Skip to content

Alfred Rosenberg – Národní socialismus

21/08/2013

V tomto a několika následujících textech vám přinášíme překlady jednoho z nejzákladnějších myslitelů národního socialismu, který je však v češtině nedostupný. Toto je další text přeložený z anglického překladu z National-Socialist Worldview.

Německý národ byl v minulosti tvořen lidovou (tj. národní) komunitou. Lidová komunita se ve věku strojů vlivem rostoucí industrializace proletariátu rozdělila. Národní socialismus si za svůj cil klade tuto lidovou komunitu obnovit.

Třídní problémy pak zhoršoval marxismus, podvratný nástroj židovstva. Německá inteligence, postrádající zdravý instinkt Fichta a Arndta žijících o století dříve, směřovala k marxismu.

Německé vyšší třídy jsou rovněž na vinně, protože opomíjely německé pracující a tak je nasměřovali vstříc marxismu, a také proto, že jsou sami nedostatečnými nacionalisty, například tím, že si za manželky berou dcery židovských bankéřů.

Národní socialismus je nové hnutí, požadující jednotu všech Němců. Jako smělá tvrz vystavěná středověkým rytířem a jeho služebníky, tak i NSDAP bude silou, kolem které se německý národ semkne.

Zatímco se přední pozornost klade na vertikální sjednocení německého národa, ozdravující třídní rozpory, aby tak došlo k obnovení harmonického národního řádu, zmiňuje Rosenberg ke konci textu slovo Großdeutschland, Velké Německo, což znamená sjednocení Německa a Rakouska.

  • Hadding Scott, 2011, autor anglického překladu

Trotzige Burg

(Völkischer Beobachter, 28. července 1921)

Na vysokém kopci zbudoval rytíř se svými služebníky hrdou tvrz. Kolem ní se shromáždili osadníci hledající ochranu; byly postaveny domy, zdviženy hradby a zdi, vykopány příkopy. Společenství existující mezi rytíři a občany: jedinci a komunitou [Gemeinwesen].

Ze změti domků se vzhůru k nebi tyčí katedrála. Postavil ji nadaný mistr. Tisíce lidí osekávaly kamení, stovky tisíc jich obětovaly věci, kterých si cenily, aby v této stavbě mohly vykonávat své modlitby: osobní i všelidové.

Smysl či pochopení ekonomické a duchovní společnosti celého národa, [spolu s] pochopením role jednotlivce v rámci tohoto společenství, můžeme dnes nazvat národním socialismem.

Tak daleko jak se jen můžeme do historie podívat, vždy v ní najdeme stopy třídního boje. Mnoho národů kvůli němu zemřelo. Dokonce i v minulosti Německa jsme zažívali třídní boj a ten nezmizí ani v budoucnosti. Existence jakéhokoli boje není neštěstím, ale posouzením lidského života skrz náš duchovní postoj k němu. Rozpoznáme-li lid jako druh těla [etwas Körperhaftes], nebudeme se snažit uměle vyvolávat přirozený zápas jeho konkrétních částí, ale pokusíme se silně rozvíjet a utvrdit toto tělo jako celek. Zaměříme-li se pouze na cíle jedné ze zápasících částí, projeví se dříve či později odpornost celku, která tělo oslabí a jež ho může dokonce usmrtit.

Věk strojů nám přinesl životní podmínky, jež daly za vznik půdě pro doktrínu, která důsledně ničí celé národy: marxismus. Žádné národy, žádné státy, pouze třídy: světonázor netoužící po ničem vyšším, ale pro oběti strojů, průmyslové dělníky, představuje významnou, i když zmatenou ideu. Tradice prostý proletář, odtržený od své půdy, odcizen přírodě, vstoupil do světové historie. Podroben brutální síle, ve které pochopitelně vidí ztělesnění podnikání – a vskutku s nemožností vidět bankéře stojící za podnikateli – mu instinktivně zabránilo vidět podnikatele jako své druhy a soukmenovce. Není chybou pracujících, když podlehne svůdným pokušením podvratného židovstva! Je to chybou německé inteligence!

Fichtové a Arndtové[1] zdá se vymřeli. Intelektuální vzdělanci se odcizili přírodě. Se svými modrými tužkami v rukou, studujíce tlusté knihy Marxe a jeho soudruhů, spojující jejich skrytou prázdnotu s Kantem, Goethem a indickou filosofií, vypustili židovského ducha z lahve a učinili tak marxismus společensky přijatelným [gesellschaftsfähig]. Ostatní profesoři, a nezřídka i luteránští faráři byli vedoucími zednáři a v tajných lóžích mluvili o „lidstvu“ a „svobodě, rovnosti a bratrství.“ Velká část německého národa musela rozpoznat co se děje [das Wuchshafte], přesto se národ nechal rozhořčit obrovskou marxistickou propagandou a posílil tak svou třídní identitu. Tak byl německý lid rozdělen ve dví. Rok 1914 nicméně jasně ukázal, že společná německá jiskra je stále ještě naživu, že jen toužebně v každém z Němců dřímala, aby se pak mohla rozhořet do svatého ohně. Avšak dekády marxismu se na německých duších také podepsaly. Lháři národa na chvíli ztichli, ale brzy začali znovu, a opět byl duch národa obrácen jiným směrem, jenž nakonec urychlil kolaps 9. listopadu 1918. Německému lidu byla vzata víra v boj za spravedlivou věc a pěstována víra ve slogany a myšlenky, které nebyly nic než podvodnými zbraněmi našich nepřátel. Německý národ by nikdy neměl zapomenout jména mužů, kteří k němu během zápasu o jeho osud mluvili o „mezinárodní solidaritě proletariátu,“ „Společnosti národů,“ „svědomí světa,“ atd.!

Pak přišlo neštěstí a s ním trpké zklamání.

Dnes není nic bezdůvodnějšího, než spokojenost německých nacionalistů[2] s tím, že si pracující uvědomili hloupost internacionalismu a nakonec přijdou k „rozumu.“ Tito pánové by se spíše měli udeřit do hrudi a sami sebe se zeptat, co udělali k posílení národního cítění německého pracujícího! Šli za ním, poskytli mu duchovní potravu, osvícení, či mu pomohli vypořádat se s provokatéry a židovskými podvodníky? Považují pracujícího uvnitř národa za sobě rovného, nebo ho považují za lidskou bytost druhé či třetí kategorie? Obhajovali aspoň v rámci vlastní třídy kvality svého lidu, nebo si vzali dcery židovských bankéřů a kontaminovali tak krev německého národa?

Pochopení vlastního provinění vůči německému lidu osvítilo mezi konzervativci mnohé jednotlivce, ale zcela určitě ne v „národních stranách.“ I dnes se v opozici k „socialistům“ označují za „buržoazii,“ a jako beznadějné se jeví i snahy těchto německých nacionalistů získat na svou stranu pracující prostřednictvím několika starých mistrů pekařů. Dokud se německý konzervatismus neotevře a čestně nepřizná vinu a důrazně se nepostaví proti židovským a judaistickým parazitům uvnitř vlastních řad a nezačne prosazovat zápas o samotnou německou podstatu a německé vše obepínající zájmy, nikdy nepřilákala do svých řad žádné pracující. Stejně jako sociální demokraté, jsou i konzervativci zatíženi těžkým řetězem třídní tradice. Pozbyli nároků na vůdcovství; nejdříve musí zvítězit nad sebou samými.

Proto je zapotřebí nového hnutí, jež považuje jednotu celého německého lidu za nerozdělitelnou. Jednotu, která není zatížena třídními rozpory uvnitř vlastního lidu, pro který je východiskem i cílem to, co se ho týká a co usiluje o přirozený ekonomický řád, namísto stávajícího parazitujícího cizáckého vysávání. Sjednocení všech skutečně produktivních lidí německé krve a německého ducha, a je úplně jedno jestli jde o pracující, studenty, úředníky, umělce nebo vzdělance, do spojení všech lidí ze všech vrstev německého národa, konajících bez jakýchkoli výčitek pro jedno Velké Německo: to dnes nazýváme národním socialismem.

Toto hnutí se stane hrdou tvrzí, kolem které si každý Němec může vybudovat svůj dům. Taková je naše budoucnost!

* * *

[1]  Johann Gottlieb Fichte (1762 – 1814) byl raný německý idealistický filosof a zakladatel německého nacionalismu. Stal se mimořádným profesorem filosofie na Universitě v Jeně. Ve své Reden an die deutsche Nation (1808) na Němce naléhá, aby měli národní hrdost a varuje před dáváním občanství Židům. Ernst Moritz Arndt (1769 – 1860) byl německý nacionalistický autor a básník, a výjimečný profesor na Universitě v Greifswaldu. Arndt se v roce 1806 stal předsedou katedry historie, ale musel uprchnout do Švédska, kvůli napsání Geist der Zeit, které Němce nabádalo k vzpouře proti Napoleonovi. Arndt rovněž podporoval zrušení nevolnictví a byl znám za silná protižidovská prohlášení. Podle Rosenberga tento druh vzdělanců v roce 1921 vymřel.

[2]  Zde Rosenberg odkazuje na Deutschnationale Volkspartei, DNVP, nacionalistickou a monarchistickou stranu, upřednostňovanou velkostatkáři a průmyslníky. Nakonec se kvůli nedostatečné veřejné podpoře DNVP spojila s NSDAP.

Reklamy
No comments yet

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: