Skip to content

Číslo 6 milionů, aneb tak šel čas

16/03/2012

Číslo 6 milionů mělo být dle oficiální verze holokaustu vymláceno (a to doslova) ze samotných Němců a prezentováno u Norimberského soudního tribunálu po válce. Právě v Norimberku se z tohoto čísla stalo číslo svaté a přímo magické, jelikož na něj nemá sebemenší efekt snižování lokální (ať už například v Osvětimi nebo Mauthausenu).

Předpokládám, že většina z vás zná internetové diskusní fórum CODOH. A právě přispěvatel tohoto fóra, Toshiro, si dal tu ohromnou práci a zpracoval více než 150 odkazů na šesti milionovou cifru, odkazující na utrpení Židů. Tato linie šesti milionové hrůzy se táhne od roku 1900 a jak jsem sám kdysi odkazoval, nejednalo se rozhodně o utrpení podobného rozsahu ojedinělé.

1900

Stephen S. Wise, New York Times, 11. června 1900

Právě teď máme 6 000 000 žijících, krvácejících a trpících argumentů ve prospěch sionismu

1902

Encyclopaedia Britannica, 10. vydání 1902, strana 482

Zatímco v Rusku a Rumunsku je šest milionů Židů systematicky degradováno…

1903

The Jewish Criterion (Pittsburgh), 18. září 1903, strana 6

[…]šest milionů utlačovaných bratří.

1904

The Jewish Criterion (Pittsburgh), 19. února 1904, strana 2

[…]kde je pět nebo šest milionů lidí pronásledováno.


The Jewish Criterion (Pittsburgh), 7. října 1904

[…]konečné definitivní vysvobození šesti milionů ruských, rumunských a haličských Židů […] přeprava pěti nebo šesti milionů lidí přes moře.

1905

New York Times, 29. ledna 1905

Deklaroval, že svobodné a šťastné Rusko, se svými 6 000 000 Židy, by zřejmě znamenalo konec sionismu, protože zavržení autokracie by prakticky eliminovalo důvody, které měly na svědomí vytvoření sionismu.


New York Times, 1. listopadu 1905

Mezi lety 1800 až 1902 bylo z Ruska vyhostil 6 000 000 židovských rodin.

1906

New York Times, 25. března 1906

Překvapivé zprávy o stavu a budoucnosti 6 milionu ruských Židů byly projednávány 12. března v Berlíně na každoročním setkání Židovské pomocné ligy Německa, jak informuje Dr. Paul Nathan[…]

1907

The Jewish Criterion (Pittsburgh), 18. října 1907, strana 13

[…]šest milionů lidí nemůže emigrovat.

1908

Deseret Evening News, 17. března 1908

[…]chudoba, hlad a nemoce jsou strasti, kterými nyní trpí šest milion Židů v Rumunsku.

The Jewish Criterion (Pittsburgh), 7. srpna 1908

[…]když šest milionů ruských Židů naříká […]

1910

The Jewish Criterion (Pittsburgh), 4. února 1910

ŠEST MILIONŮ DĚTÍ ZACHRÁNĚNO STRAUSEM

1911

Sionistický kongres, 1911

[…]úplné vyhlazení šesti milionů lidí […]

The Jewish Criterion (Pittsburgh), 18. srpna 1911, strana 14

Velmi brzo vtrhne horoucí ruský patriotismus do každého ghetta a rozpouštění naší rasy započne. Avšak tato absorpce pěti nebo šesti milionů Židů […]

The Jewish Criterion (Pittsburgh), 25. srpna 1911

[…]šest milionů Židů stále naříká pod nejstrašnějším jhem.

The Jewish Criterion (Pittsburgh), 1. září 1911

[…]jestliže šest milionů bytostí […] žádná války nikdy nezničila šest milionů lidských životů.

New York Times, 31. říjen 1911

6 000 000 ruských Židů čelí systematickému pronásledování.

1912

American Jewish Year Book 5672 (23. září 1911 – 11. srpna 1912), strana 308

Od roku 1890 Rusko adoptovalo účelné a plánované vysídlení a vyhlazení šesti milionů vlastních lidí kvůli tomu, že se odmítají stát členy řecké pravoslavné církve a zůstávají Židy.

The Jewish Criterion (Pittsburgh), 5. ledna 1912

[…]více než šest milionů Židů žije na malých městech a vesnicích […]

1914

The Jewish Criterion (Pittsburgh), 10. července 1914, strana 9

[…]kde šest milionů Židů trpí […]

New York Times, 2. prosince 1914, strana 12

APEL NA POMOC ŽIDŮM […]tíživá situace více než šesti milionů Židů […] na židovský národ, více než devět milionů z nich žije na okrajích války a přes šest milionů v samotných válečných zónách v Polsku, Haliči a po celé ruské frontě.

1915

New York Times, 14. leden 1915, strana 3

Ve světě dnes žije více kolem 13 000 000 Židů, z čehož je více než 6 000 000 v samém srdci války; Židé, jejichž životy jsou v sázce a utrpení a zármutek jsou jejich denním chlebem […]

The Jewish Criterion (Pittsburgh), 19. března 1915

Jak může být vypovězení šesti milionů lidí do nejhlubší propasti poddanství a křivd uvolněním napětí, nelze pochopit.

The Jewish Criterion (Pittsburgh), 25 června 1915

V Rusku právě teď dochází k vyhlazování šesti milionů Židů […]

New York Tribune, 14. říjen 1915

To co Turci dělají Arménům je pouze dětskou hrou v porovnání s tím, co Rusové dělají šesti milionům Židům, svým vlastním poddaným.

The Mercury, 1. prosince 1915

[…]šest milionů ruských a polských Židů jsou k dnešnímu dni nejžalostnějšími oběťmi rasové nenávisti a onoho rasového fanatismu, které Německo pojalo za svou víru […]

1916

Židé na východní frontě, Americká židovská komise, 1916

[…]Kde je šest milionů lidských bytostí, vino jen svým lpěním na židovské víře, nuceno prožít své životy ve špíně a utrpení, v neustálých masakrech […] odhadem šest milionů nebo i víc […] z těchto šesti milionů lidí […] jakýsi druh vězení se šesti miliony vězni […] Nejvíce postižení lidé, šest milionů ruských Židů […] Židé jsou věrní a stateční a je nanejvýš nevhodné je pronásledovat, protože by se rázem mohlo ze šesti milionů poddaných stát nepřátelé […] šesti milionů ruských Židů stále pokračuje […] téměř tři ze šesti milionů […]

The Tacoma Times, 28. února 1916

[…]v Evropě je 6 000 000 Židů bez přístupu k jídlu a jiným potřebným zdrojům.

New York Times, 28. února 1916

Téměř šest milionů Židů je vrženo do největšího morálního i materiálního strádání; miliony prchají, odkázáni na dobrou vůli svých bratří.

The Jewish Criterion (Pittsburgh), 3. března 1916

Téměř šest milionů Židů je zdevastováno.

The Jewish Critetion (Pittsburgh), 31. března 1916, strana 6

Pozice ruských Židů. Ruským Židům, jejichž pořet se pohybuje kolem šesti milionů, jsou upírána politická a občanská práva a jsou ekonomicky utlačováni.

El Paso Herald, 22. dubna 1916, strana 5

Šest milionů Židů bylo připraveno o noviny ruskými cenzory. […] Šest milionů Židů bylo okradeno o své noviny.

The Jewish Criterion (Pittsburgh), 4. srpna 1916

[…]šest milionů Židů […]

1918

The Jewish Criterion (Pittsburgh) – Volume 50, č. 2, 5. září 1918

[…]Rusko, kde stále žije více než šest milionů Židů, je zemí krve a temnoty.

New York Times, 18. října 1918

Šest milionů duší bude po skončení války potřebovat pomoc k navrácení se zpět do života. […] Americká židovská komise předložila plány na největší humanitární akci v dějinách. […] 6 000 000 Židů potřebuje pomoc.

1919

The Watchman and Southron, 5. dubna 1919

Šest milionů Židů v Polsku, Litvě, Haliči, Palestině, Turecku a na Sibiři umírá hladem. […] Těchto šest milionů zoufalých duší je zcela odkázáno na americkou štědrost.

El Paso Herald, 7. dubna 1919

[…]k zachránění před hladověním šest milionů Židů, kteří jsou bezmocnými oběťmi německého teroru.

New York Times, 8. září 1919, strana 6

127 000 Židů bylo zabito a 6 000 000 je v ohrožení. […] 6 000 000 duší na Ukrajině a v Polsku obdrželo avízo skrze činy i slova, že budou zcela vyhlazeni – tato skutečnost dnes stojí před celým světem jako prvořadá skutečnost.

San Francisco Chronicle, 19. října 1919, strana 18

6 000 000 ŽIDŮ STOJÍ FRONTY NA CHLEBA, PÍŠE STRAUS. Více než třetina celé naší rasy ve světě byla zredukována kvůli beznaději v Evropě. […] Šest milionů Židů, z celkového poštu 16 000 000 […]

Cape Vincent Eagle, 23. října 1919

[…]je znepokojivé, že v ostatních zemích je šest milionů lidí bez jídla, přístřeší a oblečení. […] Když si čtu o pronásledování a vraždění Židů, o kterém se dočítám celý svůj život, nejsem ani v nejmenším hrdý na svou vlastní rasu nebo víru.

The American Hebrew, 31. října 1919, strana 582

Lynčování Židů musí skončit! Za oceánem nás volá šest milionů mužů a žen o pomoc […] Mojou v nich být možnosti pro rozvoj lidstva, které by přirozeně měli být v šesti milionech lidských bytostí. […]V této katastrofě, kdy se krutý a neúprosný osud šesti milionů lidských bytostí přiblížil hrobu, pouze nejidealističtější vnuknutí lidské přirozenosti a nabídnutí pomocné ruky a otevřené srdce je možností. Šest milionů mužů a žen umírá, protože postrádá vůli žít […] a kvůli fanatické touze po židovské krvi. V tváří tvář hrozbě holokaustu lidských životů […] ve jménu lidství Mojžíše dá šesti milionům vyhladovělých mužů a žen. Šest milionů mužů a žen umírá […] šest milionů židovských mužů a žen za mořem hladoví […]

The Evening Tribune Providence, 31. října 1919, strana 11

Uprostřed naší kampaně pro pomoc šesti milionům Židů ve východní Evropě […]

Felix M. Warburg, New York Times, 12. listopadu 1919

Za války trpěli nejvíce Židé. Boje evropských armád zlomili evropskému židovstvu záda a uvrhly do tragické a neuvěřitelné chudoby, hladu a nemocí kolem 6 000 000 duší, polovinu světové židovské populace.

Gouvernur Free Press, 12. listopadu 1919

Šest milionů mužů a žen umírá … Nepomůžete jim? […] Šest milionů mužů a žen za moře volá o pomoc […] v šesti milionech lidských bytostí […] V této katastrofě, kdy je šest milionů lidských bytostí hnáno do hrobů krutostí a nevyhnutelným osudem […] Šest milionů mužů a žen umírá […] Šest milionů mužů a žen umírá […] Kvůli této válce za demokracii za mořem hladoví šest milionů židovských mužů a žen […] Šest milionů mužů a žen, příslušníků rasy, jenž dopomohla k největším světovým výtvorům padá do hrobů! […] šest milionů hladových mužů a žen svými němýma očima žádá […]

The Toledo News-Bee, 27. prosince 1919

Šest milionu lidských bytostí trpí z důvodů nemocí, hladu a smrti […] americký židovská komise pro pomoc.

1920

Tulsa Daily World, 11. dubna 1920, sekce B, strana 14

Dnes čelí 6 000 000 Židů nejtemnějším dnům v dlouhé historii své rasy.

New York Times, 1. května 1920, strana 8

Jen další inzerce, ale životy 6 000 000 lidských životů závisí na vaší odpovědi.

New York Times, 2. května 1920, strana 1

[…]šest milionů lidských bytostí je nyní bez jídla, příbytku, oblečení nebo léků.

New York Times, 3. května 1920, strana 11

Potřebujeme vaši pomoc, abychom zachránili životy šesti milionů lidí ve východní a střední Evropě.

New York Times, 5. května 1920, strana 9

[…]k záchraně šesti milionů mužů a žen ve východní Evropě před vyhlazením nemocemi a hladem.

New York Times, 5. května 1920, strana 19

Šest milionů hladovějících a nemocných v poválečné Evropě nás žádá.

New York Times, 7. května 1920

[…]Židé trpí v poválečné střední a východní Evropě, kde šest milionů čelí strašlivým podmínkám hladu, nemocí a smrti.

The Ogden Standard-Examiner, 20. srpna 1920

[…]ve východní a střední Evropě je šest milionů Židů, kteří jsou kvůli válce nyní odkázáni na Ameriku,

New York Tribune, 29. srpna 1920

Z šesti milionů Židů se stali bezdomovci kvůli pětileté válce.

1921

New York Times, 20 července 19214, strana 2

PROSÍME, AMERIKO ZACHRAŇ 6 000 000 V RUSKU. 6 000 000 ruských Židů čelí vyhlazení.

1926

New York Times, 21 dubna 1926

„Ve jménu božím, probuďte se američtí Židé!“ New Yorkská kvóta: 6 000 000 dolarů pro Spojenou židovskou kampaň v New Yorku.

1931

The Montreal Gazette, 28. prosince 1931, strana 25

MILIONY ŽIDŮ ČELÍ HLADU. […] OBAVY Z KRIZE NA DOSAH. […] šest milionů Židů ve východní Evropě v nadcházející zimě čelí hladu a mnohem horším věcem.

1932

Symphony of Six Million, 29. dubna 1932

Režie: Gregory La Cava, napsal Fannie Hurst (námět, J. Walter Ruben, Bernard Schubert (scénář), hraje Ricardo Cortez.

1933

New York Times, 29. března 1933

Je nyní aktivní v pomoci a opravných pracech ve východní Evropě, kde se nachází šest milionů Židů.

New York Times, 1. června 1933, strana 6

Dr. Margoshes řekl, že před několika dny obdržel dopis od básnířky z Curychu, která „utekla před holokaustem“ […]

The Jewish Western Bulletin, 21. září 1933

V těchto řasech pronásledování a ničení životů, kdy život, a obzvláště ten židovský, postrádá jakoukoli hodnotu v kruté zemi krvavého Německa, kde jsou stovky tisíc lidí mučeny a jejich životy visí na vlásku – během tohoto holokaustu […]

1935

New York Times, 8. září 1935, strana 26

Předběžné zasedání první světové konference Polské židovské federace hostí šedesát delegátů z osmnácti zemí reprezentujících 6 000 000 Židů […]

1936

Chaim Weizmann: Reden und Aufsatze 1901-1936. jud. Bucherverlag Erwin Lowe, Berlín 1937

Deklaruje, že číslo 6 milionů je symbol židovského osudu.

Chaim Weizmann, 1936

Nepřeháním, když řeknu, že šest milionů Židů je odsouzeno k vězení v této části světa, kde jsou nechtění, a kde se země dělí na ty, které je nechtěji, a které jim nedovolí zůstat.

Israeli Government Year Book of 1953

Dr. [Chain] Weizmann promluvil s Peel Commission, kterou Británie v roce 1936 vyslala, aby šest milionů Židů v Evropě, kteří nemají ani naději ani budoucnost, zachránila v zemi Izrael.

New York Times, 31. květen, 1936, strana 14

AMERIČANÉ APELUJÍ PRO ŽIDOVSKÉ UPRCHLÍKY. Petice, vyjadřující názor osvíceného křesťanského vedení ve Spojených státech, upřednostňuje větší židovskou imigraci do Palestiny, kvůli netolerovatelnému utrpení milionů Židů v „evropském holokaustu.“ […] k zachránění těchto nešťastných milionů před naprostým vyhlazením […]

The Jewish Western Bulletin, 12. června, 1936, strana 3

Je v moci Velké Británie otevřít brány Palestiny a nechat pronásledované Židy uprchnout z evropského holokaustu.

The Montreal Gazette, 8. srpna 1936, strana 5

Delegace z 32 národů reprezentujících šest milionů Hebrejců.

Chaim Weizmann, The (London) Times, 26. listopadu 1936

Zatímco v západní Evropě si mnoho Židů žije šťastně, ve východní Evropě je 6 000 000 nechtěných nešťastných Židů, kteří byli nahnáni do míst, kde nemohli žít. […] přítomnost těchto 6 000 000 lidí bez budoucnosti, jejichž stav byl ohrožením pro Evropu.

Chaim Weizmann, The Jewish Western Bulletin, 11. prosince 1936, strana 3

[…]kde je šest milionů Židů v takové situaci, která není ani životem, ani smrtí.

1937

Jewish Western Bulletin, 31. prosince 1937

Číslo šest milionů je často používáno židovskou populací ve střední a východní Evropě.

1938

New York Times, 9. ledna 1938, strana 12

PRONÁSLEDOVÁNÍ ŽIDŮ VZRŮSTÁ. ZAZNAMENÁNO 6 000 000 OBĚTÍ. […] Pět až šest milionů lidí je dnes obětí vládního antisemitismu […]

New York Times, 23. února 1938, strana 23

Skličující obrázek 6 000 000 Židů ve střední Evropě, nemající ochrany ani ekonomických příležitostí, pomalu umírá hladem bez sebemenší naděje […] Antisemitismus se rozšířil už do třinácti evropských zemí a ohrožuje samotnou existenci milionů Židů.

The Jewish Criterion (Pittsburgh), 1. dubna 1938, strana 15

Nebudu se dále vyjadřovat, jen vám připomenu, že šest milionů Židů v Evropě se zmítá mezi životem a smrtí.

The Guardian, 4. dubna 1938, strana 11

Nyní je šest milionů Židů lapeno jako krysy […]

New York Times, 2. května 1938

Vzrůstající příval antisemitismu v dnešní Evropě, kvůli kterému strádá více než 6 000 000 Židů a Neárijců […]

Turtle Mountain Star, Rolla, North Dakota, 6. října 1938

Pět nebo šest milionů Židů, vyvráceno diktaturou a vyvrženo ekonomickými bouřemi, spoléhá na vývoj ve Svaté zemi, jenž je pod britským mandátem, jako řešení jejich potíží. Zde ovšem čelí nepřátelství místních Arabů, jejichž ekonomické a náboženské zájmy jsou v konfliktu s jejich […] ochránit osadníky před nájezdy Arabů […] Arabové přicházejí! […] Hrozivé mohamedariánští nájezdníci byli pozorováni osadníky […]

The Times, 22. listopadu 1938

Masová emigrace Židů do Palestiny probíhá už dva roky a zformování Židovského národního shromáždění bylo podpořeno poslancem sirem Johnem Haslamem, jenž poslal zprávu na veřejné setkání v Kingsway Hall, které pořádala New Zionist Organization. Ve zprávě stálo, že nynější problém zahrnuje kolem 6 000 000 Židů.

1939

New York Times, 15. ledna 1939, strana 27

Rabbi Silver požaduje pomoc ochránit židovskou emigraci, aby evropské vlády pochopily, že je možné evakuovat 6 000 000 Židů.

The Canadian Jewish Chronicle, 27. ledna 1939

Pouze šest milionů Židů je právě teď v bezpečí. Ale právě oni budou muset nést toto břemeno.

Chaim Weizmann, The Palestine Post, 14. února 1939

Osud šesti milionů lidí je v sázce […]

The Jewish Criterion, 17. února 1939, strana 20

Osud šesti milionů lidí je v sázce […] Podpořili svou pozici prohlášením, že Židé nikdy nepotřebovali neomezenou imigraci do Palestiny právě tak jako teď, kdy šest milionů židovských uprchlíků hledá bezpečný přístav.

The Evening Independent, 22. února 1939, strana 1

6 000 000 bezmocných […] právě teď v Evropě zoufale bojuje šest milionů Židů proti netoleranci a útlaku. Naše společná pomoc je pro ně životní nutností.

The Jewish Western Bulletin, 3. března 1939

ŠEST MILIONŮ ŽIDŮ ZA MOŘEM ČELÍ PRONÁSLEDOVÁNÍ, DISKRIMINACI A EKONOMICKÉMU STRÁDÁNÍ

The Jewish Criterion, 7. dubna 1939, strana 4

Ne v Hitlerových, ale ve Vašich rukách … je osud šesti milionů evropských Židů.

The Jewish Criterion, 7. dubna 1939, strana 33

[…] šest milionů Židů, jenž jsou dnes ve strašlivé tísni.

The Jewish Criterion, 14. dubna 1939, strana 4

Kvůli nedávným událostem ve střední Evropě, musí celkem 6 000 000 Židů ve střední a východní Evropě čelit antisemickým aktivitám […]

The Jewish Criterion, 14. dubna 1939, strana 6

[…]jestliže našich 6 000 000 krajanů bude žít nebo ne […] „Více než milion uprchlíků, hladovějících, mučených, vystrašených, bylo vyvlečeno ze svých domovů, odděleno od svých rodin, vyhnáno ze svých zemí. Další pět milionů s hrůzou čeká kdy toto strádání udeří i na ně […]

The Jewish Criterion, 21. dubna 1939, strana 15

[…] utrpení 6 000 000 Židů v Evropě. […] SPLNIL JSI SVOU POVINNOST? SJEDNOCENÝ ŽIDOVSKÝ FOND POTŘEBUJE TVOU POMOC PRO 6 000 000 BEZMOCNÝCH V EVROPĚ

The Jewish Criterion, 28. dubna 1939, strana 3

[…] 6 000 000 Židů, kteří v dnešních dnech trpí.

The Jewish Criterion, 5. května 1939, strana 9

TÍŽIVÁ SITUACE 6 000 000 […] 6 000 000 evropských Židů […]

The Jewish Criterion, 12. května 1939, strana 7

Rok 1939 je rokem nejvíce kritickým pro zápas 6 000 000 evropských Židů.

Contemporary Jewish Record, Volume 2 červenec / srpen 1939 (vydala American Jewish Comittee)

[…] nadcházející válka by byla vyhlazením šesti milionů Židů ve východní a střední Evropě.

The Jewish Criterion, 13. října 1939, strana 2

[…] nadcházející válka by byla vyhlazením šesti milionů Židů ve východní a střední Evropě.

The Southern Israelite, 28. listopadu 1939

[…] nadcházející válka by byla vyhlazením šesti milionů Židů ve východní a střední Evropě.

1940

The Southeren Israelite, 3. května 1940

Téměř šest milionů Židů se nachází na pokraji hladu a vyhlazení. Jejich jedinou nadějí je pomoc, kterou jim mohou američtí Židé poskytnout. Úspěch Spojené židovské výzvy rozhodně o jejich osudu.

New York Times, 25. června 1940, strana 4

Šest milionů Židů v Evropě je odsouzeno ke zničení, bude-li vítězství nacistů konečné. […] Šance na masovou emigraci a přesídlení evropského židovstva byla zřejmě promarněna a evropské židovstvo čelí nebezpečí fyzického vyhlazení. Dokonce i 4 000 000 Židů pod sovětskou vládou, přestože netrpí rasovou diskriminací, není v bezpečí v případě konečného nacistického vítězství.

The Palestine Post, 1. července 1940, strana 6

Ani nesmíme zoufat, že šest milionů Židů navždy ztratí povědomí o svém historickém dědictví.

The Jewish Criterion, 15. listopadu 1940

J.N.F. zvýšilo na 6 000 000 dolarů pro Palestinu v nadcházejícím roce […] Židovský národní fond odhlasoval zvýšení 6 000 000 dolarů pro svatou zem v nadcházejícím roce.

1941

New York Times, 2. října 1941

[…]vyhnout se pravděpodobnosti dalšího holokaustu.

The Jewish Criterion, 28. listopadu 1941

6 000 000 Židů v Evropě hledí na Ameriku s prosbou, tvrdí Warburg. Šest milionů Židů v Evropě […]

1942

The Jewish Spectator, Volume 7, 1942, strana 53

Opět není nevyslovitelná tragédie téměř šesti milionů Židů pod nacistickou vládou považována za takovou důležitost, aby se o ní mluvilo.

The Palestine Post, 1. listopadu 1942

Vrchní rabín, který mluví jménem imperiálního židovstva a Židů Spojených národů, stejně jako jménem šesti milionů Židů v Evropě, řekl, že je Hitlerovými sadisty a quislingy připravováno záměrné vyhubení celého rodu Izraele na takové úrovni, že se nenachází srování ani v análech Izraele.

New York Times, 13. prosince 1942, strana 21

Rabín Israel Goldstein v Chrámu B’nai Jeshurun, na osmaosmdesáté ulici, blízko Broadwaye, prohlásil: „Zaručené zprávy potvrzují, že 2 000 000 Židů již bylo zavražděno způsobem přímo satanistického barbarství, zatímco jsou tvořeny plány na totální vyhlazení všech Židů, které nacistům padnou do rukou. Zavraždění třetiny celkové židovské populace v Hitlerově panství a hrozící zkáza zbytku je holokaustem bez obdoby.

The Courier-Mail (Brisbane), 19. prosinec, 1942

NĚMECKÉ HRŮZOSTRAŠNÉ ZLOČINY; SPOJENCI SLIBUJÍ SPRAVEDLNOST. V prohlášení vydaném zároveň v Londýně, Washingtonu a Moskvě, se popisuje německé barbarství a důkazy o nacistických snahách o vyhlazení Židů. […] Hitlerovo rozhodnutí vyhladit Židy […] Je odhadováno, že v okupované Evropě je pět až šest milionů Židů […] Nacistická jatka. […] Hitler často opakoval záměr vyhladit židovský národ v Evropě.

Barrier Miner (Austrálie), 23. prosince 1942

Silverman navrhl, že by Austrálie a Kanada mohla každá přijmout 6 000 000 Židů. […] VĚTŠINA JE ODSOUZENA K ZÁHUBĚ […] Židovský kongres prohlásil, že zatím bylo vyhlazeno 2 000 000 Židů.

The Massacre of a People: What the Democracies Can Do, 1943

Následující článek je výňatek z „Let My People Go,“ letáku sepsaném na Vánoce 1942 v Londýně. […] Z přibližně šesti milionů Židů žijících na počátku války v nyní nacisty okupované Evropě, byla velká část — jeden až dva miliony — úmyslně nacisty a jejich satelity zavražděna. […] Pokud se něco neudělá v řádu několika měsíců, všech šest milionů Židů zemře […]

1943

American Zionist Emergency Council (od roku 1970 znám jako American Zionist Movement) – „Palestine“ – Volume 1-5 (1943)

Židovské civilní ztráty budou blízko šesti milionům […]

Debates: House of Commons, official report, volume 5, Kanada, 1943

Měl bych přečíst úryvek z letáku pojmenovaném „Let My People Go,“ sepsaným Victorem Gollanczem: Z přibližně 6 000 000 Židů žijících na počátku války v nyní nacisty okupované Evropě, byla velká část — jeden až dva miliony — úmyslně nacisty a jejich satelity zavražděna. […] Pokud se něco neudělá v řádu několika měsíců, všech 6 000 000 Židů zemře […]

Contemporary Jewish Record, Volume 6, 1943 (vydáno American Jewish Committee)

Názor světové veřejnosti byl náhle během léta 1942 šokován letargií z uvědomění si, že nacisté nařídili naprosté vyhlazení šesti milionů Židů, a že třetina z tohoto počtu již byla zabita.

The Canberra Times, 25. ledna 1943

[…]jako část Hitlerova plánu na vyhlazení šesti milionů Židů v okupované Evropě.

The (London) Times, 25. ledna 1943

Zaznamenali, že vyhlazování se již částečně děje, jak Hitler vyhlazení židovského národa v Evropě často předpovídal, což znamená, že vyhlazení přibližně 6 000 000 lidí na územích pod Hitlerovou vládou bylo rozšířeno.

The Guardian, 27. ledna 1943, strana 4

NÁVRH NA ZACHRÁNĚNÍ ŽIDŮ […] Přibližně šest milionů životů zůstává v přímém ohrožení.

Ben Hecht, Reader´s Digest, únor 1943, strana 108

Z těchto 6 000 000 Židů byla již téměř třetina zmasakrována Němci, Rumuny a Maďary, a nejkonzervativnější lidí předpovídají, že před koncem války bude zavražděna další třetina.

New York Times, 2. března 1943

[…]děsivé je ve skutečnosti to, že ti, kdož se ohánějí čtyřmi svobodami byli doposavaď pouze málo schopni zajistit dokonce jen svobodu žít pro 6 000 000 svých židovských krajanů ochotou zachránit ty, kteří mohli uprchnout nacistickému mučení a řezničině.

The Advertiser (Adelaide, Austrálie), 15. května 1943

[…] možnost naprostého vyhlazení šesti milionů Židů, nebude-li okamžitě podniknuto cokoli pro zaáchranu uprchlíků.

Toledo Blade, 27. srpna 1943

V Evropě zůstává 3 000 000 Židů — 5 300 000 bylo zavražděno. Evropská židovská populace byla zmenšena z 8 300 000 na 3 000 000 během 10 let, kdy byli nacisté u moci, tvrdí Institute of Jewish Affairs.

1944

The Palestine Post, 23. ledna 1944

Pouze hrstka polských Židů přežilo vyhlazení. Ti jsou nyní buď partyzány v lesích nebo žijí jako kryptožidé. Celkem bylo zabito šest milionů.

The Montreal Gazette, 18. března 1944, strana 11

Musí se zajistit, že Němci, bez náznaku studu přesně jako po poslední válce, nespáchají další holokaust.

Rabbi Michael Dov Ber Weissmandl, 15. května 1944

A vy — naši bratři v Palestině, ve všech zemích svobody, a vy, ministři našeho království — jak můžete být zticha čelíc této obrovské vraždě? Být zticha, když tisíce tisíců, a k dnešnímu dni šest milionů Židů, bylo zavražděno. A být zticha zrovna teď, kdy jsou deseti tisíce stále vražděni nebo čekají až je zavraždí? Jejich zničená srdce pláčou, volají vás o pomoc a naříkají nad vaší krutostí. Jste suroví a jste vrazi, to přesně jste, kvůli chladnokrevnému mlčení, se kterým toto vraždění pozorujete.

Rabbi Michael Dov Ber Weissmandel, 31. května 1944

[…] předseda vlády a rádio musí oznámit co se stalo našemu lidu na jatkách v Belzecu, Malkinie (Treblince), Sobiboru a Osvětimi. Doposud bylo zavražděno šest milionů Židů v Evropě a Rusku.

United Electrical, Radio and Machine Workers of America Convention Proceedings, 25.-29. září 1944

S OHLEDEM: Historie nezná srovnání k bestiálním krutostem, jenž podstupuje židovský národ v Evropě z rukou nacistů a jejich satelitů,jejichž chladně vypracovaný a vedený program vyhlazení všech evropských Židů téměř uspěl, bylo téměř chladnokrevně zavražděno šest milionů Židů […]

Chicago Bar Record, říjen 1944

V Evropě je prakticky aspoň osm milionů židovských bezdomovců. Dobře snad pro Araby, že toto číslo bylo zmenšeno o šest milionů.

Proceedings of the Annual Convention, Vols 62-66. Illinois State Federation of Labor, 2. října 1944

Když nacisté drželi Evropu pod svými zakrvavenými podpatky, bylo nacistickými přisluhovači zavražděno šest milionů Židů.

Youngstown Vindicatro (Ohio), 27. listopadu 1944

Pěti dílná „černá kniha“ obsahující záznamy německých masakrů přibližně 6 000 000 evropských Židů je připravováno k vydání.

The Pittsburgh Press, 28. listopadu 1944, strana 5

Šest milionů Židů zmasakrováno. Pěti dílná „černá kniha“ obsahující záznamny německých masakrů přibližně 6 000 000 evropských Židů je připravováno k vydání. […] Práce prošla rukama několika úpravami Ilya Ehrenbura, básníka Konstantina Simonova, spisovatele Vsevolda [Vsevoloda] Ivanova a básníka Vera Imbera.

The Leader, 28. listopadu 1944

Ruská „černá kniha“ zaznamenává četné německé zločiny. První díl z pěti, obsahující záznamny německých masakrů přibližně 6 000 000 evropských Židů je připravováno k vydání sovětským nakladatelem […] Práce prošla rukama několika úpravami Ilya Ehrenbura, básníka Konstantina Simonova, spisovatele Vsevolda [Vsevoloda] Ivanova a básníka Vera Imbera. Tvůrci této práce — která bude publikována zároveň v ruštině i angličtině v nákladu desítek tisíc kopií — odhadují, že Němci do dnešních dní zavraždili 5 000 000 až 6 000 000 Židů v Rusku, Polsku a západní Evropě. Věří, že dalších 500 000 je nyní vražděno v Maďarsku.

The Palestine Post, 28. listopadu 1944

ŠEST MILIONŮ ZAVRAŽDĚNÝCH. Sovětské státní vydavatelství připravuje vydání další „Černé knihy“, dokument o německých masakrech přibližně šesti milionů evropských Židů. […] Podle sovětských autorů Němci zavraždili pět až šest milionů evropských Židů v Rusku, Polsku a západní Evropě a další půl milionu lidí je právě vražděno v Maďarsku.

The Jewish Criterion, 1. prosince 1944

[…] 5 500 000 Židů bylo od začátku války zavražděno v Německu a na okupovaných územích. […] Ano, Němci zavraždili téměř šest milionů Židů […]

Nahum Goldmann, Jewish Western Bulletin, 8. prosince 1944

Krom židovských ztrát v boji bylo od začátku války v Německu a okupovaných zemích zabito 5 500 000 Židů. Tyto čísla přesáhly očekávání i těch největších pesimistů. […] Ano, Němci zavraždili téměř šest milionů Židů […]

Ilya Ehrenburg, Soviet War News, 22. prosince 1944

Na obsazených územích Němci zabili všechny Židy, od starců po děti. Zeptejte se jakéhokoli německého zajatce, proč jeho krajané vyhladili šest milionů nevinných lidí […]

1945

New York Times, 11. února 1945, strana 10

Z 6 000 000 Židů, kteří byli pod německou vládou během války přežilo 1 200 000 a většina z nich byla dychtivá dostat se do Palestiny.

New York Times, 17. února 1945

Dr. Joseph Schwartz, evropský ředitel American Jewish Joint Distribution Committee odhaduje, že 500 000 z 6 000 000 evropských Židů uprchl zabití emigrací a pouze 1 000 000 až 1 500 000 z 6 000 000 Židů zůstává nyní v Evropě.

Joseph Tohn, prezident National Oranization of Polish Jews in America, 22. března 1945

Obviňuji celý německý národ, že mezi lety 1939 až 1945 zmasakroval více než 15 000 000 lidí, a mezi nimi i 6 000 000 Židů […] Německý národ chladnokrevně zavraždil 6 000 000 evropských Židů, mezi nimi i 3 000 000 polských Židů.

Ilya Ehrenburg, The Advertiser, 27. března 1945

[…] Němci umučili poslední hrstku Židů. Němci zabili šest milionů Židů — všechny Židy v Polsku, Maďarsku, na Ukrajině, v Litvě, Bělorusku, západní Evropě a samozřejmě v Německu.

Army News (Darwin, Austrálie), 11. dubna 1945

NACISTÉ ZAVRAŽDILI ŠEST MILIONŮ ŽIDŮ. Z celkové světové židovské populace 16 milionů před válkou bylo více než šest milionů nacisty zavražděno.

Stephen S. Wise, květen 1945; Friends Indeed: The Special Relationship of Israel and the United States, Norman Finkelstein, 1998, strana 33

Křesťanský svět, do něhož samozřejmě počítám i Anglii, trrpí šesti miliony lidmi Ježíše Nazaretského, kteří zemřeli nejstrašlivější smrtí. Křesťanský svět dluží Židům nějaké reparace.

New York Times, 2. května 1945

[…] odhaduje se, že pouze 1 000 000 z 6 000 000 evropských Židů z roku 1939, je stále naživu.

The Pittsburgh Press, 13. května 1945

Nacisté zabili šest milionů Židů. […] Z šest milionů Židů žijících v Německu a okupovaných zemích před válkou, zemřelo z důvodů poprav, krutého zacházení nebo hladu podle židovských organizací 6 200 000 lidí.

New York Times, 20. května 1945, strana 7

[…] zdánlivě nekonečný příval bývalých „otroků“ ze všech částí Evropy osvobozených od nacistů. Více než šest milionů z nich bylo osvobozeno […]

Dr. Jacob Robinson (právník), 11. (12.) června 1945; Norimberk: Poslední bitva, 1996, strana 61 (české vydání 46)

JAK VELKÉ jsou tyto ztráty? Zeptal se Jackson ve snaze najít cifru, kterou by mohl použít v nadcházejícím procesu. „Šest milionů,“ odpověděl Robinson a dodal, že jde o Židy ne všech zemích okupovaných nacisty „od kanálu La Manche až po Stalingrad“.Jackson si ten den poznamenal: „Zvláště mě zajímal zdroj a spolehlivost jeho odhadu, protože neznám žádné autentické údaje.“

The Canadian Jewish Chronicles, 3. srpna 1945, strana 7

Tato komise shromažďuje všechny materiály, dokumenty a fotografie ilustrující mučednictví polských Židů a Židů z celé Evropy. Tyto materiály dokazují, že Němci v Polsku zavraždili šest milionů evropských Židů.

The Times (Londýn), 14. srpna 1945

[…] kolem 6 000 000 mužů, žen a dětí – bylo nacisty a jejich satelity odsouzeno k smrti.

The Evening Post (Nový Zéland). 21. srpna 1945, strana 5

Dvě pětiny světového Židovstva — téměř 6 000 000 mužů, žen a dětí — bylo zavražděno.

The Guardian, 5. září 1945, strana 8

Je odhadováno, že bylo zabito šest milionů Židů.

The Canberra Times, 6 září 1945

ŠEST MILIONŮ ŽIDŮ ZAVRAŽDĚNO NĚMCI. Během války Němci zabili 6 000 000 Židů, počet Židů v Evropě je teď přibližně 1 600 000 […] většina přeživších si touží emigrovat do Palestiny. Agentura plánuje poslat šest skupin po šesti lidech na pomoc Židům v německých táborech. […] Plánuje se stavba památníku na vrcholu hory Skopus, jenž by připomínal zabité Židy. Bude do něj vytesáno všech 6 000 000 jmen, včetně jmen vojáků, partyzánů a bojovníků v ghettech. Všechny židovské kulturní dokumenty a náboženské objekty, které zůstaly ve střední a východní Evropě budou shromážděny v Palestině.

The Evening Post (Nový Zéland), 6. září 1945, strana 7

Němci během války zabili 6 000 000 Židů, řekl Eliahu Dobkin, ředitel Jewish Agency’s immigration department, při svém návratu do Jeruzaléma ze střední Evropy.

New York Times, 17. září 1945

Šest milionů Židů zemřelo jako mučedníci a jejich krev pláče v zemi.

The Evening Post, 2. října 1945, strana 7

6 000 000 Židů, kteří byli zabiti […]

The Canadian Jewish Chronicle, 5. října 1945, strana 6

Nyní opět navrhujete nechat dveře našim přeživším zavřené, poté co šest milionů našich lidí zemřelo, za jejichž smrt vaše země [Británie] není bez viny.

The Chester Times, 10. října 1945

Je naším neradostným názorem, že odpovědnost za vyhlazení šesti milionů Židů v Evropě neleží pouze na Hitlerovi. Celý křesťanský svět sdílí tuto zodpovědnost.

The Observer, 14. října 1945, strana 5

Při vstupu do jejich kanceláře se táže velký plakát: Šest milionů Židů bylo zavražděno — světe, kde je tvé svědomí?

Randolph Churchill, syn Winstona Churchilla, Daily Boston Globe, 22. listopad 1945, strana 9

V posledních šesti letech bylo zavražděno šest milionů Židů a stále zůstává problémem najít domov pro dva až tři miliony evropských Židů, kteří se nyní ocitli v nouzi.

Jak je vidět, Židé mají zřejmě číslo 6 000 000 nějak oblíbené, protože jeho tak častý výskyt (a můžeme se pouze domnívat, že byl ve skutečnosti mnohem vyšší) naznačuje, že i během a po druhé světové válce, nešlo o nic víc, než o propagandu, která má ke skutečným číslům daleko.

Reklamy
komentáře 4 leave one →
 1. 16/03/2012 23:57

  Že by nějaká magie čísel Kabaly?

 2. 17/03/2012 22:00

  6 000 000 mýdel a stínítek na lampy, free haircuts, free tattoo

 3. Koukol permalink
  18/03/2012 21:57

  Myslič: Ba že je to kabala: přece 6 milionů spokojených zákazníků! ;-/

 4. izak permalink
  21/03/2012 22:09

  A vi se, kolik jich zde vlastne zilo celkem ? … protoze proc troskarit, ja tedy budu odvazna skolacka a reknu, ze jich bylo zabito 6 miliard a muze mi nekdo dokazat, ze to mu bylo jinak ? … muze, ze zverejni knihy z koncentraku, kde je vse peclive zaznamenano.

  Dale je zajimave, proc rikaji, ze Nemci vyvrazdili zidy v Polsku, vzdyt v Polsku je vyvrazdovali Polaci, Polaci odhadem povrazdili 11 milionu nepolaku na svem uzemi, Ukrajince, Lotysce, Nemece a Zidy, zacali s tim brzy po 1 svetove. Zide i Nemeci utikali do Nemecka, aby se zachranili, na zidy byly v Polsku poradany masove pogromy, utikali dokonce i v dobe, kdy jiz v Nemecku platily rasove zakony, proc to delali ? Proc utikali do naruce Hitlera a koncentraku ? … no v Polsku to byla temer jista smrt.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: