Skip to content

R. G. Fowler – Nepřítel a vzor

22/10/2015

Překlad krátkého textu od R. G. Fowlera, správce Archivu Sávitrí Déví, pojednávajícího o názorech Sávitrí na svatého Pavla. Anglický originál na stránkách Counter-Currents.

* * *

Paul-249x300

Ve svém krátkém pojednání Paul z Tarsu, neboli o křesťanství a judaismu, Sávitrí Déví prohlašuje, že křesťanství není výtvorem Ježíše Krista, ale svatého Pavla.[1] Sávitrí dokonce zvažuje tu možnost, že Ježíš nikdy neexistoval. A i kdyby ano, tak celé učení, jež je mu přisuzováno v evangeliích, je podle ní jen neuskutečnitelná vize, ne základ organizovaného náboženství. Skutečným zakladatelem křesťanství byl podle ní svatý Pavel, původně znám jako Saul z Tarsu.

Pavel byl jak hluboce ortodoxní Žid tak muž kosmopolitního vzdělání a zkušeností. Pavel v souladu se svou ortodoxií následovníky Ježíše původně pronásledoval. Dokud nedošlo k jeho konverzi na cestě do Damašku. Podle Sávitrí tato konverze nebyla žádným zábleskem mystického porozumění, ale tahem politického génia. Pavlovo chápání nežidovského světa bylo mnohem lepší, než jeho nadřízených v Jeruzalémě. A ve světle tohoto porozumění pochopí, že by se křesťanství mohlo stát ideálním nástrojem pro ustanovení duchovní a ekonomické dominance Židovstva nad zbytkem světa.

Křesťanství židovské nadvládě přispívá alespoň dvěma způsoby. Zaprvé, křesťanství Židům dává zvláštní prozřetelnou roli v náboženství Nežidů. Zadruhé, křesťanství káže o rovnosti všech ras a lidí. To následně vede k míšení ras a úpadku národního vědomí mezi Nežidy. Dokud ale Židé zůstanou rasově uvědomělí a soudržní, budou postupně sílit a získají výhodu nad ostatními upadajícími národy.

Sávitríino vnímání Pavla je silně ovlivněno Nietzscheho Antikristem.[2] Stejně jako Sávitrí, popisuje Nietzsche Ježíše jako nerealistického idealistu, ne jako zakladatele náboženství. Ježíš byl „volnomyšlenkář,“ zcela lhostejný k hmotnému světu a pevných intelektuálních vzorů. Jeho učením byl jeho život. Nabídl „nový život, nikoli novou víru.“[3] Spása je způsob života, kdy člověk cítí, že je v nebi, zatímco je uprostřed pekla: „“Království nebeské“, toť stav srdce, — nikoli něco, co přijde „nad zemí“ nebo „po smrti“.“[4]

Stejně jako Sávitrí, Nietzsche považoval Pavla za skutečného zakladatele křesťanství. Nietzsche popisuje Židy jako „národ národem nejhouževnatější životní síly, jenž, přeložen do nemožných podmínek, se dá, dobrovolně, z nejhlubší chytrosti sebezachování, na stranu všech dekadenčních instinktů, – nikoli, že by jimi byl ovládán, nýbrž protože v nich uhodl moc, již je možno prosadit proti „světu“.“[5] Nietzsche počítá „křesťanstvo Pavlovo“ mezi tyto dekadentní hnutí.[6]

Na rozdíl od Sávitrí, si ale Nietzsche nemyslí, že Pavlovým jediným nebo primárním motivem je láska k Židovstvu, ale spíše chorobná nenávist fyzického a duchovního zdraví, ztělesněná kulturou Řecka a Římské říše: „Pavel byl největší ze všech apoštolů pomsty“[7] — pomsty neschopných a podřadných proti vyššímu druhu člověka, proti přirození aristokracii, Pavel byl,

čandalská nenávist k Římu, k „světu“, Žid, věčný Žid par exellence. Co uhodl, bylo to, jak se dá podnítit „požár světa“ pomocí malého sektářského hnutí křesťanů, zcela mimo židovství, jak se dá symbolem „boha na kříži“ shrnout všechno, co leží na zemi, všechno tajně povstalecké, celé dědictví anarchistických rejdů v říši, v nesmírnou moc.[8]

Pavlovou hlavní zbraní byl koncept rovnosti a nesmrtelnosti duše: „Aristokratismus smýšlení byl nejpodzemněji podkopán lží o rovnosti duší.“[9] A: „Aby se dalo říci Ne na všechno, co na zemi představuje vzestupný pohyb života, zdařilost, moc, krásu, kladnost k sobě samému, musel si tu instinkt ressentimentu povznesený na génia, vynalézt jiný svět, z něhož se zdálo ono přisvědčování životu zlem, vtělením všeho zavrženíhodného.“[10] A: „To byl Pavlův

Damašek: pochopil, že potřebuje víru v nesmrtelnost, aby znehodnotil „svět“, že pojmem „pekla“ lze ještě ovládnout Řím, — že „oním světem“ lze zabít život.“[11]

Sávitríiny motivy k sepsání a publikování Pavla z Tarsu jsou poněkud více záhadné. Tuto krátkou práci o osmi stranách a zhruba s 3000 slovy, napsanou za jediný den, publikovala v roce 1958 spolu s jejím magnum opus, Blesk a slunce (432 stran) a svými náboženskými paměti Pilgrimage (354 stran). Rovněž je pozoruhodné to, že Pavel z Tarsu byl napsán ve francouzštině. Přestože Sávitríina matka byla Angličanka a Sávitrí se anglicky naučila již v dětství a většinu svých knih v angličtině i napsala, byla jazykem jejího vzdělání francouzština. Její první tři knihy byly napsány ve francouzštině, stejně jako se ve svém stáří k francouzštině opět vrátila k sepsání dalších tří knih.[12] Všechny knihy a články, jež v tomto mezidobí vydala, byly v angličtině. Vyjma právě Pavla z Tarsu.

Sávitrí se navíc o Pavla zajímala dál ještě po mnoho let. V rozhovoru z listopadu 1978 a v dopise datovaném k 7. květnu 1979, velmi doporučuje tři knihy napsané francouzským historikem Robertem Ambelainem: Jésus, ou le mortal secret des Templiers, La vie secrete de Saint Paul, and Les Lourds secrets du Golgotha.[13] Podle Sávitrí je v těchto knihách „ukázána celá křesťanská legenda . . . jako nestoudný podvod. (Podvod prvního století — stejně obrovský jako podvod století dvacátého, od Arhtura Butze.).“[14]

Sávitrí píše, že podle Ambelaina byl Ježíš, „protiřímským agitátorem a nic víc. Žádný učitel nějakého náboženství.“[15] To je samozřejmě naprostý opak toho, co píše v Pavlovi z Tarsu, tedy že Ježíš byl čistě nepolitickým náboženským učitelem. Ale oba tyto názory se shodují v odmítnutí myšlenky, že by Ježíš byl zakladatelem organizovaného náboženství.

Sávitrí byla zaujata Ambelainovým tvrzením, že křesťanství bylo výtvorem Pavla: „Podle Ambelaina, [Pavel] vzal osobnost onoho Ježíše agitátora a udělal z něj mystickou postavu, přidal k němu veškerou charakteristiku starých vegetačních bohů, Mitry, Osirise, Adonise a dalších . . . . Udělal z něj [Ježíše] světovou postavu . . . A tak rozšířil vliv Židovstva do celého světa.“[16]

Proč byla Sávitrí Déví Pavlem z Tarsu tak očividně fascinována? Podle mého názoru v něm ať už vědomě nebo nevědomě spatřovala vzor. Po druhé světové válce Sávitrí utěšovala sebe a své soukmenovce přirovnáváním jejich situace k následovníkům Ježíše po jeho ukřižování.[17] Vše se zdálo beznadějné, ale pak Pavel vytvořil křesťanství a během tří staletí křesťanství zesílilo tak, že bylo schopno dobýt samotný Řím. Ve skutečnosti byl Ježíš buď nerealistickým idealistou, nebo poraženým politickým vůdcem, ale ne zakladatelem organizovaného náboženství. Pavel vytvořil křesťanství tím, že Ježíši propůjčil mystický charakter a vychvaloval ho jako hrdinu kosmického dramatu Pádu, Spásy a Posledního soudu člověka.

Přesně totéž Sávitrí Déví učinila s jiným poraženým politickým vůdcem, Adolfem Hitlerem. Ve svém Blesku a slunci Sávitrí Hitlerovi propůjčuje mystický charakter a kosmickou důležitost tím, že ho umisťuje do cyklického dramatu hindské kosmologie. Hitler byl „člověk proti času,“ člověk usilující zničit Věk temna, Kalijugu, a započíst nový Zlatý věk, Satjajugu. Sávitrí Hitlera rozpoznává jako předposledního avatára boha Višnua, toho, jenž připravuje cestu pro posledního avatára, Kalkiho, jenž ukončí Kalijugu.[18] Krátce řečeno, mou hypotézou je, že Sávitríim cílem, stejně jako Pavlovým, je založení nového náboženství jakožto prostředek triumfu jejích ideálů, náboženství, ve kterém je Hitler Kristem a Sávitrí Déví jeho svatým Pavlem.


[1] Sávitrí Déví, Paul de Tarse, ou Christianisme et Juiverie (Calcutta: Savitri Devi Mukherji, 1958). Česky vyšlo jako Pavel z Tarsu, neboli o křesťanství a judaismu.

[2] Friedrich Nietzsche, Antikrist, český překlad podle Josefa Fischera (Votobia, 1995). Antikrist byl napsán ke v druhé půlce roku 1888 a poprvé publikován v roce 1895.

[3] Antikrist, str. 76, část 33, zdůraznění dle českého překladu. O Ježíši jako „svobodném duchu“ viz části 32-36.

[4] Antikrist, str. 77-78, část 34.

[5] Antikrist, str. 51, část 24, zdůraznění dle českého překladu.

[6] Antikrist, str. 52, část 24.

[7] Antikrist, str. 107, část 45.

[8] Antikrist, str. 151, část 58

[9] Antikrist, str. 97-98, část 43.

[10] Antikrist, str. 51, část 24, zdůraznění dle českého překladu.

[11] Antikrist, str. 152, část 58, zdůraznění dle českého překladu.

[12] Sávitríiny první tři knihy jsou La Simplicité Mathématique (Lyons: Maximine Portaz, 1935), Essai critique sur Théophile Kaïris (Lyons: Maximine Portaz, 1935), a L’Etang aux Lotus (Calcutta: Savitri Devi Mukherji, 1940). Její poslední tři jsou Tyrteé l’Athenian (nedokonečný román, napsaný zhruba v letech 1963-1968) Souvenirs et réflexions d’une Aryenne (Calcutta: Savitri Devi Mukherji, 1976, napsané 1968-1971), a Ironies et Paradoxes dans l’historie et la légende (započato v roce 1979 a nikdy nedokončeno).

[13] Robert Ambelain, Jésus, ou le mortal secret des Templiers (Paris: R. Laffont, 1970), La vie secrete de Saint Paul (Paris: R. Laffont, 1971), a Les Lourds secrets du Golgotha (Paris: R. Laffont, 1974).

[14] Dopis Sávitrí Déví adresovaný O.L., 7. června 1979; sbírka autora.

[15] Sávitrí Déví, And Time Rolls On: The Savitri Devi Interviews, ed. R.G. Fowler (druhé, opravené vydání; Counter-Currents Publishing, Ltd., 2012), 122.

[16] And Time Rolls On, 123

[17] Sávitrí Déví, Pilgrimage (Calcutta: Savitri Devi Mukherji, 1958), 76, 123.

[18] Balaráma je většinou považován za předposledního avatára Višnua. Ale některé větve hindské tradice tuto roli přisuzují Buddhovi.

Reklamy
komentáře 2 leave one →
 1. pavelka70 permalink
  01/12/2015 08:59

  A právě toto potvrzuje, že nástrojem Satana jsou i takové ženy jako Savitri Dévi. Jistě, šlo by to respektovat, kalkulovat, a pochybovat, a možná i uznávat jeji knihy, jako filosoficko-vedecké(?), ale pánové, co víme o Genezis? Stvořen vesmír, pak moře, oceány, stromy, zvířata, a nakonec člověk. Jenže předtím ještě se v kosmu udála vzpoura proti Stvořiteli. On ji potlačil a hlavní viníky shodil kam? No přece tady na ZEM! A Ježíš říká, že Lucifer je Pánem tohoto světa, anděl světla a otec lží. Tedy Pánem jenom tady – na Zemi. A co bude Lucifer-Satan dělat? No přece mutit mozky člověku, vytvoru čili Obrazu Božímu, čistému, neposkvrněnému pokolení. Aby zabránil vývoji lidstva, svedl do skázy, manipuluje s mozky lidí, třeba i jako Saavitrí, poněvač POCHYBNOST – je mocná zbraň proti pravdě. Ale vítam každou pochybnost, kterou můžu odhalit, abych pak porovnal, co všechno zmůže zlo, aby mě zničilo. Je to můj názor ….jenom.

 2. 07/12/2015 12:58

  Chceme, ale skutečně věřit Starému zákonu, onomu výtvoru židovstva? Ježíš také říká, že otec lží je otcem Židů, těch Židů, jejichž duch navždy zničil původní křesťanství a následně otrávil celý svět. Nepravil snad Ježíš: „Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži..“

  Pochybnost je především mocná zbran proti lžím.

  Váš stvořitel je skutečný ďábel – Jahve. Ne Lucifer (Jitřenka). Jak píše Miguel Serrano: „Lucifer nebyl pro katary ďáblem, ale Světlonošem. Ďáblem byl Jehova, Demiurg.“

  „Kniha Genesis byla zcenzurována a zfalšována, přeměnila jablko na ovoce hříchu. Jablko symbolizuje hvězdu našeho původu, Venuši, Jitřenku, ze které přišli naši božští předci a vědomosti, a se kterou se musíme spojit, abychom byli schopni vzkříšení.“

  „Poté, co Jehova uvěznil Adama a Evu ve světě neštěstí, Lucifer je obdařil poznáním dobrého a zlého, spasením a božskou gnózí.“

  Jak může být Lucifer pánem Země, když Pánem všeho Stvoření je Jahve-Ďábel? Židy byl obraz Lucifera pokřiven v Izajášovi, 14:12; stejně jako obraz Satana, který v sanskrtu znamená doslova „ten, kdo je pravdou“ zatímco v hebrejštině je to „nepřítel“. Protože pro Žida je Pravda úhlavním nepřítelem.

  Můj názor…jenom.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: