Skip to content

Kdo je a kdo není Árijec?

31/03/2012

Napsal čtenář Arthos:

S lehce posměšným výrazem musí člověk sledovat neustálé hádky o tom, zda je ta či ona biologická rasa árijská či nikoliv. Takové hádky jsou zcela bezpředmětné, protože jsou založené na rozšířeném bludu vzniklém zřejmě někdy v 19. století. Takové spory připomínají svou bezvýznamností spíše rej červů někde na hnojišti. Snaha identifikovat árijskou rasu s jakoukoli biologickou rasou či dokonce konkrétní subrasou je zcela absurdní. Nemá smysl marnit hodiny a hodiny diskusemi o tom, zda jsou Árijci pouze modroocí nordičtí blonďáci, zda jsou Árijci pouze potomky konkrétních indoevropských kmenů nebo zda jsou Árijci všichni bílí lidé. Všechny tři koncepce jsou stejně daleko od pravdy.

Árijci sami sebe označovali za vznešené (označení pochází ze sanskrtského slova „ārja“ znamenajícího vznešený). Pro pochopení toho, co Árijci považovali za vznešené je nutné správně pochopit několik opomíjených či špatně chápaných skutečností, které souvisí s tradičním árijským světonázorem.

Pro Árijce neexistuje pouze hmotný fyzický a časový svět. Ten je pouze projevem světa nehmotného metafyzického a nadčasového. Sám o sobě nemá žádnou hodnotu, žádný smysl. Fyzický svět je nedokonalý a omezený. Jeho nedokonalost je důvodem jeho postupného úpadku, protože mu chybí potřebná metafyzická kvalita, jež by jej vytrhla z koloběhu času. Naproti tomu metafyzické hodnoty Árijci brali jako nadčasové, vždy platné, nikdy nezrušitelné a nastolené vyššími silami, před nimiž měli Árijci vždy respekt. Jejich nadčasová kvalita jim dodává punc vznešenosti. Zatímco cokoli ve fyzickém světě jednou vznikne a po čase zanikne, vyšší metafyzické hodnoty zůstávají stále svěží a nikdy nestárnou. To je dělá reprezentanty vznešenosti par excellence. Z toho plyne, že v hmotném světě je pro Árijce vznešené a hodnotné jen to, co nějakým způsobem zasahuje do metafyzického světa a co je prodchnuto a naplněno jeho kvalitami. Každá věc, která má transcendentní rozměr se stává dokonalou, věčnou, posvátnou a vznešenou. Pro vznešenou „Árijskou rasu“ platí totéž. I ji definuje její transcendentní rozměr přesahující fyzický svět.

Běžný člověk je součástí historického světa – je omezený, nedokonalý a odsouzený ke stárnutí a konečně i ke smrti. Árijec, aby našel svou vznešenost, hledá vyšší hodnoty a zcela jim zasvětí, případně i fyzicky obětuje, vlastní život. Svou naprostou a oddanou službou transcendentním hodnotám a svou identifikací s nimi Árijec získává jejich vlastní vznešenost a nesmrtelnost. Proto bojovník, který padne v boji za svůj národ se stává nesmrtelným a odchází do Valhally, aby v závěrečném střetu tradičních a antitradičních sil na konci kalijugy bojoval na straně Tradice. To je také skutečný význam mýtu o Valhalle. Podobnost nacházíme i v mýtu o králi Artušovi, o němž se tvrdilo, že na bitevním poli nezemřel, ale byl vzat na Avalon, kde se o něj starají nadpřirozené ženské bytosti a odkud se jednoho dne vrátí aby opět vládl. Zcela stejný význam má i moderní mýtus o útěku Adolfa Hitlera na Aldebaran, odkud se má jednoho dne vrátit. Oba představují nesmrtelný vznešený královský princip, který se dříve či později opět zhmotní, povede svět a bude mu moudře vládnout.

Skutečný Árijec usiluje o setření rozdílu mezi transcendentnem a jeho vlastním egem, protože si uvědomuje, že jakýkoli osobní zájem je malicherné nic ve srovnání s posvátnými věčnými hodnotami. V etice tradičních árijských národů se vůbec kladl důraz na vyšší hodnoty: výsadnímu postavení těšila pravda. Vražda pravdy lží byla mnohem horším proviněním, než vražda člověka. Árijec sám se stává fyzickým ztělesněním transcendentní hodnoty: Árijec je ztělesněním pravdy. Tam, kde umírá pravda, umírá i on. Árijec je ztělesněním národa. Tam kde umírá národ, umírá i on. Árijec je ztělesněním věrnosti. Tam, kde umírá věrnost, umírá i on. A naopak: tam, kde nejsou tyto vyšší hodnoty, tam není Árijců. Pravým opakem Árijce je ten, kdo systematicky lže, podvádí všechny okolo sebe, zná jen zradu a faleš, redukuje svět na oživlou hmotu, hraje na strunu soucitu se slabochy a jedinou hodnotu vidí v materiálním bohatství. Takový jedinec je věčným nepřítelem pravého Árijce. Kdopak to asi je…?

V dnešním desakralizovaném světě je čím dál méně Árijců. Poslední Árijci přežívají v ruinách a jezdí na tygru. Nastavme si zrcadlo: kdo z nás je schopný nechat se zabít pro pravdu a kdo ji zachová tváří v tvář možnému osobnímu prospěchu předpokládajícímu lež? Kdo odmítne tučný úplatek a místo toho zachová věrnost? Kdo svou dívku miluje tak, jako Romeo miloval Julii nebo Tristan Isoldu a kdo je ochotný položit za ni svůj život (ponechme stranou fakt, že většina dívek za to nestojí)? A kdo jí zachová věrnost, když ho svádí jiná, o níž by se dalo objektivně říci, že je „krásnější“? V tomto ohledu jsem skeptik, protože takových lidí, kteří dají přednost vyšší hodnotě před osobním prospěchem, moc nebude. Většina má blíže k plně judaizovaným existencím (a je přitom úplně jedno, zda uznává fyzické Židy nebo je bere jako největší nepřátele). Sám sebe soudit nehodlám, na to nemám právo.

Demokracie nás učí, že všechno již máme. Dala nám veškerá práva, aniž bychom se o ně zasloužili – včetně práva nesmyslně blábolit, mluvit o hloupostech a přivlastňovat si to, co člověku nepatří a na co nemá právo. Proto máme možnost sledovat samozvané Árijce, kteří se prohlašují za členy árijské rasy, aniž by vůbec věděli, o čem vlastně mluví. Nikdo se nerodí jako vznešený Árijec, tím se člověk musí stát. Kdo se bez pokusu o sebetranscendenci prohlašuje za Árijce, je směšnou obětí doby a zaslouží si politovat.

Je zcela neoddiskutovatelné, že biologická rasa má eminentní vliv na rasu duchovní a ochrana čistoty krve tak má svůj smysl. Nejvíce Árijců, respektive lidí s potenciálem stát se Árijci, nesporně plodí bílé rasy. Právě to vedlo v 19. století, v době, která už dávno zapomněla na tradiční árijskou metafyziku a plně se odevzdala empirickému druhu poznání, k překroucení významu árijské rasy a jejímu ztotožnění s konkrétním etnikem či u jiných badatelů s konkrétním kmenem. Viditelná vnější forma biologické rasy tak byla zcela neprávem ztotožněna s pojmem árijské rasy a došlo tak ke zkreslení pravého významu, na čemž došlo následně k postavení teorií, které sice jsou sice zajímavé a mnohdy velice přínosné, nicméně nepřesné a neměly by proto být brány za bernou minci.

Reklamy
komentářů 29 leave one →
 1. runner permalink
  01/04/2012 22:36

  Aha… Jsem rád že se konečně objevil někdo, kdo poučil nejen nás, současníky, ale i největší rasové badatele minulosti. Začínám závidět Židům, protože ti se stávají Židy dědičně, po matce, a nepotřebují k tomu dobrozdání žádného teoretika vznešenosti, který ovšem nemá ani tolik sebereflexe, aby dokázal posoudit svoje chování a povahové rysy a omlouvá to jakýmsi „…na to nemám právo…“

 2. Habial permalink
  02/04/2012 11:01

  runner: Závidíš-li židovi jeho přístup k životu, ničím se od něj neodlišuješ. Myslíš si, že můžeš soudit sebe sám? Pak jsi buď bůh, nebo rozený lhář.

 3. NoR permalink
  02/04/2012 19:28

  Chápu správně, že se Árijcem tedy může stát třeba i černoch pokud bude žít podle výše zmíněných „norem“?Když vezmu do úvahy názory a postoje (asi) většiny aktivistů dnešní takzvané NS scény, nedovedu si představit kolik z nich by bylo ochotno se postavit na stejnou stranu jako „negr“.A jak to bylo za nacistického Německa, uznávali tento historický model nebo spropagovali svůj vlastní na Árijskou rasu?

 4. Arthos permalink
  02/04/2012 20:33

  To není „jen o žití podle norem“, ty hodnoty jsou jen příklad. Árijský světonázor je založený vnímání světa, které je diametrálně odlišné od toho dnešního, ale to slovy nevysvětím.

  Černoch teoreticky podmínky splnit může a teoreticky by za Árijce by mohl být považován. Vzhledem k tomu, že ale „árijství“ předpokládá právě onen určitý odlišný duchovní postoj a nikoli jen opičkovské opakování něčeho založené na intelektuálním přijetí toho kterého názoru, dovolím si tvrdit, že takových černochů je úplné minimum. Více nebílých Árijců by se dalo hledat spíše v Tibetu nebo Japonsku.

  Většinu „aktivistů NS scény“ nepovažuji za jakkoli hodnotné jedince, takže mě osobně je úplně jedno, zda by se někam přidali či ne. Kdyby právě oni měli být strůjci nějaké „revoluční změny“, tak okamžitě emigruji.

  V Německu se tento model minimálně oficiálně neuznával. Italský filosof Julius Evola, který zastával více méně názory uvedené v článku, měl v Německu kvůli svému náhledu problémy. Alfred Rosenberg měl s tímto názorem zásadní problém, ten uznával čistě biologickou koncepci rasy. O Evolovy teorie ale jevil zájem Himmler. Kromě toho Ahnenerbe pořádala výpravy do Tibetu a velmi se zajímala o tibetskou moudrost a jsou záznamy o tom, že se po válce v Berlíne našly mrtvoly vysoce postavených tibetských mnichů v uniformách SS. Minimálně Himmler měl na tuto otázku názor podobný názoru v článku. Himmler inicioval vznik Charlotenburgské charty, která měla znamenat totální odklon od toho, co měl nacismus představovat před válkou: přestali „Árijce“ spojovat s „germánstvím.“ Nechtěli bojovat za nacistický rasismus, založený na jednostranném progermánském rasismu, ale pro vyšší myšlenku, pro Evropu a „Nový řád“ v Evropě.“

  Bohužel, o charlottenburgské chartě nejsou další informace, což je moc velká škoda….

 5. runner permalink
  03/04/2012 09:52

  Hanibal: Než začneš plácat, najdi si ve slovníku pojem „sebereflexe“. Pak možná začneš tušit, o čem můj příspěvek byl.

 6. runner permalink
  03/04/2012 11:04

  Postoj, který je v článku popsán, nutně vede k otázce: Do jaké míry je tedy kdo z nás Árijcem? A dále: Do jaké míry je kdo z nás vůbec schopen stát se Árijcem? A dále: Kdo je kvalifikován, aby posoudil kdo z nás je lepším, produchovnělejším a vznešenějším Árijcem? A dále: Je XY lepším nebo stejně hodnotným Árijcem jako já? Pokud ano, proč je tomu tak? Pokud ne, proč se chová, jako by byl?

  Doufám, že jsem dostatečně načrtl problém, který s přijetím této metafyzické roviny příslušnosti k Árjům vyvstává. Domnívám se, že je nad slunce jasnější, že tento postoj neprospívá ani duchovní, ani národní, ani rasové jednotě a semknutosti Árijců, protože naprosto není jasné, kdo z nás je a kdo není Árijec, natožpak aby bylo zřejmé, podle jakého konkrétního ukazatele se lze stát Árijcem. Proto se domnívám, že celá tato teorie patří do kategorie fantaskních neživotaschopných konstruktů, které jen komplikují už tak komplikovanou otázku pospolitosti bílých národů.

  Přijetí tibetských žluťáků do rodiny Árijců pak považuji za totální selhání Árijské sebeúcty a je naprosto jedno, jestli současní žlutí Tibeťané zachovávají něco z dávných tradic Árjů, protože to zcela zjevně pouze přejali, nikoliv vytvořili. Stejně tak naprosto nic neznamená, zda byly nebo nebyly v Berlíně nalezeny mrtvoly Tibeťanů v uniformách SS, protože v závěru války byli nacisté schopni do uniforem SS navlíct kde koho, Albánci počínaje a Kalmyky konče. Myšlenka na „nebílé“ Árijce mi připadá opravdu odpudivá a musím říci, že pokud bych se měl ztotožnit s nějakým ukoptěným smradlavým rákosníkem, pak se raději rozloučím s myšlenkou na árijství a budu prostě jen bělochem.

  Proto je mi mnohem bližší a srozumitelnější názor, že každý běloch je potomkem Árijců, jak nakonec dokazují úspěchy bílé rasy v nedávné i vzdálenější minulosti. Pokud bílá rasa duchovně a morálně klesá, pak to není dáno jejím neárijstvím, ale naprosto cíleným, plánovaným, vytrvalým a promyšleným působením Nepřítele přímo v jejím středu, zpočátku na její duchovní jednotu(reformace, osvícenství, ateismus), pak na morálku(osvícenství, kapitalismus a komunismus, liberalismus) a nyní i na rasovou a genetickou homogenitu (multikulturalismus).

  Byla to právě reformace, která rozbila duchovní jednotu vytvořenou za obrovských obětí a úsilí. Není přitom podstatné, na jakém duchovním či náboženském základu či kultu byla tato jednota vytvořena – podstatná je jednota sama. Osvícenství osvobodilo Nepřítele z izolace, bylo mu umožněno pomocí jeho bohatství a z něho pocházejícího vlivu působit v nejvyšších elitách společnosti, mohl pronikat i do panovnických rodů a měnit jejich duševní a genetické dispoizce. Osvícenství mu umožnilo cestu na vysoké školy, ovládnutí tisku a divadla(a tím dostal možnost manipulovat s myšlením a názory čtenářů a diváků) a vytvoření průmyslu – tedy vytvoření masové ekonomické závislosti Árijců.

  Dnes je Nepřítel vládcem světa a zahájil útok na poslední baštu árijství – na naše genetické dědictví, které v nás uchovává velikost našich předků – dobyvatelů, objevitelů a stavitelů světa. Naše dívky se vdávají za negry a Semity a rodí podivné křížence, ulice evropských měst zaplavují imigranti z Afriky a naši muži jsou pronásledováni a vězněni pokud se tomuto zlu postaví na odpor.

  A vy se tady zatím přete kdo je a kdo není Árijec…

 7. Arthos permalink
  03/04/2012 12:32

  Každá politická změna, pokud nebude provedená duchovně pokročilými lidmi a ve prospěch vyššího řádu, bude obyčejnou výměnou stráží. Korupce, všemožného prospěchářství, lží, klamy a odposlechy budou stále přetrvávat. To není nic, za co bych hodlal bojovat a k čemu bych připojil své síly. Nechci oživovat hnijící mrtvolu. Vůbec nezáleží na tom, jestli u moci budou „nacionalisté“, demokraté nebo komunisté. Byla by to jen líbivější fasáda nalepená na stejném židovském bordelu.

  Árijců je minimum. Co taky chtít v době úpadku nejhoršího kalibru? Odměnit všechny bezcenné duchy titulem „Árijce“, aby se cítili nadřazení a přidali se „k boji“? Byl by to boj za dnešní řád.

  Aby byla změna co k čemu, musí být mnohem hlubší. Vyhnání pasáků a kurev dnešního bordelu nestačí – objevili by se další. Himmler to vystihl slovy: „To, co je možné v Japonsku, že zlatá mince zůstává ležet na zemi a nikdo ji nezvedne, je nutné dosáhnout také u nás“.

  V co věřím? V Říši prodchnutou nadčasovými hodnotami, které jí předají část ze své vznešenosti. Toto posvátné impérium dokáží ale uskutečnit pouze muži vznešeného ducha – praví Árijci a nikoli trpaslíci dneška. (Věřím ale v územně omezenou říši postavenou na evropské tradici. Co si postaví japonští Árijci v Japonsku je čistě jejich věc, která mě nezajímá).

  Tuším, že to byl René Guénon, kdo řekl, že „z méně se více nikdy neudělá“. Kdo máš uši, slyš!

 8. 03/04/2012 14:44

  Radši si ty uši zacpu abych neslyšel. A jdu do práce. Možná mě tam osvítí aspon‘ zářivka a já se tak konečně stanu pravým „Árijcem“. Doufám, že ale neosvíti i pana Nagyho, který jezdí o dvě patra níž z palet’ákem, to bych tedy „Árijec“ být fakt nechtěl 🙂
  Nikdy by mne nenapadlo, že budu souhlasit (z větší části, odmyslím-li si klasickou katolickou propagandu) zrovna s Runnerem. Asi se stal zázrak.

 9. runner permalink
  03/04/2012 23:17

  Mysliči, chtěl jsem se zeptat, ty jsi ten agroskin s kanadama a tričkem Burzum, kterej byl v Brně na Hametovi?

 10. Myslič permalink
  04/04/2012 05:09

  Runer:

  To jsi musel upadnout z jahody na znak, ne? Já na ramštajnovi nebyl sedum let a rozhodně tak nehodlám učinit:-) A skinheadi nosej „kanady“? To je mi novinka 🙂

 11. Ahaman permalink
  04/04/2012 11:44

  Zajímavé téma, to ano. Ale ten článek mi přijde nedovařený. Musím říci, že mě toto pojetí árijského duchovna nevyhovuje (ač nejsem židokřesťan) a že se s Evolou a Guénonem neshoduje spíše více než méně.
  Autorovi doporučuji Evolův „Fašismus, kritika zprava“, kde z první ruky objasňuje, jak to bylo s tím Himmlerovým přelétavým názorem, s jeho vztahy ke katolické šlechtě a jak nakonec všechno, co bylo na SS zpočátku dobré, přišlo vniveč.
  Jsem si jistý, že staří Árjové byli lidé z masa a krve, což mi vůbec nebrání, abych je zbožňoval. Takže nechápu, proč by mělo být absurdní přiřqazovat je ke konkrétnímu rasovému subtypu.
  V článku mi chybí ony metafyzické hodnoty, na které se autor odvolává. Chybí to, co je samotným obsahem árijské tradice. A přitom se rovnou přeskočí na etiku, takhle si árijskou hierarchii nepředstavuji.

 12. runner permalink
  04/04/2012 22:48

  Myslič: Aha, já myslel žes to byl ty… Stačilo napsat NE, ale nevadí, chápu že když makáš ve fabále s paleťákem, tak si potřebuješ aspoň někde na někom spravit sebevědomí. Jinak asi nemá cenu tě poučovat o tom, jaký je rozdíl mezi skinheadem a agroskínem, že? No je to právě v těch kanadách, ty jahodo :-))))

 13. 05/04/2012 13:41

  Runer:
  No, palet’ák jsem v ruce neměl dost dlouho, máme totiž i ještěrku 🙂
  Ty snad, jako Moravák, chodíš v gumákách, teplákách, vat’áku a zmijovce?
  A mohl bys my vysvětlit pojem „kanady“? Pokud myslíš ten model ČSLA s přazkama, tak to jsem opravdu viděl naposledy před sedmi lety na ramštajnovi. No, jak vidím, u vás se to pořád ještě nosí…. 🙂 A jsem moc rád, že jeho fanoušci poslouchaj Burzum…

 14. 05/04/2012 21:47

  Přiznám se, že mi chybí asi to „správné“ ducHovno, jelikož mám též problém být „Árijcem“ spolu s příslušníky nebílých národů…

  ….zvláště v době, kdy ty „kecy“ kolem (=filosofie) nikoho moc nezajímají, je člověk rád aspoň za pár jedinců, kteří se nebojí říci nahlas, co si myslí. Ostatně je dost diskutabilní, zda lze čestně bojovat proti nečestnému nepříteli. Protože ten nečestný je vždy o krok vpřed, finančně i mocensky. A co člověku pak zbývá? Akorát to ducHovno,…

 15. Ahaman permalink
  06/04/2012 00:35

  To už raději trochu neumělý článek než úpadkový a rezignující pragmatismus…

 16. Ferda permalink
  06/04/2012 08:41

  Tady to zřejmě bude třeba vysvětlit poněkud polopaticky.
  Chováš se jako cikán? Tak patříš do stejné sorty jako cikáni. A je mi jedno jakou máš barvu kůže.

  Nadáváš na korupci? A nechováš se náhodou v rámci svých možností úplně stejně jako korupčníci? V podstatě jen závidíš, že ty nejsi ten, který krade. Patříš do stejné sorty lidí.

  Chováš se nečestně k sobě a ke svým bližním (toto platí zvláště pro Lukáše s jeho avatarem, který spolu s jeho vyjadřováním vypovídá mnohé o jeho osobě). Pak jsi stejný jako všichni, co se chovají stejně. A nezáleží jak se sami označují nebo jakou mají barvu kůže.

  Máš vznešený hrdý charakter, přitom máš pokoru před vyšší instancí hierarchického žebříčku (neřešme teď kdo nebo co to je), toužíš po vlastním růstu, po vědomostech, …? Nemusí se za tebe tví bližní stydět? Pak patříš mezi Áríjce!

  S prominutím hovadiny které zde napsali Myslič a Lukáš dokazují, že sdělení článku vůbec, ale vůbec nepochopili.

 17. Ahaman permalink
  06/04/2012 11:19

  Ferda:
  Varuji i před jakýmkoliv polopatismem v tomto směru-pro leckoho to může být ošidné, RG byl matematik a JE zůstal věrně v jeho šlépějích.

 18. 06/04/2012 14:11

  Ferda:

  Co bychom si my, nehodní, počali bez vás, kteří neochvějně kráčíte za Světlem…. 🙂 I kdyby to měla být jen baterka v rukou toho „nejosvícenějšího“ 🙂

 19. 06/04/2012 16:01

  Ferda: nech být můj avatar, ostatně je to pouze vykřičník v bílém poli.

  Chtěl jsem jen naznačit, že čestně nikdy neporazíš nečestného nepřítele. Být férový k přátelům a blízkým se rozumí samo sebou, ale o tom nemusíš popisovat haldy papíru, na to snad návod nepotřebuji, ne? Přesto pokud chci porazit nepřítele, nelze se spokojit pouze a jen s čestným bojem. Ostatně co používá nepřítel, aby mě vyšachoval – LŽI, POLOPRAVDY, POMLUVY,…

 20. runner permalink
  09/04/2012 01:24

  Myslič: Ty fakt potřebuješ, abych ti vysvětlil pojem „kanady“? Já bych zas potřeboval vysvětlit pojem „sedum“… 🙂 Bylo by to množný?

 21. runner permalink
  09/04/2012 02:40

  Myslič: Já si matně zapamatoval tenhle článek
  http://bratrstvi.net/2011/11/09/pribeh-ze-zivota-aneb-svoboda-pro-vsechny-ale-pro-vas-vlastne-ne/
  a tak nějak jsem si to dal do souvislosti s tebou, když jsem na Hametovi viděl toho týpka v tričku Burzum. Tak to sorry, ten co tenhle článek napsal, dělá vejšku, ty jezdíš s paleťákem a ještěrkou… No každopádně je to nějakej váš skvělej pohanskej bojovník, pravej berserkr, vždy odhodlanej rvát se za svoje názory a nikdy neustoupit ani o krok… 🙂 Zkrátka, není to žádnej zbabělej křesťan, kterej by sklonil hlavu a nechal se vyfakovat z hospody, že?

 22. 09/04/2012 11:04

  runer:

  „sedum“ se ve Středních Čechách řiká jistému počtu. U vás na Balkáně taky mluvíte leckdy divně, tedy tak, že vám normální Evropan nerozumí. Tak, ted‘ jsi na řadě s vysvětlováním ty 🙂
  To jsi mne fakt rozesmál, když jsi mne přiřadil k paletovému vozíku, to jsi vydedukoval jak? Podle jakého klíče? Zvláštní, nikdy jsem ani tady , ani na Bratrství nevysvětloval, v jaké profesi pracuju a co jsem se vyučil. No, to ti asi napovídal Duch svatý, že?. Pisatele onoho článku neznám, na Balkáně volím většinou jiné destinace, než tu vaši. Navíc s intelektuálama moc nepeču. Ještě nějaké převratné objevy, případně o mé práci? Ted‘ mne omluv, jdu na pivko s heretickým protestantským farářem. Těším se na,jistě vyčerpávající a inteligentní odpověd‘.

 23. (....) permalink
  09/04/2012 13:04

  Myslič
  o své práci si sice nic nevysvětloval ale z toho co mě uvízlo v paměti si psal ,že pracuješ ve fabrice u soustruhu a si nějaký odborový předák nebo něco v tom smyslu.

 24. runner permalink
  09/04/2012 13:28

  Myslič: Aha, tak takhle to je… Takže „sedum“ je jistej počet… A proč to nenapíšeš česky, když jsi ze středních Čech? Já myslel že neznáš pravopis, a ty tady zatím prosazuješ nějakej ten váš pouliční slang… Myslíš, že když sem začnu vypisovat naším hantecem, že z toho někdo něco pochopí? A Morava je podle tebe na Balkáně, jo? Tak to se hned pozná, že s intelektuálama nepečeš, jinak bys ze sebe takový h.vno vypustit nemohl. No, kámo, myslím žes neudělal blbce ze mně, ale ze sebe…;-)

 25. 09/04/2012 14:55

  (….) :

  Bingo! Je vidět, že normální člověk si to i přečte 🙂 Leč těch CNC soustruhů je sposta a dá se na nich vyrábět ledacos, to jen runner si asi myslí, že se na nich vyráběj paletové vozíky 🙂

  runer:

  Nejsem tvůj kámo 🙂
  Díky, že jsi zase neodpověděl, na co jsem se tě ptal. Inu, to je už taková tvoje tradice, že? Ještě by mne zajímalo, pokud se tentokrát uráčíš odpovědět, o čem jste si tedy s oním člověkem, který měl na onom kotlíkářském vystoupení to inkriminované triko, povídal? On se ti nepředstavil, když jses ho tak odvážně jistě zeptal? Předpokládám, že se ti nepředstavil jako Myslič?
  A asi tě bude zajímat, o čem jsme si povídali s tím protestantským heretikem, že? No, pohoda, známe se třicet let. Přisedl si knám i Mét’a, ten by se ti líbil: Pochází tam od vás a je katolík. Pracuje jako traktorista v jednom ZD. Chodí v montérkách i na Velikonoce (to smíte?), pravda, byl trochu přinalitej, to on rád. Vyprávěl nám, jak loni na zájezdu v Lurdech (plný autobus: dvacet babek, Mét’a a katolický farář-ten ale zrovna sedí za obtěžování nezletilých) hodně vybumbal a nablil do četnické stanice. Nechali si ho tam dva dny a on si moc pochvaloval soud. Neměl na sobě prý výjmečně montérky, ale nějaké apartní tepláky a sandálky (samozřejmě s bílejma ponožkama). Pokutu za něj zaplatili babky. Mét’ovi je tuze líto, že pan farář sedí. Nemá s kým chlastat. Uvažuje tedy o přestupu k protestantům. Povídal jsem mu i o tobě, jaký jsi chytrý a vzdělaný katolík, který by mu to odpadlictví jistě rozmluvil. Určitě by jste si měli co říct. Nechceš mu něco vzkázat?
  A ještě věcná: Podle čeho jsem soudil, že jsi z Balkánu? Inu, použil jsi slovo „fabál“. No, tak se v Bulharsku říká kladkovému mechanismu, co se používa v černomořských přístavech.
  Mét’a se těší na odpověd‘, dám mu to přečíst, neboj!

 26. Alex permalink
  19/10/2016 10:56

  Dobrý den.
  S těmi Basky bych byl také opatrný.V posledních patnácti letech probíhá mezinárodní projekt dárců kostní dřeňe.Databáze DNA a jiných aspektů jako jsou dědičné choroby,…Prokázali že Morava,západ Slovenska,horní Rakousko,sever Maďarska,Bavorsko a vrdálené Irsko mají totožné shody především pak tzv.keltskou nemoc poruchy štítné žlázy.V těchto zemích (oblastech)zůstalo nejvíce keltské DNA.Zato Češi,Sever Německa,jih Maďarska,část Rumunska,východní polovina Francie,západ Polska jsou germánské.Baskové Řekové Italové,Špaňělé,….mají zase Románské kořeny.Slované Dobyli celou Evropu jejich genetický odkaz je společně s germánským takřka všude.Krom Baskydska.To ale neznamená že Baskové nejsou Árijským národem.Kelt,Germán,Román,Slovan,……..Stejňě je náš původ kdysi dávno v jednom kmeni.Můj osobní(pouze můj názor) je že Árijská rasa se tu objevila zničeho nic navzdory evoluci ostatních humanoidních živočichů na naši planetě.Jak už název Urození,vznešení (Arya) odkazuje a spousta kultur a náboženství dosvědčuje že Árijská zasa byla na zemi
  1-vysazena uměle
  2-potomci mimozemské dávné kultůry
  3-Stvořeni Bohem (Bohy)
  Každý věří v něco jiného ale jedno je jisté.Árijská rasa je jiná.V postválečné éře se nás celý svět snaží přesvědčovat že například.Běloši,Černoši,….Mají stejné DNA odchylky 0,1% až 1% Ano odchylka je správná ovšem rozdíl DNA 0,5% mezi Bělochem a myší,0,1% mezi bělochem a Šimpanzem,…..Savci mají odchylky mezi odlišnými druhy i menší než je odchylka bělocha a černocha.Bohužel žijeme v době kdy na rozdíly nesmíme poukazovat a doba kdy nesmíme intelektuálně ani nijak jinak povyšovat jednu rasu nad druhou.Ale jak říkám i papouška naučíme mluvit a člověk to není.

 27. Adragan permalink
  20/10/2016 10:08

  Alex:

  Keltská nemoc štítné žlázy? S kelty je spojovaná celiakie, tedy intolerance lepku. Můžete uvést nějaké odkazy na tvrzení ohledně štítné žlázy?

  Pojem Arya, jak uvádí Julius Evola, byl původně něco jako titul náležející nejlepším jedincům společnosti, jakoby šlechtě. Rozhodně nesloužil k označení celého kmene. Dnešní chápání označuje za „árijce“ i hromadu lidského odpadu.

 28. Kjlj permalink
  22/04/2018 10:45

  Konečně správný nacistický styl. Tohle bych památkově chránil. Přeji dlouhý život, aby jsme si to ještě mohli připomenout . Poctivý a xsvn „německý“ naivismus chráněný představou o nadřazenosti. Kdo ctí pravdu tak mu přijde i nesmyslná věta : Árijec je ztělesněním pravdy.

 29. Dietrich permalink
  26/04/2018 18:30

  kjlj „„německý“ naivismus chráněný představou o nadřazenosti.“ to je vtip? nic jako rasová nadřazenost v třetí říši neexistovala…

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: