Přejít k obsahu webu

Esoterický hitlerista – Rozhovor s Miguelem Serranem

28/02/2012

Následující rozhovor K. R. Boltona s Miguelem Serranem byl publikován v novozélandském časopise The Flaming Sword v roce 1994. Literární autor jako je Serrano sdílí své myšlenky skrze symboly a metafory, které idiosynkraticky vtáhl do rozlehlé mýtické historie, čerpající z nových a starých konceptů různorodých mytologických a esoterických tradic. Striktní racionalisté a lidé neseznámeni se Serranovým dílem shledají jeho světonázor, mírně řečeno, zmateným. I autor jako Nicholas Goodrick-Clarke měl problém Serrana pochopit a místo toho se zaměřoval na povrchní povrch než na hlubší smysl. Za bohatým symbolismem a stylem řeči se nachází hluboký filosofický rozhled a duchovní poslání, alternativní — pohanský — způsob vidění světa a naší každodenní reality. V následujícím rozhovoru probírá myšlenky z pozdějších částí jeho díla a také názory na situaci v polovině 90. let.

Sám sebe označujete jako „esoterického hitleristu“. Mohl byste tento termín prosím vysvětlit.

Serrano: Hitler kdysi řekl, že „kdo si myslí, že nacionální socialismus je pouze politickým hnutím, nepochopil ve skutečnosti vůbec nic“.[1] Nacionální socialismus byl vždy hitlerismem a hitlerismus měl vždy esoterické základy. Na konci 30. let a během války nebylo možné, či příhodné, aby byla tato skutečnost více známa. Nicméně po válce a po její zdánlivé prohře neexistovala pro hitlerismus jiná cesta, než ta esoterická. Pro mě má esoterický hitlerismus archetyp kolektivního nevědomí, kterým Řekové nazývali bohy — např. Apollóna, který je pro Němce Wotanem a Višnuem nebo Šívou pro hinduisty —, a vývoj tohoto kolektivního archetypu do jednotlivých a kolektivních duší skutečných hitlerovských válečníků. Je to staronové náboženství se všemi rituály a mýty, které je důležité objevit, či znovuobjevit. Jeho ústředním Dramatem je zjevení osoby Adolfa Hitlera na této planetě, posledního Avatára, který přišel stvořit obrovskou bouřnou katastrofu, aby probudil všechny, kdo dosud spí a zahájil Nový věk, který přijde po Potopě. Proto jsme započali s počítáním nového letopočtu tohoto Nového věku s Hitlerovým narozením. V současnosti se nalézáme v roce 105.[2]

 

Jak jste se k hitlerismu, jedno jestli esoterickému nebo exoterickému, dostal?

Serrano: K exoterickému hitlerismu jsem se dostal politicky zleva,[3] velmi působivou heroickou smrtí dvaašedesáti chilských nacistů mé generace v roce 1938.[4] Během války jsem vydával časopis La Nueva Edad (Nový věk), krátce na to jsem se setkal s příslušníky SS a o něco později mi můj chilský Mistr odhalil tajné kořeny hitlerismu a „kým“ Adolf Hitler skutečně byl: kouzelníkem, který měl moc dobrovolně opustit své tělo a komunikovat s dalšími nehmotnými bytostmi.

 

Obsahuje Váš esoterismus nějaký druh rituálů nebo uctívání?

Serrano: Ano, obsahuje. Myslím, že my Chilané dnes jako jediní pořádáme veřejné obřady podobné těm v Norimberku, jako „Autos Sacramentales“, ale už nějakou dobu ne tak veřejně jako kdysi. Rituály máme na rovnodennost a slunovrat. Také používáme malých skupin soustředících se na našeho Führera nebo promítání mysli za účelem boje nebo zničení sil Nepřítele.

 

Věříte, že lze změnit události magií, tedy nějakými magickými rituály a meditací?

Serrano: Ano, je to možné, ale je to obtížné a nebezpečné. Dnes Nepřítel pracuje mentálně, používá Kabalu a elektronické přístroje („Takion“), promítající subatomární částice za účelem ovládnutí mysli. Ano, dnes se hlavní války vedou psychotronicky, technotronicky a kybertronicky. Hlavní válka je mentální, nazývána „Kama manasic“. To znamená, že nepřítel útočí na mentální atmosféru Árijců, manipuluje jejich myšlenky a oddělujíc je od fyzických těl, mění karmu a její duchovní vývoj. Svým způsobem je celý svět těmito prostředky zhypnotizovaný, spolu s podprahovými zprávami nacházejícími se v dnešních médiích, stejně jako v lécích a nápojích jako Coca Cola, Pepsi Cola atd. Ano, mentální válka používá podobné strategie. Samozřejmě to vyžaduje speciální kázeň a výcvik, jako esoteričtí SS nebo jiné starověké náboženské vojenské řády minulosti.

 

Do jaké míry je Váš esoterismus propojen s Jungovými archetypy a použitím symbolů, například run?

Serrano: Runy jsou velmi důležité magické symboly, bohužel návod na jejich interpretaci byl ztracen a moc run téměř zničena jejich podlým zvulgarizováním a zpopularizováním Židy. Je důležité je zachránit, jak jsem sám učinil ve své knize Adolf Hitler: el Último Avatãra. Musíme je použít v našem duševním boji. Každopádně není moc rozumné o tom mluvit takto otevřeně.

 

Jak jste se seznámil s C. G. Jungem. Víme, že Jung v nacionálním socialismu viděl vzkříšení wotanovského „stínu“ germánských národů. Vnímal obraz vzkříšení toho archetypu jako pozitivní, nebo jako negativní jev?

 

Serrano: V mé knize, která v Anglii a Spojených státech vyšla pod názvem C. G. Jung and Hermann Hesse: A Record of Two Friendships, osvětluji právě tyto okolnosti, díky nimž jsem se s Jungem seznámil. Napsal předmluvu pro moji knihu The Visits of the Queen of Sheba (Návštěvy královny ze Sáby). Myslím, že tento švýcarský profesor věděl lépe než kdo jiný, kým Hitler ve skutečnosti byl. V knize profesora Williama McGuirea, Rozhovory s C. G. Jungem,[5] byly otištěny tři rozhovory o Hitlerovi s profesorem Jungem. První vyšel v London Observer, druhý v amerických novinách a třetí byl vysílán v Rádiu Berlín na konci roku 1938. V těchto rozhovorech Jung poznamenává, že Hitler byl posednut kolektivním nevědomím árijské rasy. Hitler byl tudíž mluvčím celého árijského světa. Toto zcela mimořádné téma dále prozkoumávám ve své knize Adolf Hitler: el Último Avatãra.

 

Někteří Jungovi přátelé, jako třeba Van der Post, uvádějí, že se Jung dostal s nacionálněsocialistickým režimem do konfliktu. Jaké byly Jungovy skutečné názory na nacionální socialismus v pozdějších letech jeho života?

Serrano: Profesor Jung byl obrovský myslitel, ale byl to také Švýcar, tudíž měl rozporuplnou osobnost, velmi odlišnou od Heideggera. Ihned po válce začal měnit své výroky o Hitlerovi a německém národě, a to velmi hanebně. O těchto výrocích jsem až do nedávna neměl ani potuchy, a právě kvůli nim jsem ztratil část svého obdivu k Jungově osobnosti. Rovněž je potřeba zdůraznit, že Jung nerozuměl ničemu ve wotanismu a runách. Myslím, že to bylo zaviněno jeho křesťanským původem. Jeho otec byl luteránský kněz, stejně jako otec Hermanna Hesseho, Hölderlina a, pokud se nemýlím, tak také Nietzscheho. Tato skutečnost stvořila takové zmatení a vnitřní pnutí, jež dovedlo poslední dva jmenované k šílenství. Nejdále, kam se Jung dostal, byl Mistr Eckhart a gnosticismus. Na druhou stranu byl zednářem, jak většinou luteráni bývají.

Dnes už vidím, že Jung byl vychytralý a oportunistický. Když byl Hitler u moci a nacionální socialismus na vrcholu, razil Jung koncept „dvou kolektivních nevědomí“, kteréžto bylo smrtící zbraní vůči Židům, stejně jako freudistům. Po válce se tento koncept z jeho děl vytratil až tak, že je dnes zhola nemožné najít o něm zmínku v kolekcích jeho úplných pracích. Mám ve svém držení knihu, vydanou v Argentině roku 1939 pod jménem El Yo y el Inconsciente (The „I“ and the Unconscious“, „Já a nevědomí“), kde je teorie o dvou kolektivních nevědomích vysvětlena. Navíc měl Jung židovskou sekretářku.

Van der Postovo tvrzení, že se Jung dostal do konfliktu s nacionálněsocialistickým režimem, je zcela nepravdivé. Jung nikdy neměl přímí kontakt na tehdejší režim, byl pouze prezidentem Berlínské psychiatrické společnosti, kde nahradil Dr. Göringa, bratra Hermanna Göringa.[6] Jung se až tehdy snažil nacionálním socialistům zavděčit, a po jejich porážce se jich zřekl, aby se zase zavděčil Židům. Tohle nikdy nebyl případ s Heideggerem nebo Ezra Poundem, a právě proto, jak jsem už poznamenal výše, i přestože obdivuji Jungovy myšlenky, nemohu obdivovat jeho charakter.[7]

 

Za jakých okolností jste se seznámil s Ezra Poundem? Říká se, že Pound ke konci svého života zavrhl své profašistické názory a litoval podpory, kterou k fašismu projevoval. Je to pravda?

Serrano: S Ezra Poundem jsem se poprvé setkal v Benátkách. Tehdy už s nikým nemluvil, ale se mnou ano. Popisuji tento příběh ve svých knihách The Golden Thread (Zlatý řetěz esoterického hitlerismu) a Adolf Hitler: el Último Avatãra.[8] Je naprosto nepravdivé, že by Pound ke konci svého života litoval svých profašistických názorů. Ke konci svého života vůbec nemluvil ani nepsal, tedy bylo by pro něj nemožné, něco takového učinit. Myslím, že právě proto se dobrovolně odevzdal mlčení, aby ho nikdo nemohl přinutit nedobrovolně něco podobného prohlásit. Pound kdysi napsal: „Buď věrný svým starým snům, aby tak náš svět neztratil naději.“

Bohužel, Ezra Pound byl obklopen lidmi, kteří ho sice milovali (jako například Olga Rudge), ale vůbec mu nerozuměli. Italský princ Ivancic, přítel Ernsta Hemingwaye, patřil také k těm, kteří mu nerozuměli. Pozval na Poundův pohřeb benátského rabína, který samozřejmě odmítl. Snad se snažili přesvědčit Židy, aby mu udělili posmrtnou Nobelovou cenou. Jaká škoda! V každém případě, Ezra Pound, Knut Hamsun, Arno Breker a já sám zůstáváme šťastně a čestně vyvrženi a zatraceni v dnešním židovském světě.

 

Mnoho spisovatelů na téma okultismu odkazuje na údajné spojení mezi Třetí říší a Tibetem. Často se ovšem nejedná o spolehlivé akademické autory. Mohl byste vy sám osobně takové spojení potvrdit? Dozvěděl jste se o tomto spojené něco od Dalajlámy nebo jiných vysoce postavených Tibeťanů? Jaké společné zájmy podle vás měla Třetí říše a Tibet? Rovněž se tvrdí, že sovětští vojáci našli v ruinách Berlína mnoho Tibeťanů v německých uniformách, kteří spáchali sebevraždu. Můžete nám o tom něco říct?

Serrano:

Jediné jisté spojení mezi Tibetem a Třetí říší je osobní přátelství Adolfa Hitlera se Svenem Hedinem, švédským objevitelem Himalájí. Oba se zajímali o nalezení nejkratší možné geografické fyzické cesty mezi Německem a Tibetem – Berlínem a Lhasou.

Dokonce ještě před příchodem Hitlera existoval v duchovním a psychologickém světě vztah mezi Berchtesgadenem a Lhasou.

Ptáte se mě na Dalajlámu. Bohužel se stal dalším vězněm „globalismu“ a nástrojem Židů.[9]

Existuje mnoho legend o Tibeťanech a Bitvě o bunkr. Úkolem Tibeťanů, podobně jako Inků v Americe, bylo skutečně chránit vstup do Duté země. Skutečným pojítkem mezi Tibetem a Třetí říší však byla levotočivá svastika, protože směřování této svastiky je stejné jako u náboženství bön v před-buddhistickém Tibetu, obývaném árijskými „Dropasy“, Hyperborejci.[10]

 

Jaké byly esoterické proudy v pozadí NSDAP a Třetí říší?

Serrano: Hitlerismus, jak by řekl Otto Rahn, byl luciferiánský (což nemá nic společného se satanismem). Lucifer je Jitřenkou, runou „veneris“. Skutečný esoterismus za Hitlerem a onou velmi malou elitou ho obklopující, byl „esoterický scientificismus“ „jiné“ vědy a jiné technologie, založené hlavně na implozivním principu, vedoucím k UFO a cestování mezi dimenzemi, s naprostou potřebou prohrát válku zde, aby byla vyhrána v „paralelním světě“, či lépe řečeno, na „příhodnějším místě a v příhodnější dobu“.

 

Nacionálněsocialistický režim zakázal Společnost Thule a jiné okultní řády, jejichž členové se podíleli na založení NSDAP. Proč byly tyto řády zakázány? Drželi členové Společnosti a jiní okultisté v novém režimu nějakou moc?

Serrano: Třetí říše zakázala Společnost Thule a podobné okultní řády, protože v sobě nesly až příliš nesmyslů a některé byly propojeny se zednářskými společnostmi jako Zlatý úsvit. Zakladatel Thule, von Sebtottendorf, byl ve spojení s tureckými zednáři, proto ihned po nástupu Třetí říše uprchl do Istanbulu, kde údajně spáchal v roce 1945 na konci války sebevraždu. Zřejmě byl zavražděn MI-6, která s ním během života manipulovala.

To samozřejmě neznamená, že by se ve Společnosti Thule neobjevovaly výjimečné osobnosti jako Rudolf Hess, Alfred Rosenberg a Gottfried Feder, skutečný tvůrce ekonomického systému Třetí říše.

 

Považujete SS za esoterický řád, jak tvrdí někteří autoři?

Serrano: Jak mi řekl Julius Evola, byla SS rovněž ovlivněna templářským řádem. Součástí SS byla elitní skupina, jež pracovala s tantrismem. Neměli však dostatek času k dosažení svých cílů, ale i tak se usilovně snažili stvořit nadčlověka používáním krvavé alchymie. Absolutního člověka.

 

Myslíte, že nacionální socialismus byl striktně jev zjevivší se pro potřeby 20. století, nebo ho můžeme považovat za širší součást esoterické tradice?

Serrano: Do roku 1945 zde byl exoterický nacionální socialismus. Po konci války následoval esoterický hitlerismus, který nebude nikdo schopný zastavit, protože jde o „konstelaci“ a zjevení archetypu, kterýžto byl ztělesněn v osobě Adolfa Hitlera, jenž se díky této skutečnosti stal nesmrtelným. Nejedná se zde o „fetišismus“ zbožňovat a být k službám tohoto archetypu. Spíše naopak. Znamená to být zakladatelem či knězem-válečníkem staronového náboženství.

 

Jak se díváte na spojení křesťanství a nacionálního socialismu, vezmeme-li v úvahu, že mnoho lidí, například Léon Degrelle, přišlo k nacionálnímu socialismu z katolictví?

Serrano: Hitlerismus a křesťanství jsou vůči sobě v naprosté opozici, podobně jako pohanství a křesťanství. Křesťanství bylo zcela zkaženo judaismem. Obávám se, že můj velký přítel a soukmenovec Léon Degrelle měl ke konci svého života sám pochybnosti. Požádal, jestli by po smrti nemohl být zpopelněn jako Baldur. Bylo to árijské rozhodnutí, nikoli křesťanské.

 

Nahlížíte na původ ras nějak metafyzicky, nebo se držíte Darwinovy evoluční teorie?

Serrano: Jsem proti Darwinovu konceptu rasy. Nevěřím v evoluci, ale v involuci. Jaká škoda, že mé knihy Adolf Hitler: el Último Avatãra a Manú: „Por el hombre que vendra“ nebyly doposud publikovány v angličtině. V nich byste našli kosmogonii Orfea a Hitlera. Duchové – či spíše bytosti –, které přišli do tohoto viditelného světa a ztělesnili se v hmotě, aby bojovali s Demiurgem, skutečným stvořitelem Satana-Jahveho-Jehovy, a který zase stvořil židovské genetické roboty se záměrem kontaminovat planetu Zemi. První „pozemské ztělesnění“ těchto duchů nabylo podoby v Polárních tělech, neboli v hyperborejské rase. Právě zde přichází dramatická involuce smícháním čisté rasy s původními obyvateli Země. Následně se objevili Árijci, tedy „dvakrát zrození“, ti, kdo se snaží obnovit čistotu „prvorozených“. Toto je skutečný význam rasismu.[11]

 

Jste tuším uctívač Šivy. Do jaké míry je nacionální socialismus odrazem hinduistické kosmogonie, jak uvádí například Sávitrí Déví?

Serrano: Šiva je shodný s Wotanem. Oba byli na počátku pouze hrdiny Polární neboli hyperborejské rasy, ztělesněním Archetypu. Legendy z nich vytvořily bohy. První rasa měla sílu zvanou „odil“ nebo „vril“, která ovšem byla ztracena. Posláním esoterických hitleristů je pokusit se obnovit tuto Sílu a stát se opět jako Šiva a Wotan nadlidmi.

 

Vnímáte historii cyklicky, a pokud ano, myslíte, jako Oswald Spengler, že Západ je ve stavu nevratného úpadku? Měli bychom se snažit „zachránit Západ“ nebo, jak říkával Nietzsche, „popostrčit padajícího“, aby tak mohlo vyvstat něco nového?

Serrano: Myslím, že správné je dívat se na historii jako na cyklus tak jako hinduisté a starověcí Řekové: věčné opakování. Nyní se nacházíme na konci cyklu v kalijuze. Je to jako sklizeň, dozrál určitý počet zrnek, ale velmi malý počet. Nový věk nám opět přenese Slunce na Novou zemi, nebo do duše opravdové Země. Vedeme zápas za záchranu duše Země, záchranu před jejím zničením i zničením všeho ostatního. Přesné číslo těchto zachráněných opustilo toto bojiště v ufech — v duchovních strojích — s Hitlerem, Führerem, Wotanem-Šivou.

Myslím, že si Spengler popletl cyklickou myšlenku Indů a Řeků a zmenšil ji a přeměnil do mechanického a biologického stavu růstu a umírání. Omezil celou myšlenku na dekadenci Západní civilizace, zatímco ve skutečnosti patří celému světu stejně jako planetě Zemi.

Co se „popostrčení padajícího“ týče, je to vskutku trochu hloupé si to představit v praxi, protože to vlastně není vůbec nutné. „Zrychlení času“ nám konec přichystá ještě dříve, než na něj pomyslíme nebo ho budeme čekat.

 

Jak vidíte nynější světovou situaci s prosazujícím se „Novým světovým řádem“, americkou hegemonií a globální konzumní „kulturou“? Myslíte si, že globalisté alespoň dočasně uspějí v založení nějakého Nového světového řádu?

Serrano: Židé připravují takzvaný. Nový světový řád od úsvitu věků. „Globální konzumní kultura“ je způsob jak Nového světového řádu dosáhnout. Už ho zde vlastně máme. S pádem bolševického Ruska ničí nyní mezinárodní kapitalismus národní hranice a suverénní státy. Brzy poté přijde konec kapitalismu, papírových, plastových i elektronických peněz. Technologický, elektronický a kybernetický „globalismus“ dobře poslouží k prosazování teokratické (Jehovovy) světové diktatury, spolu s virtuální realitou a počítačovými technologiemi. S virtuální realitou si Židé myslí, že objevili magické zařízení schopné zasadit poslední fatální úder smrtelné a skutečné realitě, tedy Matce Přírodě, takovým způsobem, že ani Příroda není schopna se bránit a bude tudíž zničena s ostatními.

Válka esoterického hitlerismu nezuří jen zde na Zemi, ale prostupuje celým vesmírem. Je bojována po celém vesmíru proti služebníkům Demiurga (zotročeným Eónům). Je to strašlivá, přesto velkolepá válka.

 

Jak si představujete budoucnost Evropy? Myslíte, že Spojená Evropa má realistickou šanci uspět, uvážíme-li odvěké etnické nepřátelství jejích národů, jako v bývalé Jugoslávii?

Serrano: Ke konci druhé světové války SS přijaly a vytvořily „Charlottenburgskou chartu“ s představou skutečného „Nového světového řádu“ etnických otčin, nebo přirozených skupin etnicky a jazykově příbuzných národů. Dokonce vydaly mapu Evropy s vytyčenými hranicemi, kde byly všechny uměle vytvořené hranice první světové války zamítnuty. Se ztrátou těchto materiálů spojeným s prohrou ve druhé světové válce, byla přijata Charta ze San Francisca, tedy Charta Spojených národů, kde jsou všechny rasy smíšené, aby je tak Židé mohli snáze ovládat. Toto je současný „globalismus“ nepřirozeného a obludného světa.

 

Jakou roli podle vás zaujme Rusko v budoucnu? Mnoho liberálů a sionistů se bojí, že by se vlády nad Ruskem mohli chopit „fašisté“. Myslíte, že je to pravděpodobné?

Serrano: Vždy jsem z Ruska znepokojen; má v sobě semínka šílenství, což je pochopitelné, uvážíme-li onu směsku mongolských a žlutých ras. „Charlottenburgská charta“ předjímala pro Rusku velmi vážné a etnické rozdělení: Vikingové a Germáni zůstanou v Evropě, zbytek v Asii, Mongolsku a Číně. Abychom docílili vlády fašismu nebo i nacismu v Rusku, je nejprve nutné obeznámit se s rasovým problémem. Nezdá se pravděpodobné, že by se po tolika dekádách propagandy objevilo otevřeně hitlerovské hnutí.

 

Jak vidíte budoucnost nacionálního socialismu? Objeví se znovu pod jiným jménem a symbolem; nebo v Hitlerovi a hákovém kříži vidíte trvalý symbol, nebo archetypy přetrvávající samy o sobě?

Serrano: V současnosti nemohu předpovědět vyhlídky obnovení hitlerismu. Jediné co mohu říct je, že jsem vždy překvapen, jak se navzdory propagandě mezi mladými lidmi rodí nacionální socialismus a obdiv k Hitlerovi, jako by snad byli „převtěleni“, aby tak mohli pokračovat v boji na Zemi. Právě to mi dodává naději a novou energii pokračovat v boji.

Hitler a hákový kříž jsou stálé a nesmrtelné symboly, zcela jistě archetypy „obdařené svou vlastní silou“. Archetypy budou pracovat sami, dokonce i bez našich nejlepších znalostí a i mimo naší vůli a omezenou délku života. To jest naší nadějí, naší vírou a jediným, co vím.

 

Chilská vojenská junta byla označována za „fašistickou“, ale ve skutečnosti podporovala globální korporace a osvojila si ekonomiku svobodného trhu Miltona Friedmana. Jaký je Váš názor na tuto juntu?

Serrano: Junta byla pro Chile katastrofou, jak už to s profesionální armádou bývá. Hitlersismus a nacismus stojí vůči vojenské diktatuře v naprosté opozici. Franco byl zrádce, který zničil Falangu, generál Vargas zničil fašistický „integralismus“ v Brazílii; Antonescu zničil Železnou gardu v Rumunsku; vojsko v Chile pomáhalo zabíjet mladé nacisty v roce 1938 a Pinochet pomohl Židům dostat se do Chile stejně jako Friedmanovu liberálnímu superkapitalismu. Vždy jsem byl otevřeně proti Pinechetově režimu, naprosto oddělujíc hitlerismus od jeho diktatury. Hitlerismus je kosmogonický koncept, totalitní a teokratický Weltanschauung, zcela v opozici totalitní a démonické kosmogonické koncepci Židů.

 

Jaký je váš názor na islám, který se zdá být jedinou hlavní silou stojící proti globálnímu konzumerismu a lichvě?

Serrano: Můj názor na islám není vůbec vřelý. Jsou to monoteističtí fanatici, my jsme pohané a polyteisté. My „žijeme a necháme žít“. Bráníme se proti fanatismu a monoteismu. Islám od nás nikdy neuslyší, že jsme jejich bratři a koneckonců, nemůžeme se na ně spolehnout. Izmael byl Jákobovým bratrem a nakonec spolu budou opět vycházet, už dnes to můžeme pozorovat.

 

Četl jsem, že jste odkazoval na Lucifera. Jaký na něj máte názor a existuje nějaký vztah mezi luciferiánstvím a esoterickým hilterismem?

Serrano: Ano, sám jsem luciferián v tom smyslu, že Lucifer je Jitřenkou, „nejkrásnějším světlem“, je Bohem-Bohyní Venuší. Je víc než planetou; je kometou, jež se zastavila na místě, kde dnes obíhá, aby připomněla božímu lidu jeho vlastní duchovní původ a ukázala mu cestu jak ho znovu nabýt. Právě na Venuši je zrovna teď Adolf Hitler spolu s elitou, které se ke konci války povedlo ze Země uniknout.

 

Jaký je váš názor na takzvaný „neonacismus“, který se zdá být spíše ovlivněn povrchními americkými předsudky, než hlubokou evropskou filosofií? Jaký je váš názor na neonacistického vůdce George Lincolna Rockwella?

Serrano: Nechci se nijak špatně vyjadřovat o Rockwellovi. Myslím, že se ho dotklo osvícení archetypu a byl zabit, aby byl znovuzrozen v „Posledním batalionu“. Jeho věrný následovník Matt Koehl se od té doby velmi snaží udržet aspoň malé jiskřičky našeho plamene naživu i přesto, že je obklopen oněmi děsivými povrchními „americkými předsudky“.

 

Co myslíte, že je lidským osudem? Stát se Nietzscheho nadčlověkem? Co si myslíte o kolonizaci vesmíru jakožto konečném vyjádření faustovské duše?

Serrano: Neexistuje žádný osud pro celé lidstvo, pouze pro některé jedince. Aby obnovili svou božskost, nikoli jako „nevědomí bohové“, ale jako zcela uvědomělí, úplní, ve smyslu Jungovi „individuace“, božské uvědomění sebe sama, jenž lze dosáhnout pouze na této Zemi. Toto je smyslem esoterického hitlerismu. Jakmile člověk nabude tohoto stavu, stane se ufem, neboli samotnou „vimánou“, aniž by potřeboval novou vědu nebo technologii, protože dosáhl „paralelního světa“, nového místa, kde se setká s Führerem a válečníky Posledního batalionu. Toto bude skutečnou „vesmírnou kolonizací“ a „konečným vyjádřením faustovské duše“.

 

Nějaká poslední slova pro naše čtenáře?

Serrano: Chtěl bych našim mladým soukmenovcům z Anglie, Austrálie a Nového Zélandu, a z anglicky a německy mluvících zemí povědět, že nedosáhneme ničeho, nebudeme-li bojovat v synchronistické bitvě i v našem fyzickém světě proti Velkému nepříteli i za cenu ztráty našeho smrtelného života. V tomto jsme za jedno s muslimy, kteří věří, že jestliže zemřou v bitvě, dostanou se do Alláhova nebe. Věříme, že jsme-li zabiti nebo zavražděni za naše ideály, odejdeme do Valhaly, kde nám Wotan a naše Valkýry dají sto násobně toho, co jsme nebyli schopni dosáhnout v našem válečnickém životě na Zemi … ale pouze tehdy, jsme-li skutečnými esoterickými hitlerovskými válečníky!


[1] Tento citát ve skutečnosti pochází z knihy Hermanna Rauchninga Mluvil jsem s Hitlerem, dnes obecně považovanou za nevěrohodnou. Přesto lze tento citát, tedy, že „nacionální socialismu je více než pouhé politické hnutí“ považovat za pravdivý, protože Hitler definoval nacionální socialismus nikoli jako politickou ideologii (jako například komunismus), ale jako světonázor – Weltanschauung, komplexní filosofii života a celkový pohled na samotné bytí, ve kterém překonává celé myšlení osvícenství, kladoucí do středu všeho člověka tím, že do středu klade samotný život. Tímto pojmem němečtí nacionální socialisté označovali pouze nacionální socialismus.

[2] Serrano nebyl jediný, kdo hitlerovský letopočet používal. V roce 1965 začal ve Spojených státech používat  Rockwellův nástupce Matt Koehl Hitlerův letopočet nejdříve jako „Years of the Führer“ (zkráceně YF) a později jako „Jahr des Führers“ (zkráceně JdF). Zkratku yf ve svém díle používal i Angličan David Myatt.

[3] Viz Serránův novinový článek „Proč jsem nacionálním socialistou“.

[4] Takzvaný „masakr Seguro Obrero“ se odehrál 5. září 1938 po nezdařeném pokusu o puč. Rozkaz vlády pro policii a armádu zněl „nikdo nesmí přežít“. Chilské Nacionálněsocialistické hnutí, založené v roce 1932 a se 3 členy v parlamentu, bylo zakázáno a jeho vůdce uvězněn. Serrano na počest těchto zavražděných mučedníků organizoval veřejné obřady.

[5] Rozhovory s C. G. Jungem (Portál, 2015), William McGuire.

[6] Serrrano zde odkazuje na profesora Mathiase Göringa, Hermannova prvního bratrance (ve španělštině „primo hermano“, což doslova znamená „bratr bratranec,“ a což může vysvětlit Serranovu chybu). V roce 1933 přijal Jung předsednictví ve Všeobecné zdravotnické společnosti pro psychoterapii, a hned tuto společnost přeorganizoval do Mezinárodní všeobecné zdravotnické společnosti pro psychoterapii. Pod novým režimem, řídil profesor Göring Německou všeobecnou zdravotnickou společnost pro psychoterapii.  Jung v tom viděl způsob, jak předejít německým politickým proudům od dominantního postavení ve výše zmíněné společnosti, jež byla ovládána Němci a měla mnoho židovských členů, zatímco chtěl dovolit německé psychoterapii pokračovat v jejím vývoji v kontextu německé „duchovní izolace“.

[7] Serrano Jungovy postoje k nacionálnímu socialismu rozebírá také v novinovém článku Hitler & Jung.

[8] A také novinový článek Ezra Pound a anděl.

[9] Serrano nabídl Dalajlámovi pomoc hned po jeho útěku do Indie. Opět se setkali při Dalajlámově cestě do Chile v roce 1992.

[10] Serrano zde zřejmě odkazuje na takzvané kameny Dropa. Tento název Serrano rovněž používá pro „bílé obry“, „božské předky Tibeťanů“, „potomky nordických Hyperborejců, stvořitelů nejstarší civilizace v Tibetu a Číně“ (Adolf Hitler: el Último Avatãra).

[11] Identifikování Satana s Jehovou a Demiurgem jako stvořitelem hmotného světa byla víra některých gnostiků a katarů. Jiní zase identifikují „Satana“ zcela mimo judaistický kontext, převzatého od Řeků.

komentářů 11 leave one →
 1. Koukol permalink
  28/02/2012 12:58

  Díky za článek! Serrano si svoji pozornost zaslouží, narozdíl od hada Junga, kterej si jen po válce posypal hlavu popelem… 😐

 2. 28/02/2012 14:41

  Zajímavé s tím Degrellem, jak Serrano tvrdí, že měl „na konci života pochybnosti“ (o křest’anství).

 3. Koukol permalink
  28/02/2012 15:20

  Ad Degrelle: ještě, aby ty pochybnosti neměl… :- /

 4. Ahaman permalink
  29/02/2012 01:57

  Též se přidávám k poděkování za tento článek. Zajímavá osobnost. I když některé jeho vývody zdají se mi poněkud…..přitažené za vlasy. A napojení na původní árijské duchovno je podle mě nedostatečné, možná úplně chybí, alespoň v tomto rozhovoru.

  Zaujalo mi ale toto:
  „Během krátké doby jsme mohli ve Třetí říši vidět fantastické bujení ve všech duchovních sférách: v architektuře, umění, filosofii a vědě.“

  Vzpomněl jsem si v té souvislosti na jedno svědectví z té doby:
  „…navrací se rozličné „naturalistické“ interpretace starověké víry…“

  A též na spekulaci na možný budoucí vývoj:
  „V první fázi takového vylepšení bychom se setkali s formami duchovnosti a kultury podobné ghibellinské civilizaci středověku, s jejími rytířskými řády, které znamenají syntézu nordicko-germánských a římských prvků. Druhá fáze by nás přivedla k prvotní společné indogermánské duchovnosti a jejím solárním tradicím, které jsou původem toho všeho, co můžeme považovat za hodnotu civilizace v nejvyšším smyslu, a současná epocha by se pro nás mohla stát předmětem historie.“

  A nakonec na „návod“:
  „Urozeného člověka vyznačuje ustavičná sebevýchova, mravní vážnost ve všem konání a upřímnost jednání s bližními. Postavením ani hmotnými statky nepohrdá, ale vždy je ochoten se jich vzdát v zájmu mravních (vyšších) principů.
  Tím, že formuje vlastní charakter, napomáhá jej formovat i druhým. Když staří chtěli, aby v říši zářila ctnost, museli napřed uspořádat stát; když chtěli uspořádat stát, museli napřed vnést pořádek do své domácnosti; když chtěli vnést pořádek do domácnosti, zdokonalovali napřed svou vlastní osobu, napravovali svá srdce; když chtěli napravit svá srdce, starali se napřed o pravdivost svých myšlenek; když se chtěli starat o pravdivost svých myšlenek, zdokonalovali napřed své vědění.“

 5. runner permalink
  03/03/2012 12:39

  No největší mazec je, jak přiznal že Hitler prohrál válku záměrně. Jsem o tom přesvědčen už dlouho, protože když si člověk promítne tu nepřetržitou řadu vyslovených pitomostí, které Hitler udělal od vytvoření společné hranice se SSSR v r. 39 až do konce války, pak ho musí zákonitě napadnout, že pokud by to neudělal záměrně, pak by musel být jedině vyložený idiot. Protože však idiot v žádném případě být nemohl, pak prohrál válku záměrně a zcela záměrně tím vrhl do záhuby na 50 000 000 bílých lidí a vystavil je nepředstavitelnému utrpení a zkáze.

  Otázkou je, proč to všechno? Buď můžeme přijmout za vysvětlení dementní blábol o tom, že to udělal proto, aby v paralelním světě válku vyhrál – no tak to teda pěkně děkuju, stejně tak dobře mohl v paralelním světě prohrát a tady u nás vyhrát a zbavit nás cigánské verbeže a drogových dýlerů z Vietnamu – nebo přijmeme mnohem prostší a logičtější vysvětlení, totiž že ani zdaleka nesloužil Německu a bílé rase a nebojoval za budoucí bílou civilizaci, nýbrž že bojoval za zájmy těch, kdo ho vybrali, zasvětili a následně finančně dotovali jeho kariéru a v počáteční fázi i jeho režim. Že bojoval za jejich národ, za jejich rasu a za jejich Nový světový řád.

  Pokud by bojoval za Německo, za Árijce a za bílou budoucnost, pak to byl totální břídil, nýmand a hochštapler, který posral co se dalo. Pokud však bojoval za Rotchieldy, za židovský Nový světový řád, za totální hegemonii židů ve světové politice a za zničení veškerého mravního, duchovního a genetického dědictví árijců, pak to byl prvotřídní bojovník, muž na svém místě, génius a Mistr tajné války.

  http://www.zvedavec.org/komentare/2011/10/4648-reziser-oliver-stone-bankeri-pomohli-hitlerovi-a-nacistum-k-moci.htm

 6. runner permalink
  03/03/2012 12:51

  Myslič a Koukol: A co jiného by taky mohl „antikřesťan“ jako je Serrano o Degrellovi napsat? Degrellovo katolictví se do obrazu „Hitlerova téměř syna“, neohroženého bojovníka, do poslední chvíle oddaného vojáka věrného přísaze a vojenské cti a nejčastěji vyznamenaného cizince v řadách SS jaksi nehodí, což? :-))))

 7. (ˇ-,,-ˇ) permalink
  03/03/2012 17:55

  Jo Hitlera financovaly jude banky ale hned jak se dostal k moci a oni chtěly vrátit svou investici je pěkně poslal do prdele prostě s nima vyjebal proto mu vyhlásilo mezinárodní židovstvo válku a dohnala ho k válce v roce 1939.

  Hitler byl z počátku diplomaticky vstřícný když viděl že to nikam nevede tak se musel vydat jinou cestou.

  Válku zavinilo mezinárodní židovstvo,mezinárodní kapitalismus-NS byla pro něj hrozbou,Strach Británie a Francie ze silného Německa(jejich koloniální říše se hroutily),Polský šovinismus,neochota vyjednávat a jistota že případný střet vyhrají + pogromy na Němce.Stalin si taktéž přál válku mezi Evropskými národy aby je vyčerpané lehce porazil.

  A Hitler měl v plánu vybudovat nový nanejvýš kulturní a sociální stát a každý rok války se mu tento plán vzdaloval.

  Nemluvně o několika nabídkách míru Francii a Británii.

  Útok na SSSR byl nutný neboť by Německo bylo sevřeno v kleští a SSSR by jen vyčkával až by bylo slabé.SSSR měl nejmodernější útočnou armádu ale vojáci nechtěly bojovat za srp a kladivo a tak se vzdávaly,utíkaly atd. Poté však vzal za své Německý šovinismus a Stalinova politika spálené země kde sovětské komanda v Německých uniformách byla všechna obydlená místa podél postupových cest v hloubce 40-60 a šířce 20-30 km zničena,ústupek -otevření kostelů pomohly vytvořit vlasteneckou válku.

  Kdyby vyhrál tak by byl Nový světový řád ale na základě etnických otčin, nebo přirozených skupin rasově a jazykově příbuzných národů -Charlottenburgská charta

 8. runner permalink
  04/03/2012 10:25

  (ˇ-,,-ˇ): Jo, díky za rekapitulaci NS propagandy. Ale inteligentní lidi, kteří nemají vymytý mozky propagandou jedné nebo druhé strany a uvažujou vlastní hlavou, jsou schopni se na věci podívat s nadhledem.

  Pokud chtěl AH bojovat proti bolševismu, proč s bolševiky uzavřel pakt o neútočení, rozdělil si s nimi Polsko a vytvořil tak společnou hranici, čímž se zbavil nárazníkového pásma a přímo tak pobídl Stalina, aby napadl Německo?

  Když byl anglický expediční sbor v obklíčení u Dunqerk, proč zastavil armádu pár km před přístavem a nechal pláchnout 320 000 anglických a 100 000 dalších vojáků do GB? Proč z nich neudělal rukojmí a tím velmi dobrý argument k vyjednávání o míru s GB? Kdyby je zajal, byla by GB v podstatě bez armády a nemohla by se bránit případné invazi.

  Proč nařídil útok na Krétu, nevýznamný ostrov se slabou posádkou, přičemž doslova zdecimoval svoje elitní výsadkové jednotky, zatímco Maltu, strategicky prvořadý cíl ve Středozemním moři a základnu GB loďstva i letectva nechal bez povšimnutí? Kdyby obsadil Maltu, byl by pánem Středozemního moře a nebyl by problém zásobovat Rommela v Africe.

  Proč nedal Rommelovi v Africe dostatek lidí a techniky k útoku na Suez, dál do Egypta a přes Turecko na Kavkaz s jeho ropnými poli? Kdyby dobyl Suez a Egypt, byla by Anglie v podstatě na kolenou, protože by pocítila zoufalý nedostatek ropy a její zásobovací linie by se dramaticky prodloužily.

  Proč obětoval Paulusovu 6. armádu?

  Proč nechal Vlasova bez užitku hnít až téměř do konce války v Berlíně a nevyužil jeho potenciálu sestavit ROA mnohem dřív, když tyto jednotky ještě mohly být užitečné?

  Proč nařídil jedinou stíhačku Luftwaffe, která mohla v podstatě smést z oblohy spojenecké stíhací letectvo, Me 262, přestavět na stíhací bombardér a tím z ní udělal dostupný cíl pro spojenecké stíhačky?

  Těch otázek je mnoho a mnoho a odpovědi na ně nejsou. Jde totiž o tak fatální chyby, že je mohl udělat jen totální idiot, nebo skrytý nepřítel.

  A teď odpovědi na tebou uvedené argumenty: Jo, financovali ho židi, protože si chtěli vytvořit silného nepřítele, pod jehož tlakem by přiměli masy evropských židů emigrovat do Palestiny, protože do té doby židi o emigraci nejevili valný zájem. Pod tlakem Norimberských zákonů a Hitlerova „antisemitismu“ – všichni víme jak to bylo ve skutečnosti (Schacht, Milch, Heydrich a další) – ve spolupráci se sionisty byli židi nuceni emigrovat. Zůstali jen nemajetní, kteří v Palestině nebyli ani žádoucí a ti byli odsunuti do KT na nucené práce. Tento „antisemitismus“ pak využili k vytvoření mýtu o šesti milionech a ustavení své totální světové moci, stejně tak jako diskreditaci a kriminalizaci fašismu a nacismu na věky. Gajda už v roce 1939 řekl, že Hitler svým jednánímj navždy zdiskreditoval fašismus. A o to také zjevně šlo…

  Hitler byl zpočátku diplomaticky vstřícný tak, že jevil obrovský zájem o revizi výsledků 1. sv.v. a požadoval území, na něž nemělo Německo žádný historický nárok – například Sudety nebo Rakousko.

  Strach GB a F ze silného Německa – ano, to jistě. Vyhlásili Německu válku a nic neudělali. Nepomohli Polsku a seděli na zadku za Maginotovou linií a čekali až Němci „zcela překvapivě“ udělají úplně to samé co udělal Moltke v 1.sv.v. – vpadnou do F přes neutrální Belgii. Ve skutečnosti mezinárodní židovstvo předhodilo Evropu Hitlerovi jen proto, aby ještě zesílil a konflikt mohl dosáhnout opravdu apokalyptických rozměrů. Bylo jim totiž jasné – stejně jako Hitlerovi – že Němci nemohou bojovat vítězně proti GB a USA s jejich industriální kapacitou a pokud Hitler nedostane celou Evropu, bude za půl roku po válce. Aby ta kapacita ale mohla být využita, musela zůstat GB neobsazená Němci, A to se také stalo když AH propustil GB vojsko u Dunqerk a odvolal operaci Seelöw.

  Pogromy na Němce? Tak jako třeba v Sudetech, kde německé noviny psaly vymyšlené báchorky o zlých Češích a k smrti ubitých těhotných Němkách?

  Stalin si taktéž přál válku mezi evropskými národy aby je pak lehce porazil, proto mu AH k tomu dal volnou ruku tím, že se zbavil Polska jako nárazníku mezi Německem a SSSR! Jak geniální!!!

  Hitler měl v plánu vybudovat nanejvýš sociální a kulturní stát, ale tak trochu to posral…

  No ovšem, ten německý šovinismus… Taky mě s tím svým povýšeneckým chováním někdy pořádně štvou.. A což teprve jak museli štvát Rusy. To se nedivím, že vyvolali Velkou vlasteneckou, když se tam chovali s tím svým uřvaným povýšeneckým zupáctvím.

  Být vyznavačem NS ideologie je jedna věc, ale být zaslepeným ignotantem, který si nechává vymýt mozek propagandou té nebo oné strany je věc druhá. Otevři si oči a začni přemýšlet.

  http://czblog.cz/zemrel-adolf-hitler-v-berlinskem-bunkru-nebo-prezil-valku/

 9. Ahaman permalink
  04/03/2012 21:51

  runnere, škoda, že tě neměl jako poradce, ty bys mu tu válku určitě vyhrál

 10. runner permalink
  05/03/2012 10:02

  Ahaman: Kde chybí argumenty, tam přijde ke slovu sarkasmus, že ano? Sarkasmus je ale jen zbabělý sourozenec hněvu.

 11. Ahaman permalink
  05/03/2012 15:29

  Tebe by stejně žádné argumenty nepřesvědčily…. Prolézáš weby a jen vyhledáváš půtky. Kromě toho se necítím být generálem po bitvě.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: