic a pomůže s příjímáním uprchlíků do Spojených států“„.

Zdroj: NY Times

Holokaust šestý

Rok: 1941-1945

Místo: Velkoněmecká říše + její satelity

Oběti: Židé

Počet obětí: 6 milionů

Zatím poslední holokaust se měl odehrát v letech 1941 – 1945, kdy měli být Židé masově zabíjení v plynových komorách a v plynových autech. Dále se tvrdilo (a někdy stále tvrdí), že Židé byli zabíjeni parou, elektřinou, vyrábělo se z nich mýdlo, stínítka na lampy, kožichy, matrace a tak podobně, ale dnes už to překvapivě nikdo netvrdí, stejně jako už nikdo nevzpomene snižování čísel tohoto holokaustu, z úctyhodných několika desítek milionů na dnešní číslo 6. Neexistuje jediný fyzický důkaz dokládající tento holokaust, i když na druhou stranu existuje velké množství výpovědí „svědků“, které nejsou ničím podloženy („99% toho co víme, nemá ve skutečnosti žádný hmatatelný důkaz„, židovský odborník na Osvětim Robert Jan van Pelt; The Star, 27. prosince 2009) a často se ukáže, že tito svědci lhali (Moshe Peer, Elie Wiesel, Simon Wiesenthal atd.).

Nejzajímavější je ovšem skutečnost, že se o tomto holokaustu psalo již několik let před jeho samotným započetím!  Noviny New York Times uvedly ve svém článku Američané požadují útočistě pro Židy z 31. května 1936 následující:

Petice adresovaná premiérovi Stanleymu Baldwinovi vyjadřuje naději, že Velká Británie bude následovat kurz vytvoření svobodného židovského národa v Palestině a poskytne tak útočiště milionům pronásledovaných Židů ve východní Evropě a v Německu […]

Petice vyjadřuje názor o osvíceném křesťanském vůdcovství Spojených států, podporující velkou židovskou migraci do Palestiny, zdůrazňující nesnesitelné utrpení milionů Židů v „evropském holokaustu“.

[…]

Text petice je následující:

Osud milionů lidských bytostí ve východní Evropě a v Německu hýbe svědomím osvíceného lidstva. Avšak pouhý soucit s utrpením těchto obětí předsudků a persekucí nestačí.

Nyní voláme po smělé záchraně těch nešťastných milionů před vyhlazením. Osvícení američtí křesťané se shodují, že Bůh udělil Anglii jeden z největších úkolů v lidských dějínách – spasení Izraele a obnovení jejího starobylého dědictví. Velká Británie má ve svých silách otevření bran Palestiny umožňující útěk pronásledovaných Židů před „evropským holokaustem“.

[…]

[…] pomoci přeměnit Palestinu židovskou domovinu, do které mohou pronásledovaní Židé z celého světa sovobodně přijít.

[…]

Obnovení země Izraelské pro děti Izraele je onou vůdčí hvězdou v tomto zápase za lepší svět a lepší lidstvo.

V roce 1936 se o žádném holokaustu nevědělo, přesto jak vidno, NY Times o holokaustu referují dlouho před Křišťálovou nocí, před zřizováním ghett, před začátkem války i před samotným začátkem holokaustu a jeho „objevením“ na konci války a dokonce volají po vytvoření židovského státu! Toto jistě není náhoda, zvláště, když o dva roky později, 9. ledna 1938, New York Times ve svém článku Pronásledování Židů na vzestupu píše o odstraňování Židů z ekonomické sféry života a o jejich migraci (proč by kdo vůbec dovoloval, plánova by-li je vyhladit?) z Evropy, zvláště pak z Německa a Rumunska, mimo jiné se však opět dočteme:

K dnešnímu dni je počet obětí vládního antisemitismu a politické antisemitistické propagandy pět až šest milionů. Všechny tyto miliony jsou v nebezpečí ztráty svých občanských práv […]

Jistě, o antisemitistické vládní politice velké části tehdejších evropských zemí (naší druhé republiky nevýjímaje) se vědělo, ale přijít už takto brzo s přesným počtem obětí?

Židé samotní začínali šířit zvěsti o holokaustu, jak dokládá následující dopis, poslaný vrchním rabínem Isaacem Herzogem 29 prominentním Irům. Jeho syn Chaim v letech 1988-93 zastával úřad prezidenta Izraele.

Situace Židů se neustále zhoršuje. Neustále na tato zvěrstva upozorňujeme a nyní ze svého důvěrného zdroje vím, že vraždění Židů je v Německu na denním pořádku díky ďábelským metodám a ‘vědecky’ navrhnutému plánu. Mnozí Židé radši spáchali sebevraždu. Jeden z nejlepších židovských právníků, vedoucí osobnost německého židovstva, kterého osobně znám, řekl: ‘Kéž by do nebe šlo 5000 Židů zavražděných během pogromů, pak by se svět konečně propubil!’

Toto bylo napsáno 1. května 1933, tedy dlouho před plynovými komorami, před programem eutanázie, v době, kdy byl Hitler kancléřem pouhé 3 měsíce.

O tomto holokaustu navíc nelze v mnoha zemích svobodně debatovat (včetně České republiky) a pokládání nevhodných otázek nebo volání po revizi vede k mnoha letům vězení. Tvrzení jednotlivých holokaustových odborníků se navíc značně rozcházejí a všichni do jednoho se vyhýbají debatě s revizionisty.

Co to znamená pro nás?

Když to tak spočtu, tak jen za 20. století jsme měli čtyři holokausty, ve kterých zemřelo 24 milionů Židů. No není to zázrak, že tento národ stále existuje? Jaký z nich je pravdivý? Pro ty první máme jen lehké skazky a tudíž nejdou dokázat. Poslední holokaust už se nám představil lépe a dokázal ovládnout naše mysli až do dnešních dnů. Jedinými důkazy jsou v tomto případě výpovědi svědků, vynucená přiznání a zfalšované dokumenty a fotografie, nic hmatatelného, těla, kosti, nic. Což vzhledem k tomu jak holokaust významně formoval dnešní svět je celkem podezřelé.

Reklamy
komentáře 3 leave one →
  1. militar permalink
    03/05/2010 18:21

    Nevěřím! Pokaždé umírá šest milionů Židů. V tom Rusku to jistě nebyli jen Židé. Prostě odpůrci režimu. Tedy pokud tam něco takového bylo. Židům se hodí jakákoli likvidace lidí, aby se do toho importovali. Aby ze sebe udělali ty ublížené ovečky.

  2. 04/05/2010 21:28

    Dneska se nevyplácí nevěřit, zvlášť v magické šestky :-). Podle mých zdrojů není žádná z těch zpráv nijak jinak potvrzena a dnes po nich ani pes neštěkne.

Trackbacks

  1. Šokující odhalení o prvním holokaust, aneb dalších 64 milionů! « Radikální obrození

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: