Skip to content

Myšlenka

Bez osvěty nebude pochybnosti. Bez pochybnosti nebude probuzení. Bez probuzení nebude obrození. Bez obrození nebude svobody. Bez svobody nebude budoucnosti!

Radikální obrození

Stránky Radikálního obrození vznikly za účelem přinést osvětu do řad českého národa a našich soukmenovců a vzdělat je v základních i pokročilých bodech národně socialistického světonázoru.

Aby se hned ze začátku předešlo nedorozuměním, je nutné ozřejmit co Radikální obrození je a co není. Tudíž tento blog je tedy o národním socialismu (tedy sociálním a nacionálním cítění v rámci vlastního společenství i mimo něj). Je o jiných a dnes vcelku nepopulárních pohledech na dění ve světě a společnosti, o jeho problémech a napravení těchto problémů. Ať se to tak nemusí na první pohled zdát, náš blog není nenávistný ani rasistický. V nenávisti nelze nalézt jednotu, ale jen sebe zničují zášť, z nenávisti nevyvstává velikost a vznešenost, jež je jedním z našich cílů, a proto tyto pochybné pocity nejlépe necháváme daleko za námi. A byť je rasismus v naší společnosti všudy přítomný, nemá náš rasismus nic společného s rasimem vycházejícím z judaismu. Jsme idealisté, ne identitaristé; chceme znovuvytvářet vyšší, ne udržovat nízké. Kritika zde vyjádřená vůči skupině osob (rase, národu, náboženství) je pořád jen kritikou a vzhledem k tomu, že přispěvatelé těchto stránek si z tzv. politické korektnosti dělají maximálně dobrý den, netíží nás, že kvůli přehnanému vymytí mozku v rámci televizního vzdělání nejsou někteří lidé schopni brát a chápat cílenou kritiku ani její obsah.

Cílem stránek není omezovat nebo vyzývat k omezování svobody. Za prvé, v naší zemi je stejně svobody co by se na špičku jehly vešlo a tak by nebylo co omezovat a za druhé, jakožto národní socialisté toužíme po svobodě jako nikdo jiný. Protože jen ve svobodě nalezneme jednotu a v jednotě budoucnost. Svoboda je to, co hledá vznešený člověk, jenž odmítá zneužívat a využívat jiné. Vznešený člověk nechce být otrokem, ale ani pánem. Chceme jednotu ve Vznešenosti, jež náš národ osvobodí od kapitalistického otroctví peněz a liberálně demokratického materialistického žvanění a úpadku.

Protože si velmi ceníme svobody slova, nemůžeme nečinně stát stranou v případě tzv. Holokaustu, tedy historické události vyhlazení šesti milionů Židů během druhé světové války. Normálnímu člověku je jasné, že popírat holokaust je stejně zbytečné jako popírat, že ve druhé světové válce bojoval třeba Brouk Pytlík. Na druhou stranu se musíme ptát, proč zde nejsou zákony nařizující lidem věřit, že Brouk Pytlík ve druhé světové válce nebojoval, jako je v případě holokaustu zákonem nařízeno, že byl. Uzákonění historické události a postižitelnost zákonem všech, kdo s tím nesouhlasí, se nám upřímně od srdce hnusí a tak s ohledem na skutečné oběti války (miliony vojáků a nevinných civilistů), stejně jako obětí koncentračních táborů nemůžeme zůstat zticha a musíme poukazovat na to, že kdyby byl holokaust tak jasně dokazatelný jak se tvrdí, nemusel by být chráněn zákonem, což samo o sobě omezuje svobodu slova a plive na všechny skutečné a nevinné oběti druhé světové války.

Krom toho si lze povšimnout, že holokaust je na Západě jakousi modlou, přímo svatou událostí. Každá společnost nerada přijímá kritiku (respektive jakýkoli jiný než všeobecně uznávaný názor) svých nejsvatějších věcí. A tak je tomu například v muslimských zemích s Prorokem Mohamedem (mír s ním) a Alláhem nebo v Indii s hinduistickými bohy. Na Západě už dávno není nic divného ani špatného znesvěcování křesťanských symbolů ani jiných symoblů. Takovouto svatou roli má na Západě pouze holokaust, který není přípustné kritizovat ani na něj mít jiný názor. Stal se tak novou vírou, svatou událostí a modlou Západu. Pokud je to však modla falešná a sloužící zájmům jen velmi malé omezené skupinky cizáckých parazitů, kteří v jejím jméně uvalili na různé národy pocit viny a ty jim musí neustále financovat jejich stát, páchající apartheid a genocidu nevinného národa, pak ji musíme zcela odmítnout.

Dále se tento web věnuje národně socialistickému světonázoru, o kterém chceme kvůli stále mnoha panujícím nedorozuměním a mýlkám o tom, co tyto myšlenky jsou a co nejsou, poučit širší vrstvy české a slovenské veřejnosti.

Je také nanejvýše nutné zmínit, jak vůbec k národnímu socialismu přistupujeme. Většina lidí si tuto ideu spojuje s konkrétním místem a časem. My ne. My v národním socialismu vidíme věčné zákony Přírody a Kosmu. Lidský řád, formu společnosti, sílu kolektivu a výjimečnost jedince. Národní socialismus není vázán v čase, protože prostupuje všemi dobami, vždy vycházející z konkrétních podmínek a potřeb daného lidu a národa, boje za lepší svět, boje lepších lidí proti zlu tohoto světa, nezbavujíc se přitom své univerzálnosti a nadčasovosti.

Ano, poslední žijící manifestaci těchto myšlenek lze nejlépe vidět právě na národně socialistickém Německu minulého století. My však nejsme vázáni na minulé století ani na Německo. Nemáme tuto dobu a činy této doby jaknějaké svaté dogma. Nebojíme se danou dobu objektivně kritizovat, byť samozřejmě z jiných pozic než současný liberálně demorkatický svět. Doba postoupila a my jsme dnes v jiné, ještě horší době a na jiném místě a podle toho konáme a přitom pamatujeme na věčné Zákony, ke kterým jsme vázáni. Národní socialismus je věčná Tradice nabývající novou formu, spojující lid i národ ve společné budoucnosti.

Věříme, že myšlenky národního socialismu jsou jediným řešením problémů naší doby. Nikoli „upravení“ nebo „opravení“ těchto neduhů a poměrů, ale odstranění jejich samotného původu, revoluce samotného ducha. V našich očích je národní socialismus sociálním cítěním bez třídní nenávisti a překonaných ekonomických dogmat a výrobní efektivnost kapitalismu bez krutosti, vykořisťování a bezuzdné chamtivosti. Je to vlastenectví přesahující úzký nacionalismus a zahrnující rasu. Je to snaha tuto rasu kultivovat a pěstit, abychom mohli dát nový život dávné mýtické árijské rase. Národní socialismus však překonává i materialistickou rovinu a zahrnuje ducha, vidící svůj ideál ve vyšším a krásnějším, ideál slunce a blesku, laskavosti a síly, ideál mýtické árijské rasy, kterou si přeje znovustvořit; je to návrat k pradávné Tradici Zlatého věku, pouť proti dnešnímu času úpadku a degenerace zpět do světla skutečného skrytého slunce.

myšlenka2

Národní socialismus není jenom jedním z novodobých „ismů,“ naopak není vůbec novodobý; je to jediná politická ideologie, jež je mnohonásobně víc než jen politická. Je to jediný systém zabývající se sociálními otázkami a vládou, ekonomikou a teritoriálními problémy, národním blahobytem a mezinárodními vztahy našich dnů — a snad i všech dnů —, ke kterému může být kdokoli, kdo v první řadě nemiluje nic jiného než krásu, bez výhrady přitahován; nebo by měl být bez výhrady přitahován.“ — Sávitrí Déví

Národní socialismus a filosofie hnutí

Kultura a estetika

Otázka pohlaví a rodiny

Mládež a výchova

Environmentalismus a práva zvířat

Ekonomie

Antisionismus a židovská otázka

mýtus2

Kdo si myslí, že národní socialismus je pouze politickým hnutím, nepochopil ve skutečnosti vůbec nic.“ — Adolf Hitler

Dva aspekty nacionálního socialismu

Cyklické vnímání dějin

Čas a násilí

Člověk v čase, nad časem a proti času

Hyperborea

Árijská rasa

Mystérium Grálu

Královská nesmrtelnost z hlediska árijské Tradice

Árijská metafyzika a metahistorie

víra3

Otázku víry si musí každý člověk ve světle svého vlastního svědomí vyřešit sám.“ — Rudolf Hess

Národní socialismus a náboženství

Křesťanství

Mohamedánství

Buddhismus

Pohanství

Esoterický hitlerismus

Judaismus

——————————————

Literatura

Pro stažení literatury prosím navštivte místní Knihovnu.

——————————————

Web Radikálního obrození je webem vzdělávacím. Veškerý zde publikovaný obsah slouží k osobnímu užití a vzdělání čtenářů v tématech národního socialismu, zločinů sionismu a tabuizovaných témat historie, např. holokaustu. Žádný ze zde publikovaných textů neslouží k popírání nebo propagaci čehokoli protizákonného, ani k propagaci násilí proti komukoli. Čtenář by to měl mí na paměti a nepoužívat tyto materiály jakkoli protizákonně. Redakce nepřebírá jakoukoli zodpovědnost za to, jak budou poskytnuté materiály použity nebo zneužity. Navštívením tohoto webu a užíváním jeho materiálů čtenář přejímá plnou zodpovědnost za své vlastní náboženské, duchovní a osobní vzdělání, a také jak a k čemu použije zde publikovaný materiál. Redakce Radikálního obrození je vzdělávací a informační web, ne politický, redakce webu nemá žádnou politickou příslušnost, ani na internetu ani kdekoli jinde.

„Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání. Svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby je zaručena. […] Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. Cenzura je nepřípustná.“ Listina základních práv a svobod.

Veškerý obsah těchto stránek smí být šířen a kopírován s odkazem na tento web. Smíte nás i kontaktovat na Midilird@gmail.com.

Reklamy
%d bloggers like this: