Skip to content

Dva aspekty nacionálního socialismu

26/09/2013
by

Nejen čistota krve a plodnost jsou jádrem nacionálního socialismu…

Vzhledem ke komplexnosti a dynamičnosti nacionálního socialismu, nelze na něj nahlížet jen z jednoho úhlu pohledu. Platí pro něj totiž totéž, co pro každou jinou doktrínu: tedy to, že má dva odlišné aspekty, které se nicméně navzájem nepopírají, ale spíše doplňují a potvrzují.

Každé duchovní učení, jež si do popředí zájmu staví člověka a ne nějaké falešné konstrukty jako je například ekonomika, má dvě odlišné úrovně, jejichž vztah je přísně hierarchický. První úrovní je úroveň vnější, exoterická, jež je zaměřena ke světu vnímatelnému smysly. Její součástí jsou barvité obrazy, pompézní rituály a vše, co nějakým způsobem probouzí fantazii a vede k překonávání smyslového světa a poznávání odlišné úrovně: světa duchovního. Ten není vnímatelný běžnými smysly a proto je mnohým lidem neznámý. Vnímat a cítit jej mohou jen ti, kdo překročili omezenost lidského stavu a rozhodli se praktickým způsobem proměnit sebe sama. A právě těmto lidem je vlastní odlišná úroveň: úroveň vnitřní, esoterická. I nacionální socialismus, jakožto nadčasová doktrína, v sobě spojuje obě dvě roviny.

Prvním aspektem nacionálního socialismu, je to, co bychom mohli nazvat „mateřským“, „feminním“ či „lunárním“ nacionálním socialismem. Ti, kdo tento jeho aspekt přijali za svůj, chápou celý svět biologickým a organickým způsobem. Nejhlubším znakem tohoto typu nacionálního socialismu je pozitivní přijetí přírody a jejích aristokraticky daných zákonů i se všemi důsledky, které z toho vyplývají.

Nejvyšším zákonem přírody je souboj v darwinovském smyslu – přirozený výběr, který však židovská propaganda zavrhla jako něco barbarského a bestiálního. Byli to právě nacionální socialisté, kdo opět obnovil jeho význam a spojil s tím úsilí o obranu čistoty vlastní krve: krve biologicky chápané a svázané s půdou. Proto nacionální socialismus klade důraz na genetickou eugeniku, snahu o zvýšení porodnosti, výchovu dětí, obranu čistoty krve bílé rasy (jakožto nositelky nejvyšších lidských kvalit) a boj proti rasovému míšení na jedné straně a na podporu zemědělství, ekologii, boj za práva zvířat a politiku obrany a získávání životního prostoru na straně druhé.

Nezbytným předpokladem zde je jistá dávka nacionalistického šovinismu a určité konzervativní tendence tíhnoucí k zachování stávajícího řádu, neboť zachování jakékoli hierarchie je vždy lepší, než naprostý chaos. Proto je tento aspekt do značné míry obranářským a defenzivním: spokojuje se s obranou národa a jeho čistoty a o dobývání cizího má zájem jen tehdy, je-li třeba získat další životní prostor k úspěšnému životu členů národního společenství.

Cílem tohoto nacionálního socialismu není jen pouhé zlepšení života a zdraví biologicky chápaného člověka, ale především nabídnutí mu možnosti hledání toho, co lidský svět dalece přesahuje. Všechny nacionálně socialistické rituály, lesy vlajek, vojenské přehlídky, pompézní oslavy a hromově dunící projevy, měly svou velikostí a slávou umožnit člověku pocítit zdrcující nápor čehosi, co svou podstatou pramení v jiném světě: nikoli ve světě, kde září Zlaté slunce, ale ve světě, v němž září Černé slunce.

…ale i úsilí o duchovní suverenitu a absolutní moc nad vlastním životem.

Právě k poznání tohoto nehmotného a nehmatatelného čehosi, co je ale přece reálné (a možná reálnější, než cokoli jiného), vede druhý aspekt nacionálního socialismu, jenž je v tradičním smyslu „bojovnický“, „mužný“ a „solární“. Tento solární esoterický nacismus je běžným lidem zcela neznámý, neboť nemá nic společného s běžně známým smyslovým světem: pochází ze světa, v němž bohové nevymřeli a kde kouzla a magie jsou skutečností; ze světa ticha v němž však hraje ta nejlíbeznější hudba a světa tmy, v níž však září to nejkrásnější světlo.

Solární nacismus nepopírá nic z exoterního nacismu, avšak vše chápe ve vyšším smyslu. I jeho ústředním jádrem je snaha o očistu krve, zde však nejde o krev lidskou ani o krev biologicky chápanou. Nejde zde o očistu krve bílé rasy za účelem jejího prostého zachování, ale o očistu krve árijské za účelem znovuzískání magické moci, která je árijské rase vlastní. Toto úsilí není v lidských dějinách ničím novým a neobvyklým. Nejhlubší podstatou esoterického křesťanství, buddhismu, islámu nebo jakékoli jiné tradice je právě tohle: transmutace hrdiny v boha skrze očistu árijské krve, probuzení jejích magických kvalit přetrvávajících v ní v latentním stavu a překonání Židem živené ďábelské iluze hmoty.

Tento nacismus je anti-historický, anti-socialistický a anti-lidský. Neuznává časovost, neboť je nad časem; neuznává odvolávání se na pomoc druhých, neboť uznává jen absolutní vůli; a neuznává spokojenost s lidským stavem bytí, neboť usiluje o dosažení stavu božského. Není pro lidi, ale pro hrdiny, jež skrze svou absolutní vůli dosahují všeho, co si vytkli za cíl. Právě to bylo učení řádu Černého Slunce (Schwarze Sonne, SS), jehož členové se scházeli na Wewelsburgu a hledali Svatý Grál, jenž by jim dal pravou olympskou nesmrtelnost.

Ti hrdinové, kteří pocítili pravou podstatu skutečnosti, nepotřebují průvody vlajek a nepotřebují tisícihlavé zástupy sympatizantů. Jejich nacismus je přesto silnější, mocnější, pravdivější a reálnější, než lunární nacionální socialismus lidových mas. Žije totiž v jejich srdcích, živen jejich vlastní krví: krví hrdinů, jež má k Bohu blíže, než všechna slova samozvaných teoretiků z lidu.

***

Cílem našeho příspěvku není popírat hodnotu lunárního nacionálního socialismu, neboť ten naopak vidíme jako jediné učení uskutečnitelné v současné době ve světě Zlatého slunce. Naším záměrem je spíše poukázat na to, že běžným způsobem chápaný nacionální socialismus je pouhým přípravným stádiem k odlišnému způsobu života: je dětstvím, pouhou přípravou na skutečné překonání závislosti na mateřském prostředí a úplné osamostatnění se. To přináší teprve úspěšná árijská iniciace, jež je předmětem solárního nacismu. Jen ona přináší plnou duchovní dospělost, jež nemá nic společného s dospělosti fyzickou. Solární nacismus náleží těm árijským hrdinům, kteří hledají něco, co by jim mohlo pomoci stvořit nový svět, který se pomalu rodí ve výhni jejich vlastních srdcí, a přispět tak svými silami ke konečnému vítězství nad falešnými iluzemi tvořenými Mezinárodním Židem.

Ke studiu lunárního NS doporučujeme především knihu Mein Kampf a projevy Adolfa Hitlera a dalších představitelů historického nacionálního socialismu – od Goebbelse až po Rosenberga. Do značné míry se lunárním pojetím NS zaobírá i dílo Sávitrí Déví, jíž se tento web obsáhle věnuje.

Těm, kdo mají zájem o hlubší studium principů solárního nacismu doporučujeme ke studiu hlavně dílo Miguela Serrana a Julia Evoly. Vzhledem k absenci jakýchkoli rozporů esoterického nacismu s jinými duchovními učeními, lze rovněž studovat jakékoli tradiční duchovní spisy – Bhagavadgítou počínaje a tantrami konče. Tím nejdůležitějším informačním zdrojem, jenž by však vždy měl mít absolutní přednost, je hlas, jímž promlouvá naše vlastní árijská krev: v ní je vše – minulost, přítomnost i budoucnost celé naší rasy.

Reklamy
komentáře 3 leave one →
 1. 27/09/2013 12:06

  Zajímavé, díky.

 2. Berg permalink
  28/09/2013 20:22

  Vynikající článek !

 3. Rascal permalink
  04/03/2016 17:52

  Exoterika byla vytvořena, aby poskytla srozumitelný obsah esoterického výkladu nezasvěceným. Těžko ji spojovat s lunárním aspektem. Jelikož vnější i vnitřní vnímání má bipolární aspekt a vyskytuje se na všech třech úrovních!

  Tvrdit, že pozitivní přijetí přírody je aplikovaný darwinismus je dost odvážné. Jak může být přijetí přírody darwinismus, když darwinismus byl v podstatě uměle propagován anglickou elitou, která se stavěla proti křesťanské víře.(Věčný boj elit, co zápasí proti sobě o převzetí moci). Toto umělé odbožštění, které se nasoukalo drasticky do kabátu přírodního výběru, aby jednoduše zapadalo a zasadilo člověka na úroveň zvířete, nemá se skutečným „přijetím přírody“, nic společného.
  Nehledě na to, že celá Darwinova rodina patřila do vlivných kruhů. Nikoho nenapadne, proč zrovna Darwin se stal ten onen tvůrce celého revolučního aha? Této mašinérie si všiml i Evola, když celý darwinismus odsoudil, jako typickou vědu Temného věku. Onoho temného věku, který započal nástupem Babylonu, kdy se začalo hrát s lunárním a solárním aspektem.(Změny rodové příslušnost po matce, zasunutí do pozadí všech bohyň, propagace boje mezi póly jedné a té samé entity a narušení rovnováhy spirituálních pólů). Hrubost a absence citů vystřídala předchozí uměřenost a eleganci. Pozůstalý post-babylonský syndrom.
  Evola se lunárním a solárním pojetím spirituality nechal inspirovat moderní výkladem některých filosofů, což byl zřejmě ten problém onoho pozůstatku chápání viz. Váš článek. Později však šel dále než bylo antické Řecko, Indie, Čína, Egypt aj.začal vycházet z hermetismu, který duální spiritualitu jasně osvětluje. Dokonce se dostal až k pojetí dokonalé entity Androgyna, který byl rozdělen.(Což už se však moc nehodilo a nehodí modernismu).

  Nejedná se tu o žádný boj mezi solárním (ne však bojovným) mužským principem a lunárním ženským, nebo boje pohlavní nadvlády, jak je to obsažené např.v jiných článcích této stránky. Výklady boje dělají právě ti, kteří slouží elitám – Když se dva perou, třetí se směje. Jsou to výklady nesmyslné a neprošly by žádným testem. Jedná se tu o zákon kosmu a jeho bipolarity.
  V mýtech se skutečně nejprve objevuje Matka bohyně, protože všichni se rodíme na svět skrze ženu, takže ženu předkové vnímali jako něco, co je blíže Zdroji.

  Všechny náboženství a učení napříč celým světem poukazují na hvězdu Sirius (spojena s bohyní Isis, Sopdet). Zasvěcení věděli, že energie na Zem prochází Sluncem (jež drží náš fyzický svět) od původního Zdroje-Siria (který drží náš duchovní svět). Na Sirius ukazuje pás Orionu (zasvěcený jejímu manželovi Osiridovi). Čína, Japonsko, domorodé kmeny (Seri, Tohono, Blackfoot, Cherokee, Antares, Skidi, Aljašští Inuiti aj.), odkazují na Sirius.
  I samotný náboženský aspekt mnoha mýtů, kdy Atum sám ze sebe stvořil bohyni (bohy), Adam Evu atd. je spojen opět s hvězdou Sirius a nemá žádný sexistický podtext, jak mnohá náboženství poukazují a snaží se tím narušit rovnováhu. Východ Siria – očekávaný návrat Isis z podsvětí (kdy planeta není 70 dní vidět na obloze) se udával v doprovodu jejího manžela (Osirise). Nejprve se na obloze objevilo souhvězdí Orion a poté se až objevila dvojhvězda Sirius. Toliko celá záhada. Tam, kde Slunce zapadá, na druhé straně horizontu vychází Sirius. Zde je opět vidět, jak moderní filosofové přehazují lunární a solární aspekt, jak se jim to hodí.

  Pojmy Zlaté Slunce (přiřazené k lunárnímu aspektu) a Černé slunce (přiřazené solárnímu aspektu) jsou opět posazené, dle libosti. Na těchto stánkách se zmiňujete v článcích, že „Temno a tma jsou posvátné mateřské prvky, jsou to prvky primordiální a zásadní: v mýtech je den stvořen nocí, v níž se opět rozpouští“, – což je pravda. Nicméně je vidět, že původci těchto teorií si s dipólama hráli dle libosti. Mytologicky už samotné barvy zlaté a černé, resp. bílé (mužské) a červené (ženské), mluví samo za sebe, stejně jako prvky levostranného a pravostranného myšlení, které jsou zasazené přesně opačně.

  Váš článek je však rozhodně zajímavý, jelikož takové pojetí skutečně bylo. Zde jen poukazuji na fakt, že i filosofické teorie se upravovaly dle libosti, jak to komu sedí a bohužel ani tato není výjimkou.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: