Přejít k obsahu webu

Léon Degrelle: Česká nenasytnost

10/01/2011

Překlad LXIX kapitoly z knihy Léona Degrella Hitler Born at Versailles. Časem určitě přeložím další kapitoly, ale nyní se pojďme podívat na Degrellův pohled na Československo, který lehce nastínil ve své přednášce na revizionistické konferenci v roce 1982, a který v této kapitole rozvádí, pro období naší první republiky, poněkud nelichotivě:

Nikdy v historii neexistovala země, která by se nesla jméno Československo. V Evropě byla známa pouze země jménem Čechy (Bohemia), která byla součástí německého kulturního okruhu a provincií Svaté říše římské. Gotické umění soupeřem rýnských katedrál. Králové Čech byly Habsburkové a Čechy samotné v roce 1914 byly (spolu se svými sousedy Sudety, Slovenskem a Podkarpatskou Rusí) součástí Rakousko-Uherské říše.

Ty co snili o nezávislých Čechách nebo Slovensku bychom mohli spočíst na prstech jedné ruky. Jedním z nich byl i nevýznamný profesor jménem Tomáš Masaryk. Byl ovšem více než jen prostý profesor na vídeňské univerzitě. Před Sarajevským atentátem byl vůdcem tajné panslavistické organizace řízené z Petrohradu. Skrytě pak byl tím čím paša v Srbsku. Když se válka blížila, byl zavčas varován a urychleně se vzdálil do bezpečí Paříže.

Masaryk žil ve Francii tři roky z peněz ruského velvyslance v Paříži zatímco jeho protějšek Edvard Beneš byl placen Brity. Po bolševické revoluci v roce 1917 se placení těchto dvou panslavstických agentů ujaly Spojené státy.

Masaryk byl také vysoce postaveným zednářem zasvěceným do Velké orientální lóže, která kontrolovala Francii od revoluce v roce 1789. Podobně byl Beneš zasvěcen do tajemství britských zednářů.

Jako panslavistický agent pracující pro ruské expanzivní plány byl v roce 1914 zvažován pro sestavení několika proruských vévodství, které by ve Střední Evropě nahradili rakouské a německé režimy. Tento plán také představil mocnostem na západě. Dne 15. dubna 1915 vše převedl do veřejné formy svým memorandem britskému ministerstvu zahraničí: „Čechy a Morava se sformují do království pod správou ruského velkovévody.“ Car s tímto plánem následně souhlasil, když se dozvěděl o polských snahách o vlastní stát na což poukázal prezident Poincaré ve své knize Invasion.

Masaryk si ale neuvědomil, že jeho žák a spoluzednář Beneš proti němu kuje pikle v nejlepší zednářské tradici: tajně.

Během léta 1918 Beneš zařídil Masarykovo zvolení prezidentem tehdy ještě neexistujícího Československé republiky. Tento krok měl vypadat jako pocta velkému muži, ale ve skutečnosti šlo o Masarykovu neutralizaci. Od té doby Beneš tahal za nitky schovanými za Masarykovým titulem. Velká pařížská orientální lóže, která zcela ovládala francouzskou vládu, Beneše, jako jednoho ze dvou nejlepších zednářů jež prosazují její politiku, podporovala.

Masaryk byl poučen, aby navázal co nejbližší vztahy s prezidentem Wilsonem. Použil svou výbornou paměť k naučení se celých kapitol z některých průměrných knih, které Wilson napsal. Poté je před Wilsonem citoval, aby ho tak ohromil, tvrdíc, že ve svém životě nikdy nečetl něco tak hlubokomyslného. Nikdo dosud nevzdal Wilsonovi takový hold a ten se v podobném duchu odvděčil Masarykovi, když ho považoval za génia. Wilson byl jedno ucho k Masarykovým nestydatým úlisnostem a nedlouho poté byl jedním ze zastánců založení Československé republiky.

Masaryk lehce přesvědčil Wilsona, že je jeho povinností přinést Čechům a Slovákům svobodu, protože Amerika je nositelkou pochodně svobody. Ve své rétorice také sliboval, že kalvinistické hodnoty sjednotí Čechy stejně jako Američany. Wilson tomu všemu věřil a rozhodl se podpořit Masarykovou spanilou křížovou výpravu za svobodou, i přesto, že si pletl Slováky se Slovinci.

Beneš a Masaryk mluvili o Slovácích v tom duchu, že jde vlastně o Čechy, což brzy bylo široce akceptováno. Nic ale nemohlo být vzdálenější pravdě. Slovensko bylo hrdé a nemělo nic spolešného s představami jak Masaryka tak Beneše. Slováci si za své zástupce nezvolili Čechy Masaryka a Beneše. Masaryk nazýval Wilsona „osvoboditelem“ Slováků, což nebylo nic jiného než prvním krokem ke kolonizaci 2 milionů Slováků proti jejich vůli.

Ve snaze oklamat důvěřivého Wilsona ještě víc, zorganizoval Masaryk na 27. května 1915 „smlouvu o soužití“ mezi Čechy a Slováky. Tato „smlouva“ byla podepsána v Clevelandu několika muži slovenského původu, kteří nyní byli plně usazenými Američany. Cílem smlouvy bylo oslnit Wilsona slovenskými snahami o připojení k českému hnutí za svobodu.

Masaryk sám se vyjádřil o tom jak byla tato podvodná operace připravena:

Tato „smlouva“ byla skutečně soukromým souhlasem mezi několika emigranty. Ve skutečnosti všichni, až na dva, kdo ji podepsali byli emigranti, kteří se již začlenili do své nové domoviny. Byl to jen cár papíru bez jakékoliv hodnoty nebo sebevětší důležitosti. Tato „smlouva“ byla dokonce podepsána během státního svátku, což ji v rámci amerického práva dělalo neplatnou. (Masaryk, The Making of a State)

Přesto tento „cár“ papíru uvedl do chodu začlenění 2 milionu Slováků do režimu, kterého si nikdy nepřáli být součástí. Beneš organizoval falešné výbory Čechů a Slováků v Londýně, Amsterdamu, Ženevě a Paříži. Tyto výbory v červnu 1918 prohlásili Masaryka za prezidenta „Československé republiky“, která samozřejmě v té době geograficky ani legálně neexistovala. Základ všech těchto aktivit byl položen Clevelandskou „smlouvou“.

Dne 30. července 1918 Masaryk opět tuto „smlouvu“ využil:

Dne 19. června (1918) jsem podepsal Clevelandskou úmluvu z 27. května 1915 mezi delegacemi českých a slovenských emigrantů v Americe. Dohoda byla sestavena v duchu uspokojení touhy malé skupiny Slováků, kteří snili o Bůh ví jaké dětinskosti: autonomním Slovensku s vlastní administrativou, parlamentem, soudy, školami. Bez váhání jsem ve jméně českého národa podepsal angažmá přijaté jménem Slováků. (Masaryk, The Making of a State)

Tak Masaryk bez váhání prosadil dohodu, kterou on sám nazval „dětinskou“.

Těchto několik pomýlených slovenských snílků bylo podvedeno podepsáním tohoto bezceného cáru papíru, zatímco si mysleli, že otevírají cestu ke svobodě. Ignoranský a naivní Wilson tuto směšnou smlouvu oficiálně uznal a tím i Československý stát, založený v Clevelandu a Pittsburghu.

Muži, kteří předpokládali, že mají právo utvářet osud Čechů a Slováků opustili své domoviny před dlouhou dobou a ztratili spojení s realitou, které čelili jejich bývalí krajané. Až na dva muži už dále nebyli Čechy a Slováky, ale usazenými emigranty. Jejich bizardní schéma bylo prodáno Wilsonovi a Spojencům podvodně a bez jakýchkoliv ohledů na lidi, které údajně měli reprezentovat.

Nikdo se nezeptal 2 milionu Slováků na Slovensku co si myslí nebo zda vůbec chtějí být součástí útvaru s názvem Československo. Bez konzultování situace se Slováky byli jednoduše hozeni do českého pytle jako brambory. Wilson byl tak okouzlen lstivým Masarykem až úplně zapoměl na sebeurčení představené v jeho Čtrnácti bodech.

Nejenže se nikdo neptal Slováků na jejich názor, ale dokonce se jim bránilo, aby se o své situaci vyjádřili snad i jen jediným slovem. Zednářská vláda ve Francii je nenáviděla, protože Slováci byli tradičními katolíky. Francouzská zednářská politika byla silně antikatolická jak doma tak v zahraničí a Rakousko-Uherská říše byla na vrcholu jejich seznamu co zničit. V tomto úsilí měli plnou podporu Britů.

Když se Slováci pokusili dát světu na vědomí svůj pohled na věc, byli v Paříži nemilosrdně potlačeni policií. Šokující zacházení s těmito protestujícími bylo zaznamenáno americkým delegátem na mírové konferenci, plukovníkem Bonsalem, v jeho knize Suitorss and Suppliants.

Hrdinou, nebo spíše oběťí, se stal slovenský nacionalistický vůdce monsignor Hlinka. Bylo tradicí, aby kněz vedl hluboce katolickou zemi. Posledním slovenským vůdcem byl monsignor Tiso, který byl českými komunisty v roce 1945 popraven zatímco se modlil a svíral růženec.

Monsignor Hlinka si na konci roku 1918 uvědomil, že jeho lid směřuje do poddanství. Rozhodl se poučit konferenci v Paříži o pravých tužbách slovenského lidu. Nejprve byl odmítnut a česká policie mu z Benešova rozkazu zrušila vízum. Tajně odcestoval do Varšavy, kde francouzský velvyslanec podnikl vše co bylo v jeho silách, aby Hlinkovi zabránil v odcestování do Paříže.

Nakonec papežský nuncius v Polsku, budoucí papež Pius XI, pomohl Hlinkovi a jeho společníkům uprchnout nepřátelskému prostředí vytvořeném mocným francouzským velvyslancem. Jako uprchlíci v otřesných podmínkách museli cestovat přes Chorvatsko, Itálii a Švýcarsko než dosáhli Francie, opět tajně. Neměli jídlo ani místo, kde by složili hlavu. V Paříži našli přístřeší v klášteře a tak Hlinka mohl zpravit Američany o své přítomnosti.

Plukovník Bonsal se s Hlinkou sešel:

„Mám skvelé vzpomínky“, napsal Bonsal,“ na setkání s tímto slovenským knězem. Často jsem o něm smýšlel jako o nejsympatičtějším muži ze všech delegátů, s kterými jsem se potkal. Měl tmavé oči, průzračné krásy, které skutečně byly oknem do jeho duše a zjevné upřímnosti.“

Otec Hlinka přijal Bonsala ve své malé cele. Předal mu dopis od generála Štefánika, který bojoval ve francouzské armádě před tím než byl zavražděn Benešovými agenty při svém návratu na Slovensko. Otci Hlinkovi svěřil dopis pro americkou delegaci: „Doufám, že se brzy připojím k otci Hlinkovi a jeho přátelům. Prosím zkuste sjednat rozhovor s prezidentem nebo štábem plukovníků. Můžu vám garantovat naprostou pravdivost toho co vám řeknou.“

Trvalo téměř tři měsíce než otec Hlinka s doprovodem dosáhli Paříže a Bonsal naznačil, že přišli téměř pozdě. „Toho jsem se obával,“ odpověděl kněz, „ale naše zpoždění bylo zapříčiněno jen díky mimořádným českým snahám držet nás dál od Paříže.“

Otec Hlinka také vysvětlit, že se Slováci bojí komunistů.

Češi Slovákům řekli, že pouze spojení jejich národů je může zachránit před komunismem:

„Proč nezkusit spojit síly? V každém případě to bude pouze dočasné opatření, jako manželství na zkoušku. Pokud se spojení ukáže jako špatné, každý z nás půjde svou cestou.“

Ale ani ne po třech týdnech maska spadla. „Za tento krátký čas pod vládou Čechů jsme trpěli více než za posledních tisíc let. Pamatujte na má slova. Čas ukáže, že byla pravdivá.“

Bonsal Hlinkovi připoměl, že „Pittsburghská deklarace“ garantovala Slovákům autonomii, načež Hlinka odpověděl, že ta samá deklarace Slovákům garantovala zastoupení na mírové konferenci. „Museli jsme vydržet vše,“ pokračoval Hlinka, „od českých vojáků a pražských politiků. Češi považují Slovensko za kolonii a zacházejí s námi jako bychom byli divoši z Afriky. Tito cizinci prohlašují, že patříme ke stejnému národu, ale jakmile dostali šanci, jednali s námi jako s nevolníky.

Bensal Wilsonovi ohlásil vše co se dozvěděl a ten byl ohromen zjištěním, že existuje rozdílný pohled na věc mezi Čechy a Slováky. Když si uvědomil, že byl obelhán, rozlobeně přerušil Benešův projev na konferenci ze dne 5. května 1919: „Formálně prohlašuji, že za žádných okolností jsem nikdy nepovažoval veřejnou konzultaci na Slovensku za nadbytečnou.“ (Conference Transcript Folio IX, series XXI, dossier G/L)

Beneš věděl co může od referenda na Slovensku očekávat a tak odstranil původce těchto nebezpečných myšlenek. Požádal Tadieua, aby přijal okamžitá opatření. Tradieu byl rád ze svého spoluspiklence. V noci dalšího dne francozuská policie vtrhla do kláštera a odvlekla Hlinku i s jeho doprovodem. Byli vyhoštěni z Francie ještě týž noc.

Když se Bonsal vrátil, aby se slovenskou delegací probral další záležisoti, našel pouze prázdné cely. Opat kláštera vše Bonsalovi objasnil: „Beneš a Tardieu jsou na vině.“

Americká delegace podala oficiální protest proti Tardieuovi, který odpověděl, že Slováci byli „divní Rusové Karpat, kterým bylo těžké porozumět stejně jako je asimilovat. Bylo by absurdní přeměnit tuto část Evropy v pevnou vládu, bolehlav malých národů.“

Americká delegace byla otupena takovou nestoudností a Tardieu byl varován, že nejde „po dobré cestě k vytvoření pevného Československého státu.“

Poté co se jeho lidé dostali z ruk francouzské policie, vydal se Hlinka zpět na Slovensko, kde pokračoval ve svém boji na obranu svého lidu. Ten ho chtěl zvolit do parlamentu, což se Čechům nelíbilo.

„Hlinka,“ píše Bonsal, „se rozhodl přijmout své zvolení, aby tak mohl bojovat za svobodu svých lidí. Několik týdnů před volbami vtrhla česká policie do Hlinkova domu uprostřed noci a odvlekla ho do vězení daleko od lidí, kteří ho obdivovali. Měsíce se s ním zacházelo s takovou krutostí, že jeho zdraví bylo těžce poškozeno. Nebohý otec Hlinka si zasloužil víc než tuhle trnovou korunu. (Suitors and Suppliants, str. 271)

Ve skutečnosti byl Hlinka ve vězení několikrát surově zbit. Tak skončili snahy Slováků prosadit své právo na sebeurčení.

Slováci nebyli jedinými lidmi, kteří se stali obětí české nenasytnosti. Bylo zde také 691 923 Maďarů a 640 000 Rusínů, kteří stejně jako Slováci, okamžitě dostali náhubek. Nad všemi ostatními zde bylo také 3 231 688 Němců žijících v Sudetech. Přes všechny své rozdíly byli tito lidé společně vtaženi do poddanství skrze dobrotu Versailleské smlouvy.

Češi reprezentovali polovinu „Československého“ obyvatelstva podle údajů ze statistik poskytnutých Benešem. Podle jiných statistik byli v menšině. Vytvoření tohoto klobásovitého státu, dlouhého přes tisíc kilometrů, bylo zapříčiněno jen díky evropským zednářům. Ti už dlouhou dobu toužili zničit Rakousko-Uherskou říši, poslední katolickou baštu v Evropě. Zednáři zhruba století před tím provedli ve Francii krvavou revoluci, která jim nad touto zemí dala neomezenou vládu. Nyní byli připraveni ovládnout Rakousko-Uhersko. Sudečtí Němci byl velmi dynamický element této katolické říše a bylo tedy pro zednáře důležité oddělit je navždy od zbytku Rakouska.

Veřejnost je často uváděna v omyl neškodnými aspekty zednářů, ať už šlo o ceremoniály nebo oblečení. Když takoví muži středního věku cítili důležitost při citováni tajné přísahy a převzetí truhly s trujuhelníky a kružítky tak to opravdu nebylo znepokojující; stejně jako jejich způsob hraní si na voodoo nebo překonání jejich nedostatečných individualit v skupinové terapii. Nicméně v roce 1914 znamenali rituály svobodných zednářů něco více. Byli stráveni vlastní nenasytnou touhou po moci. Mezi roky 1914 až 1918 zednáři okupovali většinu důležitých míst v řadě evropských států, včetně armády. Ve Francii od generála Sarraila k Poincaréovi a Tardieuovi, téměř všichni ministři byli fanatickými zednáři.

Zednáři byli stejně činní ve Velké Británii a ve Spojených státech na všech úrovních vlády, podnikání a médií. Proti tomuto impozantnímu řádu moci stálo katolické Rakousko samo. První Rakušané brzo padli pod údery soustředěného zednářského útoku.

Se zánikem Rakousko-Uherské říše v listopadu 1918 oznámili Sudečtí Němci svůj záměr vyhlásit nezávislost a založit vlastní stát, což učinili téměř okamžitě poté. Jak toto rozhodnutí mohlo Čechy vůbec znepokojovat je těžké pochopit; Sudečtí Němci byli rozdílné etnikum s rozdílným jazykem, zvyky a náboženstvím. Byli odděleni od Rakouska a nikdo Čechům nedal mandát Rakousko nahradit.

Přesto čeští vojáci do Sudet vpadli, aby svrhli místní vládu. Sudečtí ministři byli zavřeni do vězení a zbiti, stejně jako slovenštní vlastenci, a mnoho vesničanů bylo postříleno.

Protesty proti perzekuování Sudetských Němců byly umlčeny zednářskými konspirátory Benešem, Tardieuem, Poincarém a jejich spojenci. Nyní už nestálo Benešovi v cestě vůbec nic, aby rozšířil zednářskou vládu nad dalšími katolickými národy, včetně 2 milionů Slováků, půl milionu Maďarů a 75 000 Poláků.

Beneš měl plány pro ještě větší Československo, od Dunaje k řece Spree, tedy od Berlínského předměstí k centru Budapeště. Tento plán byl narýsován v roce 1916 v tichosti Velké orientální lóže. Beneš byl nyní vidět v pravém světle. Pod nápisem „Zničení Rakouska-Uherska“ byla na přímý Benešův rozkaz kartografem Kuuffnerem nakreslena detailní mapa: nové Československo by spolklo nejen Rakouskou říši. Hranice vedly od Budapeště k Drážďanům a jižní části Berlína; Slezsko bylo také anektováno. Plán s mapou byl později otištěn Delagrave Publishing Company v Paříži.

Lid střední Evropy, chycen mezi komunisty a svobodnými zednáři, neměl nejmenší šanci. Velká orientální lóže sdílela stejné antiklerikánství s komunisty; vžy společně pracovali proti křesťanům a usilovali o zničení Rakousko-Uherské říše.

Moc mezinárodních zednářů byla taková, že Wilson nezašel dále než k slovnímu protestu proti zotročení milionu lidí českými zednáři. Nikdy nikdo neargumentoval v této situaci jeho Čtrnáci body na sebeurčení. Beneš v roce 1919 naoko slíbil, že národy pod správou Čechů dostanou autonomii. To bylo čisté pokrytectví od tyrana nosícího masku liberálního státníka.

V nálseujících 20 letech, pražští zednáři obrali podrobenou populaci o všechnu svobodu, důstojnost a národnostní charakter. Český jazyk byl přítomen všude; na školách, soudech, celá armáda byla česká a kontrolována českými zednáři. Ti, kdo odporovali, byli mučeni, uvězněni nebo zabiti. Po 20 let byly tyto národy nuceny snášet útlak svých zednářských vládců. Vysvobození přijde v roce 1938 a zednářská zhouba nad střední Evropou bude zlomena.

Zednářská porážka v roce 1938 a 1939 urychlý začátek druhé světové války, kdy mezinárodní zednářstvo vyhlásilo válku zemi, která osvobodila utlačované národy Evropy.

Státní tajemník Lansing správně předpověděl: „[Versailleská] mírová smlouva bude zdrojem nové války; zcela jistě jako že po noci následuje den.“ Druhá světová válka přesto neměla být náhlou a spontání akcí, ale přímým a nevyhnutelným důsledkem špatných smluv z Versailles. Válka samotná byla vyhlášena ve Versailles dne 28. června 1919.

Někdo může argumentovat, že komunisté se chovali mnohem hůř v roce 1945 než Spojenci v roce 1918, ale výsledky, jde-li o utrpení, nebyli příliš rozdílné. Kromě toho, mírotvorci z roku 1919, narozdíl od Stalina, sami sebe oblékli do liberalismu a humanistické slušnosti. Komunstické barbarství bylo nepopsatelné, ale odpovídalo předpokládanému vzoru utvořeném v roce 1917. Komunisté vraždili a vraždí; slíbili pouze  teror. Spojenci, na druhou stranu, byli slušní, civilizovaní lidé, ti nejlepší z liberalismu a demokracie, kteří neustále zrazovali všechny principy, které tolik nahlas proklamovali. Vzali zpět svá slova, zradili své přátele, ale ne pouze jednou, desetkrát. Spáchali zločin proti duchu. Prodejnost, zrada, chamtivost, hloupost a pokrytectví získaly v jejich režii nový rozměr. Smrtelně podkopali základy Západní civilizace.

Nicméně v Praze jsme jsme byli pouze na půl cesty do Golgoty: 10 dalších zemí čeká na své ukřižování.

komentářů 59 leave one →
 1. Miloš permalink
  10/01/2011 20:07

  Tenhle článek je lživý a demagogický.
  Pokud Češi netoužili pro rozbití Rakouska Uherska tak proč se skoro čtyři sta tisíc českých vojáků za 1. světové války vzdalo do nepřátelského zajetí a 90.000 z nich vstoupilo do československých legií.
  Pokud byl Masaryk něčí agent tak byl agent Velké Británie nebo Francie ale určitě ne Ruska, s Ruskou vládou měl špatné vztahy.
  Převrat v Praze 28. října 1918 proběhl v zásadě nezávisle na Masarykovi a Benešovi a Masaryk byl zvolen prezidentem Národním shromážděním složeným ze zástupců všech českých politických stran.
  K tomu jsou tam chronologické cyby, Mararyk odešel do ciziny až po začátku první světové války, Tiso byl popraven až v roce 1947 ne 1945 a podobně

 2. 10/01/2011 21:31

  No on tam Degrelle měl vícero chyb (např. uváděl, že v ČSR žilo přes 3.5 Slováků-to jsem ale radši opravil :-), zbytek jsme nechal), ale pochybuji, že se nějak do hloubky zabýval jako T. Krystlík (http://specialy.wordpress.com/vznik-csr/), zvlášť když se ve své knize snaží popsat většinu důsledků konce 1sv.

  Jinak je rozdíl mezi 90k a 1 milionem. České obyvatelstvo navíc o zahraniční činností téměř nevědělo, natož bratři Slováci. Většina Čechů chtěl R-U federalizovat, což chtěl právě zavražděný Ferdinand d’Este.

  O tom s tým Masaryk táhnul (respektive s jakou zednářskou klikou) jak píše Degrelle je spíše spekulace, takže tady bych ho za slovo určitě nebral.

 3. Miloš permalink
  10/01/2011 23:54

  Já jsem od Deegrella četl Tažení v Rusku, to je zajímavá kniha, i když také pochopitelně není objektivní, to se ale ani nedá čekat. Ale tenhle článek se mi nelíbí že je protičesky zaměřený. Proč zpochybňuje právo Čechů na vlastní stát. Zrovna tak by se dalo napsat o Belgii že je to uměle vytvořený stát kde žijí dva národy, které spolu nemají nic společného a že by bylo lepší rozdělit Belgii mezi Francii a Holandsko.

 4. 11/01/2011 00:23

  Miloš: Ano, měl s Ruskem tak mizerné vztahy, že bez sebemenšího odporu vydal české legionáře Kolčakovi, přestože dobře věděl, co se s nimi stane. Svatý muž, tenhle Masaryk.

 5. Freedom permalink
  11/01/2011 08:34

  Masaryk byl jeden z nejvetsich levaku, ktere tenhle narod kdy mel. Jeho podlosti by zabrali dost velky kus papiru, ale prece jenom na Benese porad nema.

  Jako jeden z prvnich uznal SSSR, osvobozeni vraha Hilsnera, kterym si udelal velke ocko u zidu. Nekolikanasobne lhani v R-U parlamentu, clensrvi u zidovskych poskoku zednaru atd.

 6. Hermann permalink
  12/01/2011 22:11

  Miloš : Kde prosímtě vidíš to že Češi toužili/netoužili po rozbití R-U ? Já jsem si tam ničeho takového nevšiml.. Taky jsem tam neviděl tu zaujatost proti Čechům.. když čtete článek který je zaujatý proti Židům, Negrům, Albáncům a podob. a ničeho si ani nevšimnete proč začnete křičet až když se to dotýká vás samotných?

  400.000 českých vojáků se vzdalo-tak jako Češi hrdě drželi Protektorovi a pak se stávali největšími barikádníky… tak jako Češi podávali přihlášky do strany a pak byli rádi za první demokratické volby…Samozřejmě je to za pár let přestalo bavit (chudinky, že ano) a radši zůstali doma u piva a televize a vzpomínali na staré,dobré,rudé časy (tehdy jim kromě pomerančů a igelitek stějně nic nescházelo te svobody slova dneska také nevyužívají /ne, že by nějaká byla ale oni si to myslí a jsou na to hrdí/) kdy alespoň nemuseli přemýšlet (jako by to dneska dělali) a vybírat který z těch lístečků zakroužkujou a vhodí do urny…

  A největšími hrdiny jsou Češi v různých „restauračních“ zařízeních kde u svého „národního“ moku dokáží reprodukovat plno „revolucionářských“ myšlenek. A nakonec se zmůžou jen na zvonění nějakýma lesknoucíma se kusama železa nebo na dělání barikád ke konci války. Jako by těch několik let jenom uboze přežívali v obýváku a ke konci se chudinky podvýživené odvážili postavil barikádu přes ulici

  Je mi úplně jedno že tam tak jakože říká že Češi nemají právo na vlastní stát. Nezajíma mě totiž jestli je ten stát samostatný nebo ne, ale to jestli je to jen demokratická mrdka (bez pardonu) která dá něčemu jako český občan možnost volit tak to mi vadí.

 7. Myslič permalink
  19/01/2011 23:47

  Jak by se L.D. libilo,kdyby treba J.Stribrny nebo R.Gajda tvrdili,ze Belgie je narodnostni parchant bez dejin a vlastnich tradic. L.D. mel ve spouste veci pravdu,ale tady je fakt videt,ze studoval u Jezuitu. Take ignoruje fakt,ze CS legie podporovl dost vyznamne i B.Mussolini a ten ho vsechno naucil.

 8. 22/01/2011 00:32

  LD měl, aspoň co se týče ČSR (nikoliv pouze samostatného Česka, či Slovenska), celkem pravdu, ne? Také si myslím, že legie radši příliš nezmiňoval a spíše se opřel do „zednářských loutek“ Beneše a Masaryka a jejich leckdy snad i pochobnými snahami o vznik ČSR.

 9. Myslič permalink
  25/01/2011 20:33

  Masaryk a hlavně Beneš, byli pěkný darebáci, o tom ani potom, ale o vznik ČSR se zasloužilo i sposta dalších, mnohem charakternějších politiků. Třeba Kramář, Rašín, Stříbrný a další. To rozhodně zednáři nebyli, o jejich vlasteneckých úmyslech nemůže být sporu. Co se týče ´´utlačování´´ Slováků, tady z L.D. mluví katolík.

 10. 26/01/2011 22:45

  Tak samozřejmě, ale bohužel Beneš byl v zahraničí slyšet nejvíc. I když s LD mluví katolík, tak ČSR s enepochybně chovalo jak ke Slovákům tak k Němcům dost panovačně a spíše je se snažilo odstrčit na druhou kolej, což se šeredně vymstilo.

 11. Myslič permalink
  27/01/2011 17:39

  Ale jo,jenže Slováci, at už byla ČSR jaká chtěla, mohli na ouřadech po prvé za svou historii mluvit slovensky, to by za Uherska nikdy nemohli. A co se týče Němců, tady je to složitější. Oni nám v rámci Rakouska dost dlouho dávali sežrat, že pro ně, na rozdíl od Madarů, nejsme partnerský národ. V jejich neprospěch hrálo taky to, že Židi v Čechách mluvili německy a k Němcům se taky při sčítání lidu hlásili.

 12. Filip Fabela permalink
  29/01/2011 12:11

  Jak muzete svuj narod a vlast tak pomlouvat. Jsem historik i kdiz nejsem cech vim lepe ze vsehno co ste proti sebe napsali vubec neni pravda. Kdiz se vam nelibi vlada mohli byste neco udelat a ne jen kecat, ale to e neco jine. Nebo tahnout nekde pric, kdiz se vam domu ne libi – nikdo vas ne brani. Ale to co jste napsali az i o T.G. Masaryka je hnus. Neverim ze ste vubec cesi. Urcite neumim ceski dobre ale asi staci abi jste rozumeli, co jsem htel ric. Cesi jsou mali ale daleko lepsi narod nez mnoho ine. I ne hapu jak muze to visvetlovat cechum nejaky cizinec.

 13. Myslič permalink
  29/01/2011 15:12

  Pane Fabela, já opravdu nevím, kdo jste, ani odkud. Možná, že u Vás se ke zrádcům chováte laskavě, ale neučte nás, jak se máme chovat k těm našim. Speciálně Beneš, to je megazrádce, který ani nemá v Evropě obdoby. To by jste mněl jako historik vědět.

 14. 31/01/2011 16:44

  Myslič: Pravda, ale k čemu to, když jsme pak Slovákům vlastně upřeli jejich národ – byli jsme Čechoslováci. Stejně tak jsme Slovákům postavili školy a dali ji mvzdělání, postavili nějaký průmysl. Pak jsme je nechtěli pustit na místa obsazená Čechy atd. atd. vše má dvě strany mince.
  Taky jsme byli takový jaksi nic nedělající. Maďaři se bouřili a nakonec si tu dualitu vydupali, my jsme jen čekali 🙂

  Filip Fabela: Pokud nejste Čech tak chválim češtinu 🙂 ale k věci: Proč bychom nemohli být Češi? Podle Vás se může v historii jen chválit, ale nesmí se kritizovat? Nebo můžu kritizovat jen tohle, ale tohle to už ne? Pokud víte lépe, že mi nemáme pravdu tak v čem přesně?
  Já bych s vládou dělal věci, to byste se divil, ale moje názory jsou jaksi nepohodlné a tak zakázané 🙂 Já o Masarykovi moc nenapsal, ale nedělám si iluze, že byl někdy svině a někdy třeba dělal i dobré věci a měl i dobré myšlenky. Kdybyste byl Čech tak víte jak je „tatíček“ pasovanej málem na svatého, přitom jeho osoba (stejně jako osoba jeho nástupce Beneše) by potřebovali řádnou a důkladnou revizi.

 15. Myslič permalink
  01/02/2011 16:02

  V podstatě naprosto souhlasím. Nedávno jsem byl na bývalé Podkarpatské Rusi a to by jsi se kolego divil, jaký je tam dodnes Masaryk pánbůh….

 16. Koment permalink
  27/05/2011 18:57

  Těžko komentovat článek, ze kterého čiší jen a pouze katolický fundamentalimus, antisemitismus a do toho strach z všemocných zednářů (na kterých katolíkům vadí hlavně nezávislost na katolictví). Pojetí slovenských dějin je taky docela zábavný.
  Ale co mě nejvíc zaujalo je debata okolo tohoto článku – mimochodem, může mě, nehistorikovi, vysvětlit někdo v čem je Beneš megazrádce národa a Masaryk takový šmejd? V každém případě obecně souhlasím s Filipem Fabelou – co nám čechům jde je neustále sami sebe kritizovat a plivat po sobě. Což se v téhle debatě historiků projevuje pliváním po vlastní historii. Je velká pravda, že ve světě se s ničím podobným u nikoho nesetkáte. A nejde vůbec o překrucování historie. Chtělo by to alespoň trochu vlastenectví a hrdosti sami na sebe. Ale to holt neumíme.

 17. Myslič permalink
  27/05/2011 21:00

  Vážený pane Komente. Beneš zradil svou zemi v 38., když abdikoval…. A ejhle, co se nestalo, za nějaký čas se v Londýně znovu prohlásil presidentem. To je poněkud nezvyklé, nemyslíte? Hodit všechno na hrb Háchovi a pak zdrhnout do exilu. A z exilu pak řvát, že Hácha je zrádce….
  A ve 48.? to tady snad nemusím rozepisovat. Kdyby v sobě našel kus odvahy a postavil se komunistům jako Franco nebo Pinochet, ale on ne, on zase zalezl do ústraní…
  A aby bylo jasno , nejsem katolík. O křest’anech si nemyslím nic pěkného….

 18. Radola permalink
  29/05/2011 15:58

  tak jak v historii každého ároda – bylo mnoho těch, co pro zemi nezištně pracovali a obětovali se, ale taky mnoho těch, co jenom využívali a zneužívali situace.
  K T.G.M.: asi nebude sporu o tom, že politicky prosadil vznik ČSR, ale věděl moc dobře proč!
  K Ben Ešedovi: toho považuji za největšího šmejda, co tu kdy byl – a že jsme jich taky měli a máme!
  K Filip Fabela: pochvalu za „češtyn“ – vážně, ale já (cítím se být znalcem naší historie) jsem přesvědčen o tom, že jestliže máme ve své historii nějakéhjo šmejda, tak kdo jiný by to měl říci, než my, kdo jsme tu doma? Proč bychom nemohli a proč by nám do toho měl kecat někdo zvenku? To přece s vlsatenectvím nemá co dělat, to se nevylučuje!

 19. Koment permalink
  29/05/2011 19:18

  Mysličovi: díky za komentář především k Benešovi. Tomu celkem rozumím, i když, pokud vím, po emigraci do Anglie jeho statut prezidenta respektoval i Hácha. Navíc do emigrace šla větší část vlády, ne? Ale je fakt, že se se k Háchovi, který se snažil co mohl, nezachoval vůbec dobře.

  Radolovi: sice jsem se z odpovědi nedozvěděl nic o T.G.M., ale zato jsem si opět ověřil, že i když je někdo historik (tedy říká že je), tak to ještě neznamená, že je nad věcí a umí debatovat. Je dost trapné říkat, že cizinec nemá co kecat do našich dějin a vstupovat do diskuse. Předpokládám tedy, že to taky děláte – studujete jen a jen českou historii, žádně mezinárodní souvislosti. Mimochodem – článek, který tu komentujeme taky napsal cizinec, takže byste ho vlastně ani neměl brát v úvahu a komentovat.

 20. 29/05/2011 21:46

  O jiném pohledu na Masaryka a Beneše můžu doporučit http://specialy.wordpress.com/vznik-csr/ anebo Zamlčené dějiny 1, 2

 21. SitňaN permalink
  30/05/2011 09:48

  Myslič, citujem:

  „Ale jo,jenže Slováci, at už byla ČSR jaká chtěla, mohli na ouřadech po prvé za svou historii mluvit slovensky, to by za Uherska nikdy nemohli.“

  Toto nie je pravda. Ono totiž, keď turci obsadili väčšinu Uhorska – a to čo z neho zostalo bolo defacto dnešné Slovensko – , pod vplyvom Uhorských Nemcov takmer všetci obyvatelia horných Uhier konvertovali na luteranizmus. A jednou zo zásad luteranizmu bolo zvestovanie evanielií nie v latinčine, ale v jazyku ktorému budú ľudia rozumieť. Takto sa v mestách dostala slovenčina do úradného styku (súdne spory, mestské knihy, matriky…) dávno pred vznikom prvej ČSR. Týmto nijako neznižujem prínos ČSR pre Slovákov, len uvádzam na pravú mieru.

  PS: Pre prípadných rýpalov, samozrejme v 16. storočí to nebola slovenčina ako dnes. Takže to preformulujem, napríklad pre archív mojeho rodného mesta takto: stredoslovenský dialekt prevrstvený výrazmi z českého, nemeckého a latinského jazyka.

 22. Radola permalink
  30/05/2011 17:45

  to Koment: nemyslel jsem to tak, že by nikdo z venku nemohl mluvit do našich dějin, ale hlavně proč ne – i kriticky – bychom neměli zejména my sami. A k T.G.M.: já taky neměl v úmyslu to nijak rozvádět (na to zde není prostor), jenom napsat názor. Jinak souhlas s Midilirdem _zamlčené dějiny, ale nejenom tyto knihy. A jako historik (samouk) snad mohu, ale nemusím být nad věcí (vždyť se to týká mé země!).

 23. 31/08/2011 12:54

  Článek je útočná demagogie, a pokud text obsahuje alespoň drobek pravdy, tak jí pisatel servíruje velmi útočně, vlastně jí křičí do světa, až je mi z toho zle, že někdo může tak vědomě lhát, protože to nemůže být z neznalosti, ale jen z určitého postoje, který je pravděpodobně neměnný a sám sebe přesvědčuje (spolu s partou obdobných) o své pravdivosti…, přátelé, pravda nikde nestojí, pravda se hledá, cesta k pravdě je PRAVDOU a ten, kdo nejvíc křičí, je jen nakonec ten, kdo není schopen kriticky pracovat, probírat se drobnou prací, jít po této cestě a hledat PRAVDU. Článek obsahuje velmi mnoho nesmyslů, které jsou vyvratitelné samotným průběhem 1.sv. války, mistrně o tom psal sám T.G.M., ale to asi není ten správný zdroj, že, když ho tu tak osočujete, v takovém případě Vám doporučuji Milana Machovce a jeho hledačství pravdy… koukal jsem na ten odkaz na historika , to už máte kousek k tvrzení, že Češi jsou národ vykořisťovatelů, imperialistů a hamižníků a já nevím co ještě… seznamte se prosím s plány pargenmánskými, které 1.sv. válku vyprovokovaly především, a potom celou naší historií (osobnostmi jako byli sv. Václav, Karel IV., Jan Hus, Jeroným, Žižka, Chelčický, Řehoř a celá jednota bratrská, Komenský, Dobrovský, Palacký, Borovský, T.G.Masaryk a mnozí další… Masaryk byl jen pokračovatelem tohoto ryze českého odkazu, toť můj názor a třeba mě sežerte psi jedni nenažraní, možná budete chtít i diskutovat… a ne jen křičet.

 24. 31/08/2011 15:26

  Výše jsem neuvedl jméno toho historika, kterého tady v diskuzi tak vyzdvihujete, jeho tvrzení, že: „Nevyšší morální hodnoty, jako je například obrana pravdy, byly Masarykovi cizí.“ a celkově z jeho textu vyplývá, že své tvrzení může i dokázat, to je do nebe volající demagogie. Považte sami: boj Masaryka za pravdu kolem rukopisů, rituální vraždy žida, podvržených dokumentů ve vídeňském parlamentu ohledně Srbů apod. Jasný důkaz, že pan T.Krystlík blafuje, úmyslně přehání a vytváří tak záměrně hanlivou podobu tohoto našeho velikána, holt někdo se riskovat nebojí a ostatní jen po letech negativně kritizují, v tom spisku Krystlíka nenajdete nic pozitivního ohledně našeho historického úspěchu, troufám se tvrdit, že úspěch to byl tak mimořádný, že mu není v Evropě obdoby… asi T.G.M. udělal i mnoho chyb včetně Beneše i Štefánika, ale rozhodující jsou činny a ne pouhé tlachání. Nazdar.

 25. Myslič permalink
  31/08/2011 19:48

  Ten starý dobrák Masaryk ÷) Nevyštval na základě podvržených důkazů (syfilis, korupce,…) Jiřího Stříbrného z vlády?! A neušil náhodou na Gajdu tu špionážní aféru, po které Gajdu (jedinného generála, který chtěl bránit torzo Československa po Mnichovu) hnusně vyhnal z armády?!

 26. 01/09/2011 13:12

  S tím bohužel nejsem obeznámen. Nicméně fakt, že ho celý národ zatracoval a poté při mobilizacích za ním svorně stál téměř jak jeden muž o něčem svědčí… osobně je pro mě T.G.Masaryk jako génius své doby, navíc, že myslil a jednal správnou cestou (asi ne ve všem: „kdo nic nedělá, nic nezkazí“) ukazuje situace dnešní Evropy i světa (viz jeho dílo o sebevražednosti jako rubu moderního pokroku; jeho volba demokratického státu pro česko i slovensko se ukazuje jako správná, vždyť ani ne po 100 letech se postupně demokratizuje zbytek Evropy i světa – v rukách NATO však dochází jen k domnělé „demokratizaci“, a to poroto, že vede války útočné – Masaryk byl vždy jen pro války obranné; s tím souvisí i jeho silný proamerikanismus v době, kdy státy světa potřebovaly silný morální základ pro budování humanitní demokracie, ale sám upozornil na to, že USA na tuto roli – jako vzorné humanitní demokracie pro svět – nebude stačit, což se dnes ukazuje rovněž jako pravdivé; prorokoval i zkolabování socialismu pokud půjde cestou nulových morálních hodnot a neekonomické reflexe skutečnosti), vážím si ho i proto, že kladl důraz na úpravu náboženských a menšinových otázek na našem území, apod.). V článku Degrella se hodně operuje se Slováky, že si je Češi (hlavně Masaryk) podrobili, ale vzpomeňte, jak byli Maďaři hned na Slovensku a nárokovali si tzv. své území… zdravím

 27. Myslič permalink
  01/09/2011 13:43

  K—Tu Stříbrného a Gajdovu aféru si prostuduj….

 28. 22/09/2011 11:00

  Gajda se kompromitoval dle mého názoru sám. A Stříbrnému ke kompromitaci pomohl pravděpodobně jeho vlastní bratr. Ještě byste mohl uvést Hodžu… a zde se opravdu domnívám, že základy na jakých byla vybudována Československá republika byly dle situace v Evropě nejlepší možné. A kromě jednostranné kritiky bych očekával, že vyzdvihnete Masarykovu teorii drobné mravenčí práce ve jménu humanismu, kde je každému člověku dána šance žít hledačstvím a vírou přesahující lidské individuum… jinak ta ikona, která mi byla v tomto fóru vygenerována jako hostu mě irituje, přidávám proto svou 🙂

 29. Myslič permalink
  22/09/2011 14:38

  K: Odstavit jedinného generála, kterého nám záviděli i nepřátelé, to byl vskutku genální Masarykův humanistický tah ÷) A Stříbrny byl jedinný politik, který měl koule na to, aby zametal s černoprdelníky.
  Jestli je nespravedlivé očern’ování a pomlování symbolem masarykovské humanity, tak jsem zatraceně rád, že nejsem humanista, jako on.

 30. WalterDonath permalink
  04/12/2011 01:46

  LD tu má pravdu, rovnako ako mnohokrát v iných prípadoch. Nič proti Čechom, ale presadzovanie nenávisti k Cirkvi, liberalizmus a slobodomurárstvo boli presne tým, čo až do r. 1938-39 na Slovensko neprestajne prúdilo z Prahy. Aj v Budapešti mali za Uhorska slobodomurári istý vplyv, na Slovákov to však veľmi nepôsobilo. Ale to, čo sa v tomto smere začalo diať za 1. ČSR, presahovalo všetky medze. Už len to, o čo sa snažil politik, „odborník“ na cirkevné právo a zúrivý antiklerikál v jednej osobe prof. Antonín Hobza, bolo škandalózne.
  Každopádne nechápem, ako niekto môže jedným dychom kritizovať Masaryka a Beneša, a druhým dychom útočiť na Cirkev (ako to robí Myslič) – iba ak podporuje ešte horšiu líniu než bola tá masarykovsko-benešovská.
  Poviem otvorene, že zo súčasnej situácie v Európy som dosť zhnusený a často som sa zaoberal ideami, ktoré liberáli nazývajú „pravicovo-extrémistické“, pritom však zo značnej časti (keď si odmyslíme úmyselné klamstvá liberálov, Spojencov a sionistov) predstavujú len to, čo vychádza zo zdravého rozumu a z dedičstva starej Európy.
  Ale ako tak čítam komentáre na tomto fóre, fakt by som sa bál, čo by sa stalo, keby tento systém raz padol, avšak k moci by sa namiesto ľudí ako J. Tiso či A. Salazar dostal niekto typu H. Himmlera či A. Rosenberga (je to zjednodušene povedané aplikujte si to na šovinistov a novopohanov v akomkoľvek národe).
  Všetko to svedčí len o tom, že kde absentuje kresťanská viera, morálka a zásady, dostáva sa celý systém na tenký ľad a šikmú plochu, kde stačí len trochu nepozornosti a skĺznutia do fanatizmu, a môžu sa udiať neuveriteľné zločiny a iné škody.
  Osobne mi nie je jasné, prečo mnohé podobné hnutia boli sekulárne, či u niektorých členov až antiklerikálne: ak mala byť cieľom fašizmu, národného socializmu či korporativizmu morálna obroda, ako to niektorí chceli dosiahnuť bez kresťanstva? Na akom základe chceli títo ľudia stavať? Pritom tým nemyslím všetkých fašistov či národných socialistov (možno ani ich väčšinu nie), ale určite boli ľudia, ktorí podobné črty vykazovali.
  Uznáva niekto sociálny darwinizmus? Je to len pomýlený liberál, ktorý si myslí, že vie viac než iní liberáli. Je niekto za totalitnú ŠTÁTNU KONTROLU (naschvál nepoviem ŠTÁTNE VLASTNÍCTVO) výrobných prostriedkov? Je to len osvietenstvom šmrncnutý marxista – pretože podľa katolíckej sociálnej náuky síce úplne voľný trh nie je vhodný, ale napriek tomu je základom ekonomiky súkromná iniciatíva.
  Som celkom rád, že na Slovensku bola HSĽS jasne katolícka a štát nedal nejakým ateistom či pohanom ANI TÚ NAJMENŠIU šancu. 🙂 Je len nešťastím, že to tak nebolo všade.
  Zdá sa mi, že určití sekulárni a ateistickí „third-positionisti“ umelo stavali určité veci (národ, úcta k tradíciám, ľudové zvyky, rasové povedomie, kolektívna česť) do rozporu s kresťanstvom a prezentovali ich tak pred ľuďmi. Pritom väčšina týchto ideí bola tu prítomná (možno len nie výslovne) počas celého stredoveku, keď bola väčšina Európy už kresťanská. Napr. Karol veľký považoval len ripuarských Frankov (žijúcich v Nemecku) za svojich pravých krajanov – ľudí z Neustrie a Akvitánie označoval len ako „francigenus“ (teda, že je to väčšinou podmanené obyvateľstvo a sú len sčasti potomkami jeho národa). Aj de Gobineau (netvrdím, že s ním vo všetkom súhlasím) bol katolík a ruská cárovná Katarína sa počas francúzskej revolúcie vyjadrila, že „Galovia vyháňajú Frankov“ – pretože francúzski králi a šľachta pociťovali vždy až rasovú spätosť s nordickými Frankmi a v 18. storočí bola dokonca v Bastile uväznená skupina ľudí, ktorí hanobili Frankov ako „špinavých a nevzdelaných barbarov z lesa“. Naproti tomu osvietenci sa stotožňovali s Galorimanmi, ktorí v Galii žili pred Frankami. Možno to bolo pseudovedecké, ale nejaký obraz o vtedajšom zmýšľaní to poskytuje.

  Takže tejto protikresťanskej mánii (aj na tomto fóre) nerozumiem a pripadá mi to veľmi smutné. Títo ľudia by si mali uvedomiť, že okrem nádeje na spásu vo večnom živote (to by ich malo trápiť viac) sa vzdávajú aj tisícročných kresťanských dejín kultúrnej Európy.

 31. Myslič permalink
  04/12/2011 11:00

  Vzhledem k tomu, že to byla nejspíše reakce i na moje komenty, tak se pokusím o rychlou a hlavně stručnou reakci:

  Proč NIKDY nemůžu ztotožnit katolictví s vlastenectvím?
  Jednoduše, prostě to nejde. Nikdy nemůžu uznat jakoukoliv formu Jedu z Judeje za spojitelnou s vlastenectvím. Cizorodá víra přivandrovalců z Předního východu zničila to nejkrásnější a nejúžasnější co kdy tento kontinent světu dal: Římské impérium. Jako národní syndikalista(hezký výraz pro fašismus) prostě nemohu souhlasit s tím, že by moje děti zase musely koukat na ukřižovaného Žida, jak je pověšenej vedle prezidenta Halíka na zdi ve třídě. Taky si nedovedu představit, že bych se nemohl dát rozvést. Těch věcí, co by ste nám „nevěřícím“ chtěli nakazovat je prostě moc. Jo a mám moc rád Husity. Jestli se někdy dostanu do toho super katolického Pekla, doufám že tam pokecám s Peterem Paynem, Ambrožem z Hradce, Bedřichem ze Strážnice, Jakoubkem ze Stříbra, Janem Příbramem, Janem Rokycanou a dalšími „kacíři“. 🙂

  K těm „klerofašistům“:
  Když tak moc chválíš Tisza, mohl by jsi taky pochválit tu svini všech sviní Ante Paveliče, to byl opravdový „syn Katolické církve“. Tomuhle ultrahovadu odmítl ve španělském exilu podat ruku i Degrelle a moc dobře věděl proč!
  Homosexuál Salazar, to byl taky vážně dobrák: Zakázal stranu Národních syndikalistů, protože chtěli sekularizovaný stát… A taky nařídil koloniálnímu námořnictvu, armádě a policii, aby nenosili krat’asy, protože je to prý nemravné a na domorodce to nepůsobí křest’ansky….
  Kam to Portugalsko dotáhlo, právě díky tomuhle lháři, je vidět ještě dnes…..

  Fašismus je opravdu protikatolická záležitost. Když fašisté v Itálii bojovali před Pochodem na Řím v ulicích s Rudýma, tak občas dali napít ricinového oleje i černoprdelníkům. Duce sice uzavřel s pápežem Lateránské dohody, ale to bylo hlavně proto, aby papež nestrkal nos do italských záležitostí. Papež už nebyl oficiálně Ital. Jenže se ve tyřicátém roce ukázalo, že to bylo pořád málo a byli to právě černoprdelníci a monarchisti, kdo Mussoliniho podrazil. V Italské sociální republice se Duce s klerikáli už nemazlil a faráři měli za povinnost dokonce pracovat….

  Tak abych to uzavřel: Za katolickou Evropu asi budete muset bojovat sami, protestanti a pravoslavní mají těch „Paveličů“ taky plné zuby. A s opravdovejma fašistama taky počítat nemůžete. Alelujá!

 32. WalterDonath permalink
  04/12/2011 17:30

  Pokúsim sa na adresu pohanov, ateistov a iných podobných zblúdilcov nereagovať rovnakými nadávkami, akými si ty útočil na katolíkov. Pretože takéto urážky by sa dali očakávať buď od vyznavačov voodoo, prípadne od predkresťanských Keltov prinášajúcich ľudské obete (bez ohľadu na ich „árijský“ pôvod), kým ja sa považujem v zásade za civilizovaného človeka. Stačí totiž, keď novopohan alebo ateista začne rozprávať o svojich pseudofilozofických názoroch a už sa tým diskvalifikuje sám aj bez pomoci iných. 🙂
  Takáto forma „radikálnej pravice“ nie je o nič lepšia než marxizmus a myslím, že väčšina normálnych ľudí si myslí to isté. Mimochodom v tvojom komentári jasne vidieť, čo je v skutočnosti zač husitizmus a iné formy protestantizmu: na katolícku Cirkev ako zdroj Pravdy každý útočí zo všetkých strán (Pravda sa ťažko počúva a nič nie je tak prenasledované ako ona), kým s herézami a karikatúrami skutočného kresťanstva (teda s protestantizmom) nemáš problém ani ty, ani slobodomurári, ani komunisti, pretože viete, že sú vlastne duchovne vyprázdnené a nepredstavujú pre vás nebezpečenstvo.
  A chváliť husitizmus, teda asi to najzvrhlejšie, čo sa tu v strednej Európe počas stredoveku objavilo, môže len totálny diletant alebo zlovoľný človek. Okrem ich zvrátených „teologických“ názorov tu išlo aj o také diabolské a barbarské vraždenie, plienenie a útlak, aký sa tu neopakoval snáď ani pri „oslobodení“ Červenou armádou v r. 1945.
  Sudetonemecká strana, Hitler, ale aj českí historici ako J. Pekař alebo J. Goll boli silne antihusitskí. To, že niekto môže husitov obdivovať, je skutočne za hranicou ľudského chápania. Ale keď ten istý človek odmieta aj 2 tisícročia katolíckej kultúry, tak to asi nie je až také prekvapenie.
  Aj Hitler veľmi dobre vedel, prečo počas Protektorátu odmietol spoluprácu s najradikálnejšími českými fašistami a uprednostnil E. Háchu a iných národných konzervatívcov.
  K tomu Salazarovi: neviem odkiaľ berieš dôkazy, že bol homosexuál. Ale aj keby to tak bolo, je veľký rozdiel medzi homosexuálnymi sklonmi (ak sa proti tomu niekto snaží bojovať) a tým, keď tomu niekto podľahne a žije s osobou rovnakého pohlavia.
  Salazar si práveže zakladal na odmietaní uctievania ekonomického a technického „pokroku“ za každú cenu a uprednostnil pomalý rozvoj v súlade so zachovaním prevahy poľnohospodárstva a patriarchálnej rodinnej štruktúry. V zásade to bolo podobné ako idea „Blut und Boden“ chápaná v súlade s kresťanstvom. Hoci aj ja do veľkej miery obdivujem nemeckú vojenskú techniku a vedecké objavy v Nemecku, ani Nemci neboli za čias Hitlera vedení k bezbrehému uprednostňovaniu týchto vecí na úkor tradícií a národného kolektívu ako celku. Dnes je to naopak, všade sa umelo šíri „vzdelanostná spoločnosť“ a veda a technika sa považujú za riešenie všetkých problémov.
  A to nariadenie o zákaze nosenia kraťasov sa mi páči – práveže to bolo hodné pochvaly. 🙂 Kto nevydrží v africkom podnebí v normálnom oblečení, nemá čo byť koloniálnym úradníkom.
  K Talianskej sociálnej republike necítim veľké sympatie, omnoho lepšia by bola koexistencia monarchie s autoritatívnym systémom. Aj v Nemecku by som uprednostnil návrat cisára na trón, pričom popri ňom mohol byť kancelárom vodca autoritatívnej strany (niečo ako reformovaná NSDAP zbavená prípadných nánosov pohanstva, panteizmu a ateizmu a uvedená do čo najlepšieho súladu s kresťanstvom – ako to bolo pri HSĽS).
  A hlavne legitímny kráľ (Viktor Emanuel III.) nebol voči nikomu zaviazaný, Mussolinimu nesľúbil vernosť a mohol ho ako každého iného premiéra kedykoľvek odvolať. Je pravda, že vtedy bola vojna a tieto veci mali vážnejšie následky, ale kráľ toto právo mal. Takže toto zrada určite nebola. Trochu inak to bolo pri vystúpení z vojny a uzavretí prímeria so Spojencami. Možno si mohol uvedomiť, že víťazstvo Spojencov bude znamenať vládu liberálov, slobodomurárov a komunistov, ale aj keby zostal na strane Nemecka, on sám mohol len minimálne ovplyvniť to, aby sa vojna skončila inak.

 33. Myslič permalink
  04/12/2011 20:44

  No, to jsi mi to teda nandal, je vidět že v tom vašem klášteře snad i občas čtete:-)
  Ještě k tomu Peklu: Tam musí ti čekatelé stát neskutečnou frontu, protože nejspíš ještě čerti nestačili odbavit Aria Alexandrijského a Pelagia. Tak to v té frontě budou ještě pořád Viklef a Hus čekat… A co teprve Luther, ten přijde na řadu kdy? No možná tam stačí aspon‘ na vrata zase přitlouct nějaké teze, přeci jen, už v tom má praxi…

  Salazar byl jasná buzna, jako by jste jich měli v církvi málo. Proto se ,chudák, nikdy ani neoženil a proto jsou taky ty jeho slinty o velké katolické rodině tak směšné.

  Vám, katolickým vlastencům, přeju jedinné: Aby byl příští papež barevný. To jsem tuze zvědav, co budete potom dělat?

  Jelikož soukmenovec Midilird(co vede tyhle stránky) je slušný člověk a nemá rád, když je někdo sprostý, tak ti to napíšu slušně: Všichni katoličtí lháři, budťež už konečně jednou provžy a s konečnou platností, odkázáni v anál!

 34. Rudolf Tománek permalink
  05/12/2011 22:02

  Úplně nejhorší na celé situaci ve společnosti je to, že se vždy najde dost lidí, co si myslí, že našli zázračný všelék. Pak prosazují svůj světonázor, z něhož je pravdivá maximálně jen část, tak bezohledně, jako tito dva nahoře. Chce se mi z toho blít. Z jednoho čiší utkvělá představa, že je křesťanství samospasitelné, ze druhého obrovské ublíženectví, protože jak je vidět, neumí mluvit o ničem jiném, než o křesťanech… A zdaleka to není jen problém dvou konkrétních lidí. Tímto trpí většina těch, co se označují souhrnnou nálepkou „národní hnutí“.

  Co na tohle říct? Nechcete si roztrhat občanky?

 35. 05/12/2011 23:37

  Byl bych velmi nerad, kdybyste se hádali jako na bratrství, jeden web k tomu stačí ne?

  WalterDonath: měl bych otázku. Na základě čeho a proč pokládáš katechismus za tak správný a dokonale nenahraditelný, když de facto vznikl z tebou kritizovaného zparchantělého judaismu, zoroastrismu, mithraismu, árijského ‚pohanství‘ a možná i budhismu?

 36. 06/12/2011 06:15

  Už se těšim do toho pekla, tam to bude ekologické, čerti prej maj nové kotle, co tolik neprotopí….

 37. WalterDonath permalink
  30/12/2011 02:26

  Pre Midilird: O kresťanstve nemáš ani najmenšieho páru, súdiac podľa tvojho absurdného komentára.
  Pôvodný (starozákonný) judaizmus bol dobrý, keďže podľa Cirkvi sa Boh ako prvý zjavil židovskému národu. Potom mal prísť Spasiteľ (Ježiš Kristus), ktorého mali prijať ako Židia, tak aj iné národy. Problém nastal vtedy, keď veľká časť Židov Krista neprijala a postavila sa proti jeho učeniu, dokonca kresťanov prenasledovala. Krátko pred ukrižovaním Ježiš predpovedal, že bude zničený jeruzalemský chrám – myslím, že práve pre túto nevernosť mnohých Židov.
  Pri tom židovskí predstavitelia často spolupracovali s pohanskými prenasledovateľmi (posledný taký prípad bol za cisára Juliána, ktorý Židom sľúbil obnoviť chrám v Jeruzaleme, len aby kresťanom urobil napriek).
  Postupne sa židovstvo spohanšťovalo a helenizovalo (kabala, tajné obrady, tzv. židovská „mystika“), nenávistne sa stavalo ku kresťanstvu, ku ktorému cítilo ešte väčší odpor ako k pohanstvu. Talmud (písaný od 2. stor. po Kr.) je plný protikresťanských urážok a kategorizovania kresťanov ako „menejcenných“. Hovorí sa tam síce o „Nežidoch“, ale z kontextu jasne vyplývalo, že mali na mysli hlavne kresťanov. Korunu tomuto bezbožnému úsiliu nasadili slobodomurárski Židia (iluminát A. Weisshaupt, lóža B’nai B’rith a rytieri Kadosh) a neskôr marxizmus.
  A teraz to ostatné: Zo zoroastrizmu pochádzal akurát tak manicheizmus, čo bola heréza Peržana Máního, ktorý chcel (ktovie prečo) zlúčiť kresťanstvo a zoroastrizmus; určite z neho nevychádzalo pravoverné kresťanstvo.
  To tzv. „árijské pohanstvo“ bolo v Európe potlačené práve christianizáciou. Zvyky a tradície, ktoré sa zachovali v kresťanskej Európe, už nemajú nič spoločné s náboženstvom (v zmysle pohanstva), ale iba s národnou podstatou, majú teda sekulárny charakter.
  Z kresťanského hľadiska to chápem tak, že hnusné a bezbožné „zvyky“ (rôzne krvavé obety pohanským bohom, obradné páchanie smilstva, prípadne komunikácia s mŕtvymi, čarodejníctvo a šamanstvo) boli prevažne vykorenené, ale to, čo tvorilo národné špecifikum a bolo zlučiteľné s kresťanstvom, sa prirodzene mohlo zachovať.
  A už fakt nechápem, čo s tým má spoločný ten budhizmus, keďže ten hlása 1. nirvánu (rozplynutie v Univerze, kým kresťanstvo hlása nesmrteľnú INDIVIDUALITU každej duše, teda zachovanie si vedomia samého seba aj po smrti, nie nejaké rozplynutie sa) a 2. reinkarnáciu (kým podľa kresťanstva sa mŕtvi na Zem už nevracajú, ani v telách neskôr narodených ľudí, „prevteľovanie“ je vylúčené). Navyše budhizmus je pasívny a považuje za dobrú aj nečinnosť (ak sa „nerobí zle“), kým kresťanstvo vyzýva k AKTÍVNEMU konaniu dobrých skutkov a pasivitu považuje za nedostatočnú.
  Na základe toho musím skonštatovať, že ctený Midilird asi nevie o kresťanstve, ani o iných náboženstvách takmer nič.

 38. 06/01/2012 21:46

  Dobře, nemám o tom ani páru a klaním se tomu, jak to dokážete tak rychle poznat. Přesto děkuji, že jste mi dal de facto za pravdu, když jste na původ všeho křesťanského ve starších náboženských systémech kývl.

 39. WalterDonath permalink
  08/01/2012 18:57

  Nerobte zo seba ublíženého, je to dosť trápne a mňa to nedojíma.
  A za pravdu som vám nedal ANI V NAJMENŠOM.
  Kresťanstvo je pravým naplnením židovského náboženstva, tak ako to predpovedali proroci v Starom zákone. Dôležité je, že spočiatku (do príchodu Spasiteľa) boli vyvoleným národom Židia, boli však len predobrazom CIRKVI, ktorú mal založiť Kristus po svojom príchode. Židom to nedáva žiadne právo na nadradenosť, najmä ak Krista neprijali a dokonca si ho dnes dovolia urážať.
  Dnešné židovstvo je ovplyvnené pohanstvom, helenizmom, okultizmom a protikresťanským Talmudom, ktoré priamo odporujú starozákonnému učeniu. V mnohom je teda bližšie pohanstvu než učeniu Starého zákona – aj keď pripúšťam, že medzi Židmi sú rôzne skupiny a denominácie, ktoré nemusia byť všetky až tak zle orientované.
  Pri nežidovských národoch platilo, že ľudové tradície, ktoré neodporovali kresťanstvu, sa mohli zachovať a dnes majú SEKULÁRNY (!!!!!) a nenáboženský charakter. Nemajú teda nič spoločného s pohanstvom. Kto to nechápe a chce sa vracať k pohanstvu, dláždi si cestu do pekla, nech by to zahaľoval do akýchkoľvek „vznešených“ fráz.
  Je niečo iné, ak 1.) určité pohanské národy žili v nevedomosti a nepoznali pravého Boha, pretože o ňom nikdy nepočuli, alebo 2.) ak niekto po dvoch tisícročiach kresťanskej kultúry v Európe túto vieru odvrhne a stane sa hnusným odpadlíkom. To sa už veľmi nelíši ani od ateizmu.
  Aj Hitler bol odporcom pohanstva, bolo však veľkou chybou, že na svojich miestach ponechal novopohanov ako Himmler, Darré či Rosenberg. Títo ľudia iba pošpinili aj to, čo bolo na národnom socializme dobré a hodné zamyslenia. Je chvályhodné, že Slovenský štát takýchto ľudí NETOLEROVAL.

  Toto isté som vlastne už napísal, a ak to nechápete, tak buď nerozumiete slovenčine alebo sú vám cudzie zásady formálnej logiky.
  Keď nechcete chápať, tak je to vaša vec, ale ja som si považoval za povinnosť zastať sa Cirkvi a odporovať vášmu prekrutenému chápaniu kresťanstva. Napísal som, čo som napísal, a to ako to prijmete, je na vašej vlastnej zodpovednosti.

 40. Myslič permalink
  08/01/2012 22:03

  No pane jo….. Já už mám asi taky v Pekle předplaceno, jako soukmenovec Midilird, že? 🙂

 41. 08/01/2012 23:20

  Aspoň si nehraju na povýšenného osvícence, seslaného, aby „nám“ nevěřícím ukázal cestu.

  Napsal, jsi, že to a to (a ve skutečnosti mnohem víc), pocházelo z toho co jsem napsal. Stejně jako judaismus je i křesťanství silně ovlivněno vším možným. Ještě aby si národy své tradice a svůj „sekulární“ charakter nezachovali, když tím samotné křesťanstvé tolik získalo.

  Bůh židovský, Hospodin (teorii o dvou bozích Bible asi neznáte? 🙂 ), je vskutku Bůh židovský, a dělat jej univerzálním, navíc ve spojitosti se slunečním bohem Ježíšem (jehož atributy vůbec nenesou významné pohanské znaky), není hezké, protože všichni pohanští bozi Evropy byli pobiti jako oběť bohu nadřazeného národa.

  Ano, Hitler byl vskutku věrný katolík, proto také prohlásil (a teď mě prosím někdo opravte, jest-li se mýlím) „kdyby v Německu nevládlo křesťanství, ale islám, už dávno bychom si podrobil icelý svět“.

  Narozdíl třeba od Mysliče, se kterým se uvidíme v Pekle, a pár lidí na bratrství nechovám ke křesťanství takovou zášť a v mnohém určitě není špatné, ale do některých věcí se prostě rýpat musí.

  Rovněž píšete, že se zastáváte církve, ale proti té jsem nepromluvil, naopak mi třeba je církev mormonská v mnohém sympatická, katolická na druhou stranu zase méně. Je snad překroucené vidět v křesťanství stopy starších náboženství a směrů nebo cestu, kterou se některým myslitelům podařilo křesťanství ukrást jisté principy a aplikovat je na vznikající novou levici?

  Upřímně, radši novopohanské NS, než „křesťanské bojovníky“ ala Churchill a Roosevelt.

 42. WalterDonath permalink
  12/01/2012 01:17

  Nepovedal som, že Hitler bol „verný katolík“ a nie je na mne, aby som to posudzoval. Bol pokrstený ako katolík, ale neskôr ho ovplyvnili všetky možné myšlienkové smery a určité jeho výroky boli s kresťanstvom v rozpore. Do určitej miery však mnohé základné postuláty kresťanstva rešpektoval a kritizoval ako ateizmus, tak aj pohanstvo.
  NS nebol novopohanský a len preto, že to tu uvádzaš ako hotový fakt, to ešte neznamená, že to tak aj bolo. Aj autor tohto článku (L. Degrelle) bol katolík. Mnohí ľudia z konzervatívnej národnej pravice, ktorá mala blízko k NS (Carl Schmitt, Ernst Jünger – hoci boli voči NS v mnohom kritickí), boli veriaci kresťania (Schmitt bol síce exkomunikovaný kvôli rozvodu a opätovnému sobášu, ale vo svojej filozofii zdôrazňoval, že vychádza z kresťanstva; Jünger bol luterán, ale v starobe kovertoval na katolícku vieru). Určití biskupi v Slovenskom štáte tiež písali, že ak sa národný socializmus spravuje Kristovými zásadami, môže slovenskému ľudu a kňazstvu byť prospešný.
  To, že Himmler a spol. chceli toto hnutie prerobiť na svoj okultno-pohanský obraz neznamená, že samotné základy hnutia z toho vychádzali, a že by sa to Himmlerovi bolo podarilo (aj keby Nemecko vyhralo vojnu). V NSDAP bolo mnoho ľudí, ktorí boli z Himmlera a jeho poskokov (Haushoffer, Wiligut) znechutení. Nakoniec si aj Hitler uvedomil Himmlerov charakter, jeho vyjednávanie so Spojencami (dúfal, že si zachráni vlastný krk a na česť Nemecka sa vykašľal) a iné zrady: odvolal ho, vylúčil zo strany a dal ho zatknúť. Karl Dönitz ho vo Flensburgu (2. – 23. 5. 1945) otvorene ignoroval a vyhnal ho z rokovacej miestosti.
  Aj Erwin Rommel povedal, že Hitlerovým nešťastím sú hulváti a čudáci, ktorí ho obklopili (hl. Bormann a Himmler). Kvôli Himmlerovi zakázal svojmu synovi Manfredovi členstvo v SS – nie kvôli jej samotnému zameraniu (ochrana hlavy štátu, nemeckého národa a vytvorenie elity vojenských tradícií národa), ale nechcel, aby bol v organizácii riadenej takýmto pohanským pomätencom. Je pravda aj to, že bol rozdiel, či bol niekto ako SS-mann strážcom KZ, či plánoval vyhladenie určitých ľudí – alebo či na druhej srane slúžil vo Waffen-SS a so cťou bojoval za svoju vlasť. Ani Waffen-SS okrem divízií Nordland a Wiking nemá úplne čistý register, ale v zásade je absolútne nespravodlivé ich porovnávať s nejakým Amonom Göthom či Rudolfom Hössom (SS-Totenkopf).

  NS sa teda nedá jednoznačne vymedziť a charakterizovať. Je ľahšie určiť, proti čomu NS bojoval (komunizmus, liberálny kapitalizmus, slobodomurárstvo, medzinárodný židovský vplyv), než to, čo presadzoval. V podstate sa naň nabaľovalo všetko možné a každý si ho vysvetľoval po svojom. V inej rovine sa to prejavovalo tak, že národným socialistom mohol byť rovnako úspešný podnikateľ vlastniaci 5 honosných víl a umelecké diela, ktorý svojej manželke pravidelne kupoval diamanty, ako aj chudobný robotník žijúci v jednoizbovom byte niekde v zadymenom Porúrí. Tu však ide o niečo iné: prejavovala sa v tom jednota národa a odmietanie triedneho boja.
  Negatívom naproti tomu bolo, že každý vplyvnejší člen NSDAP si tam mohol prepašovať vlastné koncepcie a v rámci svojej pôsobnosti ich presadzovať. A ak navyše vedel lichotiť Hitlerovi (Himmler, Ley), tak mal žiaľ vyhraté.
  Takže táto „konsociácia národa“ mala mnohé negatíva aj pozitíva.
  Naproti tomu marxizmus a boľševizmus bol ucelené, kategorické systémy, kde bolo všetko vopred jasné a určené („bohatí sú nepriatelia chudobných, triedny boj je dobrý, nacionalizmus je zlý, rodinné hodnoty a tradície sú zlé“) – ak sa od toho niekto odchýlil, bol označený za „oportunistu“ (A. Dubček).
  Podľa môjho názoru bolo jedným z najväčších problémov NS to, že nebol ako taký viazaný na kresťanskú vieru (na rozdiel od Franca či Salazara), a záviselo od každého v strane, či sa bude orientovať kresťansky alebo akokoľvek inak. Ale ty to za problém určite nepovažuješ. Neviem však, kde inde sa podľa teba mali hľadať morálne hodnoty a mantinely, podľa ktorých sa majú ľudia správať.
  Taktiež mi vadili aj pokusy Hitlerovej vlády zasahovať do vnútorných vecí Cirkvi. Mnohí nemeckí kňazi vyhlasovali, že rešpektujú štát a sú pripravený zomrieť rovnako pri jeho obrane, ako aj pri obrane Cirkvi pred zasahovaním zvonka.

  Keď píšem o Cirkvi, myslím tým samozrejme katolícku Cirkev. To, že ona jediná je oprávnená byť pravým nositeľom kresťanstva, musí uznať ešte aj ateista. Všetky ostatné tzv. „cirkvi“ (napr. pravoslávni, luteráni, kalvíni, anglikáni, baptisti, …) vznikli len úbohým odštiepením sa od katolíckej Cirkvi prevažne na základe pýchy a neochoty uznať bludnosť a nesprávnosť svojich názorov (patriarcha Fotios, Martin Luther, Jean Cauvin, Henrich VIII.). Sú to teda spoločenstvá, ktoré VEĽMI PRIBLIŽNE uznávajú nejaké kresťanské zásady, ale Cirkev to určite nie je a sú od nej oddelené. Navyše protestantizmus s obľubou využívajú slobodomurári, aby presvedčili ľudí, že nie sú až takí zlí. Ktoré sú to krajiny, kde prebehlo najviac revolúcií a iných prevratov? Práve tie katolícke (Rakúsko-Uhorsko, do veľkej miery Nemecko, Francúzsko, Taliansko), prípadne pravoslávne konzervatívne Ruské cárstvo.
  A ktoré si doteraz zachovali monarchiu a prevraty v nich „akoby zázrakom“ neboli? Práve tie protestantské: VB, Holandsko, Škandinávia.

  Stará aj nová ľavica je stále o tom istom: o ničení tradícií a spoločnosti, o klamaní naivných ľudí a o ich odvádzaní od kresťanskej viery. Kresťanstvo nemá nič spoločné s marxizmom, „novou ľavicou“ ani ničím podobným. Ich princípy sú pravým opakom a výsmechom kresťanstva. Kresťanstvo hlása približne to, že nádeje na dokonalosť a spravodlivosť sa nemajú spájať s týmto svetom, pretože tento svet bude vždy nedokonalý, vždy bude chudoba a choroby, ľudia budú vždy hriešni a vždy budú umierať – až do konca sveta. Na tom nikto nič nezmení. To neznamená, že človek má byť pasívny, ale nemajú preňho byť hlavné veci tohto sveta.
  Vkladať nádeje do tohto sveta a pozemského života je však zbytočné (Vanitas vanitatum – Márnosť nad márnosť a všetko je márnosť). Či niekto päťkrát do týždňa navštevuje reštauráciu hotela Alcron, alebo sa živí odpadkami; či vlastní Rolls Royce alebo trabanta – nakoniec smrť všetko zarovná a bohatý aj chudobný sa ocitnú pred tvárou Stvoriteľa bez majetku a bez možnosti sa na niečo vyhovárať. Zaváži iba to, či za života prijali Krista a jeho milosrdenstvo, či svoje hriechy ľutovali a mali snahu zmeniť sa k lepšiemu, a či konali v súlade s láskou k Bohu a k blížnym. Škoda, že dnes už nie sú v obľube pohľadnice a kresby s motívom „danse macabre“ – tanec kostlivcov, kde kostry držia za ruky vydesených živých ľudí s nápisom: „Čo ste vy, boli sme i my – čo sme my, budete i vy…“
  Priznanie si tohto faktu konečnosti pozemskej existencie má viesť ľudí k myšlienkam na večnosť. Všetky skazonosné boľševické utópie o „raji na Zemi“ nakoniec aj tak skončili krvavým terorom, ničením kultúry a diel ľudského ducha. Podobne prebiehajú aj liberálne utópie o „ľudskej slobode a ľudských právach“, v mene ktorých sa ženám povoľuje zavraždiť svoje nenarodené dieťa, homosexuálom sa povoľuje páchať zvrhlosti, a ešte ich aj propagovať.

  Churchill a Roosevelt boli kresťania skôr len na papieri, navyše jeden bol anglikán a druhý episkopalista (čiže ani jeden katolík). Obaja boli slobodomurári, čo sa VYLUČUJE s možnosťou byť pravým kresťanom. Máte pravdu v tom, že mali blízko ku gaunerstvu a vojnu viedli často ďaleko bezohľadnejšie ako Hitler. Hoci toho Roosevelta mi je trochu ľúto kvôli jeho postihnutiu a často mi skôr pripadá ako naivka a snílek odtrhnutý od reality. Churchill bol naproti tomu cynik a k nemu veľké sympatie nemám. Myslím, že v kritike týchto osôb, ako aj v tom, že majú zásadný podiel na vojnovom štvaní a na prerastení vojny do svetového konfliktu, sa zhodneme. Takže to by som teraz už nerozoberal.

  Stále potvrdzujete moje presvedčenie, že ste si o „kresťanstve“ (alebo lepšie povedané, o tom, čo zaň falošne pokladáte) vytvorili utkvelú predstavu, ktorá je na míle vzdialená realite. Je to presne ten fenomén, že práve tí, ktorí do Cirkvi nepatria (ateisti, protestanti, židia, pohania), si o sebe myslia, že sa do nej rozumejú „najlepšie“, hovoria, čo by sa malo zmeniť, a čakajú, že niekto je zvedavý na ich rady. a „ponaučenia“
  Ale vlastne z psychologického hľadiska platí, že ľudia sa neradi vzdávajú svojich omylov a delúzií, ktorým už venovali toľko úvah a zabitého času, takže vaša tvrdohlavosť zrejme pramení z tohto.

 43. Kostlivec permalink
  16/01/2012 19:33

  Zdravím! Kdo má zájem, tak dnes je na ČT2 seriál Kolaborovali s nacisty a v dnešním díle bude Léon Degrelle. Sice trochu pozdě, ale právě jsem se to dozvěděl a opakování bude stejně v sobotu na ČT2 v 6 ráno.

  http://www.csfd.cz/film/308859-kolaborovali-s-nacisty/galerie/strana-2/

 44. Myslič permalink
  16/01/2012 21:49

  No, tak to jsem něco prošvihl…. 😦

 45. Radola permalink
  16/01/2012 22:11

  Tak jsem ten díl o Leonu Degrellovi shlédl, no a dalo se čekat – plno pomluv…

 46. Hanz permalink
  17/01/2012 15:59

  citace: Králové Čech byly Habsburkové.
  Patrně L:D: zapoměl že v raném středověku byli prvními knížaty a posléze králi přemyslovci , Vratislav II. Otakar I. – II. atd. atd. Prvním Habsburkem na českém trůnu byl až Ferdinand I. Habsburský (1526 – 1564). Dědičně Habsburkové přichází k české koruně až po Bílé hoře.

 47. Kostlivec permalink
  17/01/2012 18:09

  Mysliš: Buď si počkej na opakování nebo mrkni sem

  http://www.ulozto.cz/12607058/kolaborovali-s-nacisty-nazi-collaborators-3z12-leon-degrellle-2010-cz-dub-avi

  Máš tam i další díly.

 48. Myslič permalink
  17/01/2012 20:44

  Kostlivec:

  Díky!

  Hanz:

  On si Leon vůbec historii ohýbal, jak se mu hodilo. Viz třeba jeho legrační tvrzení, že Valoni jsou vlastně Germáni 🙂

 49. WalterDonath permalink
  18/01/2012 12:35

  Hanz:
  Kráľmi Čiech skutočne boli Habsburgovci. O tom nikto snáď nepochybuje. Samozrejme, že pôvodne štát založili Přemyslovci, ale oni predsa vymreli po meči. Takisto neskôr vymreli aj Jagelovci (tiež legitímni panovníci) a tak sa v dôsledku sobášnej dohody s Habsburgovcami na český aj uhorský trón dostala táto dynastia. Viem, že ľuďom ako Myslič to nie je po vôli, ale okrem toho, že to bolo legitímne, to predstavovalo aj nástup panovníka so silným postavením, ktorý dokázal účinne chrániť katolícku vieru a vďaka dostatku peňazí a podpore svojho brata (Karla V.) mal predpoklady aj na úspešnejší boj s Turkami než jeho predchodca. A ten fakt, či je panovník na tróne dedične alebo na základe BEZTAK IBA FORMÁLNEJ „voľby“ snemom, je irelevantné. Aj uhorských panovníkov snem pravidelne „volil“, avšak nikto (okrem odbojnej kalvínskej šľachty v Sedmohradsku) si nemyslel, že to má nejakú veľkú váhu – dôležitý bol vždy faktor dedičnosti.

  Myslič:
  Prečo by Valóni nemohli mať germánskych predkov, rovnako ako vo veľkej miere Česi a Slováci? Samotný jazyk, ktorým niekto rozpráva, sa vôbec nemusí kryť s jeho pôvodom. V širšom zmysle by sme mohli povedať: „Veď je to jedno – predsa aj Kelti, Italikovia či Slovania sú tiež Indoeurópanmi“, avšak úplne popierať pri valónskom obyvateľstve germánsky pôvod je nesprávne. Ešte aj severní Taliani majú podstatnú časť gótskych a longobardských predkov. Takisto aj Berberi v severnej Afrike, kam sa v 5. stor. presídlili Vandali. U tých, ktorí žijú odľahlo a kočovne – teda neprijali v 8. stor. islam a nezmiešali sa s tmavými Arabmi, sú pomerne časté modré oči a svetlé vlasy, hlavne u žien a malých detí. Okrem toho aj kráľovná Izabela Kastílska („patrónka“ Krištofa Kolumba) – teda údajne Španielka – bola modrooká blondína, pretože jej rod sa odvodzoval od Burgunďanov.
  Valónsko sa zhruba nachádza na pôvodnom sídelnom území Frankov, ktoré získali po oslabení Rímskej ríše a usadení sa v dolnom Porýní. Odtiaľ svoju ríšu Chlodvik a jeho nástupcovia postupne rozšírili na celé územie Galie. Vždy sa predsa vedelo, že šľachta v severnom Francúzsku (o ešte severnejšom Valónsku nevraviac) bola hlavne germánsko-franského pôvodu, kým južne od Loiry šľachta vznikla z pozostatkov starorímskych magnátov, senátorov a jazdcov (equites). Okrem toho, v stredoveku (11.-13. stor.) siahala aj hranica germánskych nárečí (nemčina, flámčina) oveľa južnejšie a zahŕňala celé Belgicko vrátane francúzskeho mesta Dunkerque (Duinkerk, Dünkirchen). Takže s kategorickými vyhláseniami o pôvode určitých národov by som bol opatrný.

 50. Myslič permalink
  18/01/2012 15:38

  Walter Donath:

  Tak v názoru na degenerované Habsburky se jistě neschodneme 🙂 To je stejné, jako když část mad’arských a rumunských historiků prosazuje za právoplatného Uherského kráje Jana Zápolského na úkor Habsburků a já s nima v tomto souhlasím. Habsburská dynastie byla z Českého trůnu vyhnána naprosto legálně v roce 1618 zemským sněmem v Čechách, na Moravě, ve Slezsku i v obojí Lužici. S tímto aktem plně souhlasili mocnáři a sněmy zemí, jako Francie (katolická!!!!) , Anglie a Skotsko a Nizozemí, včetně spousty malých německých zemí. Ostatně i u vás v Horních Uhrách to viděli stejně 🙂 Tvrdit, že odstavení Habsburků bylo nelegální a nemělo právní platnost, je stejně hloupé, jako neuznávat Magnu chartu a svržení neschopného Jana Bezzemka anglickou šlechtou 🙂
  Takže Habsburkové byli všechno možné, jen ne legální dynastie na Českém a Uherském trůně…. Beztak měli štěstí, že jim neusekli kebule, jako neschopným „králům“ v Anglii a Francii 🙂

  A ted‘ nám napiš, co si o tom myslí Vatikán 🙂

 51. Myslič permalink
  18/01/2012 15:45

  Valoni :
  Tak to by jsis měl přečíst něco o valonském a vlámském hnutí v předválečné Belgii…. Až do Dvacátých let byl v belgické armádě jako velící jazyk pouze francouzština. Protože vlámština se je germánský jazyk a nikdo si tehdy v Belgii nepřál nějakou vazbu na Němce. Valoni to dlouho obhajovali. Sám Degrelle ještě ve třicátých letech obhajoval románsko-keltský původ Valonů. Otočil až za války, aby lezl Himmlerovi do zadnice. Ovšem v samotném rexistickém hnutí se teorie o germánském původu Valonů netěšila žádné oblibě (u valonského kléru ovšem ano!!!) a spolupráce s vlámským nacistickým VNV právě na tomto vázla. Takže zase nic. 🙂

 52. KAZATEL permalink
  02/02/2012 10:09

  Zdravím,konečně jsem našel nějaké normální stránky na pokec,všude se cpe ta degenerovaná antifa

 53. 04/02/2012 23:30

  WalterDonath: Původní NS zcela jistě nebyl pouze pohanský, to jsem snad ani nikde nepsal.

  Hitler sebe vskutku považoval za křesťana, ovšem za skutečného křesťana, ne za žido-křesťana.

  V tom je právě síla NS! Sám Hitler byl proti brojení různých náboženských skupin uvnitř národa. Nikdo není nikam dogmaticky vázán a může si svobodně zvolit jaké náboženství zvolit. A zasahování do církví beru, když církev sama často kecá do fungování státu.

  Já neřikám, že o církvi a žido-křesťanství vím nejvíc, ale vím co vědět potřebuju, abych je nenásledoval. Já se na počátku pouze ptal, proč haníte víry, které křesťanství svou bohatostí přispěly, nic víc.

  Myslič: Valoni a Vlámivé se neměli rádi mnohem dřív, než někdo začal obhajovat germánství Valonů. Nechtěl Degrelle spíš vytvořit Velké Valonsko, tedy, že by dostal k dobru kus Francie?

 54. 06/02/2012 15:33

  Midilird:

  Degrelle byl původně (před válkou) pro jednotnou Belgii. Za války mu snad údajně Himmler sliboval tzv. Velké Burgundsko, ke kterému by asi patřil i kus Francie. Ovšem třeba Mussertovi zase sliboval připojení Flander k Holandsku. To ostatně chtěli i vlámští nacisté z VNV. Takže by to dopadlo asi tak, že Himmler sliboval a pak by nikomu nic nedal 🙂 Jednotná Belgie pod jednotnou okupační správou se dala kontrolovat jistě lépe, než kdyby byla rozdělena….

 55. 20/02/2012 17:29

  Nechces prelozit nejaky videa co jsou na youtube?naflakat tam titulky? myslim ze by to bylo taky dobre.

 56. stasek krakowiak permalink
  17/02/2013 16:16

  jo-na nahoprdelakove ukrajine-zakarpati je jiste TGM dodnes hrdina-chlopci totiz s tim jejich pasem nikam nemohou-a i si nechavaji vystavovat madarsky pas!

 57. odin58 permalink
  21/02/2013 10:38

  V celku ma Degrell pravdu, i kdyby tam byly nektere nepresnosti. Vznik CSR znamenal balkanisaci Evropy, bylo to smesne kapesni vydani Rakousko-Uherska se vsemi jeho chybami ale bez jeho tolerance.

 58. radd permalink
  14/05/2018 11:21

  Pokud Češi nejsou národ jak je v úvodu článku, potom slováci už vůbec ne, to jsou maďaři, tak nevím proč tak pláče, protimluv jak sviňa

 59. Dietrich permalink
  16/05/2018 19:05

  @radd to je prakticky slovíčkaření, ano pokud jako názor označuješ skupinu lidí která žije na nějakém území tak ano je to národ, ale pokud národ označuješ jako etnickou či rasovou skupinu tak ne národ nejsme ale to potom ne žádný národ protože geneticky rozeznat Čecha od Němce není možné ale Nordika od Falského typu ano. No a v tom smyslu jak to Leon Degrelle myslel tak ano Češi nejsou národ (dnešní České území je bývalá Morava, takže kdyby jsme mluvili o Moravácích tak to je úplně jiná meta), protože Češi vždy byli s Německém celkové se dá mluvit jako o Němcích co nemluví Německy (a to to nemyslím jako nějak disrespektovaně).

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d bloggers like this: